Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om aktuell information om pågående FoU-projekt, arrangemang, inspiration från medlem, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.

EnOff-webbinarium: Energieffektivisering i offentlig sektor
EnOff-projektet välkomnar kommuner och regioner i Östra Mellansverige till ett kostnadsfritt webbinarium om EnOff-modellen – en modell för upphandling av energieffektiviseringsprojekt inom offentlig sektor.
Läs mer och anmäl dig på Energikontoret i Mälardalens webbplats
 
Arrangemang
 
 
Översiktskurs i offentlig  upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Läs mer och anmäl dig på SKR:s webbplats
Webbinarium den 23 februari om ramavtalen för förskolebyggnader
SKL Kommentus Inköpscentral och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort en gemensam upphandling av förskolebyggnader. Syftet med ramavtalet är att snabbare få fram kostnadseffektiva byggnadslösningar för permanent bruk där barnens behov är i centrum. Lösningarna ska leva upp till pedagogiska krav och ge en trygg miljö som lockar till lek.

Vi hälsar er nu välkomna till ett webbinarium där vi kommer att informera om hur avtalet är utformat och hur det tillämpas och det kommer att finnas tid till att ställa frågor och föra diskussioner.

Datum och tid: 23 februari kl. 09.00-11.00
Webbinariet är kostnadsfritt.
Anmälan görs via SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats

Branschdagarna 11-12 maj – Multifunktionshus Södra Hemlingby i Gävle
Gävle kommun och Gavlefastigheter kommer under FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågors konferens Branschdagarna den 11-12 maj att presentera arbetet med multifunktionshuset i Södra Hemlingby. Högskolan i Gävle kommer också att föreläsa under konferensen. Högskolan har genomfört en pilotstudie om multifunktionshuset.
Information om Södra Hemlingbyprojektet
Högskolan i Gävles pilotstudie om Södra Hemlingby
Mer information om Branschdagarna 11-12 maj
 
Inspiration från medlem
 
 
Jönköpings stadsbyggnadspris till Länssjukhuset Ryhov
Jönköpings kommuns pris Stadsbyggnadspriset 2020 har tilldelats den nya byggnaden på Länssjukhuset Ryhov. Byggnaden beskrivs som en komplex vårdbyggnad gestaltad med många arkitektoniska kvaliteter både inne och ute.

Stadsbyggnadspriset delas ut till byggnader eller miljöer som färdigställts under det senaste året för att uppmärksamma och främja god byggnadsvård, god arkitektur och goda livsmiljöer i Jönköpings kommun.
Läs mer på Jönköpings kommuns webbplats
 
Mer från SKR
 
 
Markanvisningar – grundläggande förutsättningar
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tidigare utarbetat information om och underlag för exploateringsavtal, det vill säga avtal som omfattar genomförandefrågor i samband med detaljplanering på privat ägd mark. Nu finns även ett stöd för kommunernas arbete med avtal för planrelaterad försäljning av kommunalt ägd mark: Markanvisningar – grundläggande förutsättningar. Här beskrivs kortfattat de juridiska förutsättningarna för markanvisningar, praktiska råd och användning av olika begrepp.

Vi hoppas att materialet ska vara användbart för alla som arbetar med eller fattar beslut om detaljplanering och exploatering i kommunerna.
Läs mer och ladda ner Markanvisningar – grundläggande förutsättningar
Ta del av information om och underlag för exploateringsavtal

SKR: På gång inom EU – våren 2021
I skriften På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner.

I denna utgåva kan du bland annat läsa det senaste om EU:s återhämtningsplan, EU:s gröna giv, det nya hälsoprogammet EU4health samt en rad andra frågor som ligger på unionens bord under våren.
Skriften kan läsas och laddas ner i SKR:s webbutik
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Energifrågor inom organisationer
Belok, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler, har tagit fram rapporten Energifrågor inom organisationer - Analys av den interna organisationens inverkan för hantering av energirelaterade frågor hos fastighetsägare. I förstudien har det närmare studerats vilken inverkan den interna organisationen har på utfallet av det energieffektiviseringsarbete som bedrivs hos fastighetsbolag.
Läs mer på Beloks webbplats

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
Ett utkast på lagrådsremiss föreslår att det i mål om överprövning av en upphandling ska införas skyndsamhetskrav samt bestämmelser som begränsar leverantörernas möjligheter att efter en viss tidpunkt i domstol åberopa nya fel och brister i upphandlingen (preklusionsfrist).

Icke-direktiv upphandling (anskaffning under tröskelvärdet samt välfärdstjänster enligt bilaga 2a) föreslås omfattas av krav på efterannonsering endast om de överstiger 100 000 kr. Lagrådet går emellertid inte vidare med förslagen om ansökningsavgifter och ömsesidigt processkostnadsansvar i överprövningsmål.
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 mars 2021 - Regeringen

Nya kvoter och avgifter inom elcertifikatsystemet
Regeringen har beslutat om nya kvoter inom elcertifikatsystemet för åren 2024 till 2035. Beslutet innebär även att en årsavgift införs för elcertifikatkontot samt att avgiften per registrerat elcertifikat sänks.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Brandforsk: Resultatseminarium ”Hemtjänst och brandsäkerhet, ur hemtjänstens perspektiv”
Brandforsk arrangerar det kostnadsfria seminariet den 16 mars kl. 8.30-10.00 digitalt om Luleå tekniska högskolas projektresultat ”Hemtjänst och brandsäkerhet, ur hemtjänstens perspektiv”.
Brandforsk webbplats – information och anmälan
Laddinfrastruktur för laddning av elfordon
 
Boverket: Nya regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon
För den som lämnar in bygglov efter den 10 mars 2021 blir det för vissa byggnader krav på så kallad laddinfrastruktur för laddning av elfordon. I många fall ställs enbart krav på ledningsinfrastruktur, det vill säga förberedelser i form av tomrör och liknande fram till parkeringsplatser, men i vissa fall ställs även krav på laddningspunkter. Boverket har även tagit fram regler med krav på hur laddutrustningen ska utformas.
Läs mer på Boverkets webbplats

Belok: Dokumentation från Workshop Laddinfrastruktur
Under senhösten förra året genomförde BeBo och Belok en workshop inom fördjupningsområde Laddinfrastruktur. Workshopen inleddes med att Boverket och Energimyndigheten presenterade hur de arbetar med frågorna och nuläget gällande krav på fastighetsägare att planera för och installera laddinfrastruktur.
Läs mer och ta del av dokumentationen på Beloks webbplats
Så kan offentliga inköp bidra till en cirkulär ekonomi och hållbar plastanvändning
Upphandlingsmyndigheten lanserar ett nytt stöd som svarar på hur det kan gå till att upphandla för en cirkulär ekonomi och en hållbar plastanvändning i offentlig sektor. Stödet riktar sig till flera roller, såsom politiker och beslutsfattare, miljösamordnare, beställare i offentlig sektor, upphandlare och leverantörer.
Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Webbseminarium om förslag till föreskrifter om skydd mot buller
Boverket bjuder in berörda aktörer till två webbseminarier, den 18 och 25 februari, om remissen på förslaget till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader. Sista dag för anmälan är den 12 februari.
Läs mer på Boverkets webbplats

Statens hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader
För den som är intresserad av att ta del av den statliga utredningsrapporten SOU 2020:75 Funktionalitet och enhetlighet – hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader, kan remisshandlingarna läsas på regeringens webbplats. I rapporten förs resonemang om fördelar och nackdelar med kostnadsbaserad hyra i förhållande till marknadsmässig hyressättning.
SOU 2020:75 som nu är ute på remiss

Trygga skolor – stöd från MFD
Du som arbetar på en kommun med planering av ny- och ombyggnation av skolor kan göra mycket för att fler elever ska känna sig trygga i skolan. Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram ett stöd i arbetet med att öka tryggheten.
Information om stödmaterialet framtaget av MFD
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Branschdagarna 11-12 maj 2021- Information och intresseanmälan

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se