Nya regler och förbättrad vägledning på webben
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 29 januari 2021
Kvinna laddar elbil
Regleringen som gäller för bygglov inlämnade efter den 10 mars 2021 har beslutats av regeringen i plan- och byggförordningen. Boverket har beslutat om en ny författning med krav på hur laddutrustningen ska utformas.  Foto: Lisa Öberg/Scandinav
Nya regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon
 
För den som lämnar in bygglov efter den 10 mars 2021 blir det för vissa byggnader krav på så kallad laddinfrastruktur för laddning av elfordon. I många fall ställs enbart krav på ledningsinfrastruktur, det vill säga förberedelser i form av tomrör och liknande fram till parkeringsplatser, men i vissa fall ställs även krav på laddningspunkter. Boverket har även tagit fram regler med krav på hur laddutrustningen ska utformas.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om de nya reglerna och kraven
 
Person står med bullermätare vid gata mellan hus
Remissen är en del i arbetet med Möjligheternas byggregler och avser förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller. Foto: Franz Feldmanis
Webbseminarium om förslag till föreskrifter om skydd mot buller
 
Boverket bjuder in berörda aktörer till två webbseminarier, den 18 och 25 februari, om remissen förslaget till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader. Sista dag för anmälan är den 12 februari.

Webbseminarierna på Boverkets webbplats
 
Två kvinnor står och tittar på en surfplatta
Handboken innehåller tips och exempel på hur man kan gå till väga samt information om vad som gäller enligt lag. Det finns också exempel på riktlinjer för bostadsförsörjningen från olika kommuner. Foto: Scandinav
Nytt och uppdaterat innehåll i webbhandbok för bostadsförsörjningsplanering
 
Boverkets webbhandbok om bostadsförsörjningsplanering har uppdaterats, omarbetats och fått delvis nytt innehåll för att kunna ge bättre stöd till dig som arbetar med att ta fram förslag till riktlinjer i kommunen. Med utgångspunkt i kommunens ansvar enligt lag ger webbhandboken vägledning i det konkreta arbetet med bostadsförsörjningsplaneringen. Här finns exempel på hur man kan gå till väga och rikligt med tips på underlag för kommunens analyser. Kommunens verktyg i bostadsförsörjningen beskrivs. Det finns också flera exempel på riktlinjer för bostadsförsörjningen från olika kommuner.
 
 
Regionala bostadsanalyser: Boverkets sammanställning och analys
 
Länen rapporterar om ett bostadsbyggande som fortfarande ligger på höga nivåer, visar Boverkets sammanställning och analys av länsstyrelsernas årliga bostadsmarknadsanalyser. Flera län pekar på att coronapandemin kan ha påverkan på bostadsbyggandet under kommande år. 

Regionala bostadsmarknadsanalyser på Boverkets webbplats

Boverket kom nyligen med byggprognos och analys. Dessa visar att bostadsmarknaden har utvecklats starkt år 2020, tvärtemot vårens dystra prognoser. Bostadsbyggandet har till och med överstigit bedömningen som Boverket gjorde före pandemin. I Boverkets nya prognos förväntas 54 000 bostäder påbörjas under år 2020 och 52 500 år 2021.

Byggprognosen och analysen i sin helhet finns i Boverkets indikatorer. Där hittar du även den regionala byggbehovsberäkningen för 2020-2029 tillsammans med öppna data.

Hög byggtakt på oväntat stark bostadsmarknad på Boverkets webbplats
 
Två personer möts vid en dörr där det står Boverket
Många är osäkra på var man kan vända sig för att få svar på sin fråga. Därför har vi förtydligat informationen på vår webbplats om vilka frågor Boverket svarar på och vilka frågor andra svarar på. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår vägledning på webben. Foto: Franz Feldmanis
Boverket förtydligar kontaktinformation
 
Vi frågar kontinuerligt våra målgrupper vad de behöver och hur nöjda de är med Boverkets information och vägledning. Många är osäkra på var man kan vända sig för att få svar på sin fråga och dessa oklarheter vill vi minska. Till Boverket kommer i dagsläget många frågor från medborgare som egentligen ska besvaras av kommun eller länsstyrelse. Därför har vi förtydligat informationen på vår webbplats om vilka frågor Boverket svarar på och vilka frågor andra svarar på.
 
Att styra frågor rätt redan i våra digitala kommunikationskanaler gör att vi i större utsträckning kan använda våra resurser till att utveckla dessa kanaler. Det ger oss på Boverket möjlighet att vara mer proaktiva, fånga behov och förbättra vårt digitala stöd. Boverket har i flera år arbetat med att förbättra vår vägledning på webben och att komplettera vägledningarna med värdefulla webbutbildningar och webbseminarier. Vi kommer fortsätta med det här arbetet för att kunna möta efterfrågan från så många som möjligt.
 
 
ÖP-modellen som geopackage
 
I vårt arbete att med att sprida information och data till så många som möjligt är vi mycket stolta över att (äntligen) kunna leverera vår ÖP-modell som öppen källkod. Geopackage är ett öppet, standardiserat, plattformsoberoende format för att överföra geografisk information.

Vi har samtidigt passat på att göra vissa rättningar i den filbaserade geodatabasen vi lanserade i augusti 2020.

Om geopackage och rättningar i databasen för ÖP-modellen 2.1 på Boverkets webbplats
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Skicka vidare
 
Tipsa en kollega eller vän om Boverkets nyhetsbrev!
Skicka vidare
Författningar
 
Här hittar du Boverkets författningssamling, BFS.
Författningssamling