Remisskonferens om strandskyddet,
9 mars 
 
Strandskyddsutredningens betänkande Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78) är nu ute på remiss. Förslaget innehåller en rad olika förslag till förändringar av strandskyddet.

SKR bjuder nu in till en digital remisskonferens för de kommuner och regioner som ska besvara remissen då vi får tillfälle att belysa de olika förslagen och diskutera hur de kan påverka kommuner och regioner.
 • Tid: 9 mars kl 13.00-16.00
 • Målgrupp: Kommunala och regionala tjänstepersoner och förtroendevalda som ska besvara den aktuella remissen.
 • Kostnad: 450 kr exklusive moms.
 
Stöd för kommunernas arbete med markanvisningar
 
Nu finns ett stöd för kommunernas arbete med avtal för planrelaterad försäljning av kommunalt ägd mark: Markanvisningar – grundläggande förutsättningar. I materialet beskrivs kortfattat de juridiska förutsättningarna för markanvisningar, praktiska råd och användning av olika begrepp.

SKR har tidigare utarbetat information om och underlag för exploateringsavtal, det vill säga avtal som omfattar genomförandefrågor i samband med detaljplanering på privat ägd mark.
 
Webbinarium om ramavtal för förskolebyggnader, 23 februari
 
SKL Kommentus Inköpscentral och SKR har gjort en gemensam upphandling av förskolebyggnader. Syftet med ramavtalet är att snabbare få fram kostnadseffektiva byggnadslösningar för permanent bruk där barnens behov är i centrum. Lösningarna ska leva upp till pedagogiska krav och ge en trygg miljö som lockar till lek.
 • Tid: 23 februari kl. 09.00-11.00
 • Kostnad: Webbinariet är kostnadsfritt.
Läs mer och anmäl dig här  
 
Kurs: Markanvisning, Exploatering och Hyresundantag – frågor om LOU och fastigheter, 16 mars
 
SKR inbjuder till en förmiddagskurs om hyresundantaget i LOU och hur/om LOU ska tillämpas vid exploatering. Kursen tar framförallt upp frågor av juridisk karaktär.
 
Vi går igenom vad hyresundantaget innebär och var gränserna för dess tillämpning går, samt vad som gäller avseende upphandlingsskyldighet för byggnader och anläggningar inom ramen för exploateringsavtal och markanvisningar.
 • Tid: 16 mars 9.00 - 12.15
 • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med upphandling eller fastighetsfrågor inom kommun, region eller kommunala bolag.
 • Kostnad: 1 200 kronor, exklusive moms.
Läs mer och anmäl dig här
 
Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder, 18 och 23 mars
 
Under två halvdagar informerar vi om aktuella utredningar, myndighetsutövning och juridik inom våra frågor. SKR:s experter och förbundsjurister samt representanter från berörda departement medverkar.
 • Tid: 18 mars kl 13.00-16.00 (miljöfrågor), 23 mars kl 13.00-16.00 (plan- och byggfrågor)
 • Målgrupp: Presidier och övriga ledamöter i miljö-, plan- och byggnämnder, gärna tillsammans med chef på ledningsnivå i förvaltningen.
 • Kostnad: 1300 kr exklusive moms per halvdag.
Läs mer och anmäl dig här  
 
Nätverket för nya stadsdelar är nu en del av SKR
 
Med stöd från Rådet för hållbara städer har SKR sedan årsskiftet tagit över Nätverket för nya stadsdelar. Tanken är att det ska fungera som en plattform för diskussioner och utbyten mellan kommunerna kring stadsutvecklingsfrågor, med direkt koppling till de större stadsutvecklingsprojekt som respektive kommun arbetar med. SKR ser även att nätverket kan användas för att stämma av och ta del av erfarenheter i olika frågor.

SKR har bett tidigare medverkande kommuner att utse en representant till nätverket och detta nomineringsarbete är nu avslutat. Nätverket står dock öppet för fler kommuner som har eller planerar stora stadsutvecklingsprojekt att ansluta sig till.

Kontakt: Jan-Ove Östbrink
 
Vägledningar och stöd 
 
 
Workshopmaterial - ”Att samverka i bostadsbyggande”
Boverket har tillsammans med bl.a. SKR vidareutvecklat dialog- och kunskaps-seminarier på temat ”Att samverka i bostadsbyggande”. Ta del av handledar-material, filmer och upplägg för ett sådant möte. Läs mer
Ny vägledning om vattenförsörjning i översikts- och detaljplanering
Boverket har tagit fram material för att underlätta hanteringen av vattenförsörjnings-frågor i planläggning. Läs mer
Ny vägledning om totalförsvaret
MSB med flera har tagit fram en ny vägledning för totalförsvarets intressen i samhälls-planeringen. Fokus är totalförsvarets civila intressen i fysisk planering. Texten riktar sig till samhällsplanerare och beredskapssamordnare.
Läs mer
 
Myndigheter presenterar gemensamma satsningar för klimatanpassning
 
Under ett halvdagsseminarium presenterar en rad myndigheter resultat från gemensamma projekt för klimatanpassning. Bland annat har verktyg och vägledningar arbetats fram. Seminariet är kostnadsfritt och genomförs den 26 mars klockan 8.30-12.00. Mer information och anmälan
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se