Öka medlen till transportinfrastruktur och länsplaner
 
Inför den nationella planen för transportinfrastruktur lyfter SKR vikten av nya investeringar, ökat lokalt och regionalt inflytande, höjda anslag för länsplanerna och ett stärkt klimatfokus.
Läs mer här
 
Ändrad sammansättning i Partnersamverkan
 
Trafikverket har beslutat att lämna samverkansarenan Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik som därmed har en förändrad organisation sedan årsskiftet.
Läs mer här
 
Nya drönarregler från 1 januari 2021
 
För att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i takt med att trafiken ökar, gäller från och med den 1 januari 2021 nya regler för drönare. Reglerna är gemensamma inom hela EU.
De nya reglerna innebär förändringar även för hur kommuner och regioner kan använda drönare i sin verksamhet. Det måste bland annat finnas en drönaroperatör som ansvarig för alla flygningar och det har införts ett drönarkörkort för alla drönarpiloter, dvs. de som flyger drönarna. Men det innebär även att det finns en del nya förutsättningar och begränsningar i hur man kan använda drönare.
Hitta information på SKR:s webbplats eller
Läs mer om de nya reglerna på Transportstyrelsens webbplats
 
Nätverk av hamnägare och hamnföreträdare samt ägardirektiv för kommunala hamnbolag
 
SKR vill skapa ett nätverk för kommunala hamnägare samt ledande chefer i hamnbolag. Vi vill nu därför ge er möjlighet att anmäla intresse för att medverka i detta nätverk för hamnar på SKR.
Syftet med nätverket är att skapa ett forum för dialog mellan SKR och medlemmarna med inriktning på intressebevakning och verksamhetsutveckling inom området. Nätverket ska även kunna utgöra ett forum för dialog mellan SKR:s medlemmar inom hamnverksamheter och berörda statliga myndigheter.

SKR har även påbörjat planeringen för att i projektform ta fram en handledning kring ägardirektiv samt ägarstyrning av kommunala hamnar. Vi söker därför företrädare för hamnägare samt hamnbolag som vill delta med sin kunskap i detta arbete i en referensgrupp.

För mer information samt intresseanmälan kontakta:
Ulrika Appelberg, ulrika.appelberg@skr.se, tfn 070-319 74 42
Gatuchefsnätverk
 
Vill du medverka i nätverket för Gatuchefer på SKR?

Syftet med nätverket är att skapa ett forum för dialog mellan SKR och medlemmarna med inriktning på SKR:s intressebevakning, service och rådgivning samt verksamhetsutveckling. Det är också ett forum för ömsesidigt lärande mellan kommunerna. Nätverket utgör ett forum för dialog mellan kommunerna och statliga aktörer samt fungerar vid behov som referensgrupp för SKR. Nätverket bildades år 2018 och representeras av 20 kommuner.

Anmäl ditt intresse till selda.taner@skr.se (urval sker efter behov av representanter i nätverket)
 
Främmande invasiva arter
 
Kommunens roll är viktig, såväl som markägare, entreprenör och beställare av bekämpningsåtgärder. Det är viktigt att planera insatser mot invasiva främmande arter väl, så att avfallet hanteras korrekt och att åtgärderna inte leder till spridning. Även vanliga exploateringsarbeten i kommunen, exempelvis VA-arbeten, kan leda till spridning av invasiva arter om man inte har risken för spridning i åtanke och kartlägger eventuella förekomster innan arbetet påbörjas. Förekomst av invasiva främmande arter kan påverka var verksamheter och anläggningar lämpligen bör lokaliseras eller inte, samt vilka markarbeten som bör undvikas.
Mer information på Naturvårdsverkets webbplats
 
Insamling av Gatustatistik är igång!
 
Det finns en stor efterfrågan på statistik inom väghållningsområdet!
Var med och bidra med nyckeltal från din kommun till Nya Gatustatistik i Kolada. Inmatningen pågår fram till 30 april 2021.

Anmäl ert intresse till: inmatning@kolada.se
Kontaktperson: Selda Taner SKR, selda.taner@skr.se
 
Nu är anmälan öppen till årets cykelkonferens!
 
I år blir cykelkonferensen digital och anordnas två förmiddagar, den 26 och 27 maj. Årets tema kommer att vara hur cykling kan bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Ni som deltar kommer att få ta del av insatser som genomförs såväl i Sverige som andra länder, både kopplat till cykelinfrastruktur, mikromobilitet och nya riktlinjer, och även med utblickar till det som har hänt under pandemiåret.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med cykel- och mobilitetsfrågor inom kommun, region, stat eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering!
Anmälan och mer information finns här
 
Cykelgator
 
Sedan 1 december 2020 har kommuner möjlighet att inrätta cykelgator genom att meddela lokala trafikföreskrifter om att en väg eller en vägsträcka ska vara cykelgata. Två nya vägmärken har införts, en för cykelgata och en för cykelgata upphör.

På cykelgator är högsta tillåtna hastighet 30 km/h och fordon får inte parkeras på gatorna, utom på särskilt anordnade parkeringsplatser. Förare som kör in på en cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan och förare av motordrivna fordon ska anpassa sin hastighet till cykeltrafiken.

Med cykelgator kan kommuner främja cykeltrafik på gator med blandtrafik, utan att utesluta motorfordonstrafik. Cykelgator lämpar sig exempelvis för täta stadsmiljöer där en ny cykelbana inte fysiskt får plats, men kan också vara aktuellt för viktiga cykelstråk i glesbygd.
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se