Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om aktuell information med anledning av covid-19, pågående FoU-projekt, arrangemang, inspiration från medlemmar, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 
Information med anledning av covid-19
 
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset

Redovisning av covid-19-ersättningar
Regeringen har aviserat att statsbidraget för ersättning av merkostnader för covid-19 ska förlängas till och med december månad 2020. Rådet för kommunal redovisning, RKR, har lämnat ett yttrande om hur ersättningen ska redovisas.
Så ska ersättningen för merkostnader redovisas
Ekonomisk information med anledning av coronaviruset

Regeringen föreslår ny period med statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran
För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen föreslår regeringen att det statliga stödet med rabatt på hyran för vissa lokalhyresgäster som togs fram våren 2020 återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin.

Regeringen arbetar nu för att stödet ska komma på plats så snart som möjligt, men då det handlar om statsstöd måste satsningen först godkännas av EU-kommissionen. Regeringen återkommer med ytterligare information om stödets utformning och kommande ansökningsförfarande.
Läs mer på Regeringskansliets webbplats
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.

Regionernas kunskapsnav
Som en del av Offentliga fastigheters webbplats finns Regionernas kunskapsnav. Här samlas information kopplat till regionernas fastighetsfrågor. Kunskapsnavet återfinns under ämnet Vårdens lokaler.

Senaste uppdateringen är att du kan lyssna på Regionfastigheter, Region Skåne, som berättar om sina erfarenheter och lärdomar från covid-19 och coronapandemin fram till i mitten av november. Även länk till Chalmers Centrum för vårdens arkitekturs, CVA:s, webbinarium ”Vårdlokaler under coronapandemin” återfinns i kunskapsnavet.
Se film med Region Skåne och hitta länk till CVA på Offentliga fastigheters webbplats
 
Arrangemang
 
 
Mötesplats Samhällssäkerhet 2021
Boka in den 23–24 mars och delta digitalt i Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet. Ta del av lokala, regionala och nationella perspektiv som lyfter erfarenheter från den pågående hanteringen av covid-19, totalförsvarets utveckling och behov samt sårbarheter och lösningar för samhällets säkerhet i en allt mer polariserad värld.
Läs mer på SKR:s webbplats där du även hittar länk till program och anmälan
 
Inspiration från medlem
 
 
Energistyrning i offentliga byggnader
Projektet Databasbaserad energistyrning i offentliga byggnader kommer att bana vägen för bättre användning av energidata från kommunens byggnader. Målet är att spara energi, få ett bättre inomhusklimat och utnyttja byggnaderna bättre - till förmån för medborgarna och klimatet.

Projektet leds av den danska projektorganisationen Gate 21 och en rad svenska och danska kommuner ingår samt Länsstyrelsen Skåne och Hållbar Utveckling Skåne från den svenska sidan.
Läs mer om projektet
 
Mer från SKR
 
 
Över hälften av kommunerna nu med i Glokala Sverige
Nu arbetar över hälften av Sveriges kommuner och nästan alla regioner tillsammans för att nå FN:s 17 globala mål inom Agenda 2030. Det nationella projektet Glokala Sverige har antagit 35 nya kommuner och 2 regioner som kommer att vara med från 2021.

– Det krävs arbete både på hemmaplan och global samverkan för att lyckas minska klimatutsläppen och hantera klimatförändringarna, främja mänskliga rättigheter samt bekämpa ekonomisk ojämlikhet, säger Staffan Isling, vd på SKR.
37 fler kommuner och regioner med i Glokala Sverige

Nytt podcastavsnitt om lokalt självstyre
I ett nytt avnitt av SKR:s podcast Demokratiresan samtalar Anders Knape, SKR:s ordförande, med Bo-Per Larsson, senior rådgivare, om det lokala självstyret. Avsnittet lyfter frågan om varför självstyret är så viktigt för den svenska demokratiska modellen, och vilka utmaningar självstyret står inför under en pandemi.
Demokratiresan avsnitt 33: Lokalt självstyre
Information från SKL Kommentus Inköpscentral, SKI
 
Se filmerna från informationsdag Fastighet och förvaltning
Nu kan du ta del av inspelat material från SKI:s informationsdag Fastighet och förvaltning som genomfördes i december. Ramavtalen inom kategorierna Fastighetsnära varor och tjänster, Kontor och förbrukning och Förbrukningsmaterial presenterades.
Se film på SKI:s webbplats

Extern remiss upphandling av Säkerhetsteknik
Syftet med SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling är att tillgodose beställares behov av säkerhets- och brandteknisk utrustning och system. Upphandlingen avser mekaniska och elektromagnetiska låsenheter, passagesystem, inbrottslarm, brandskyddslarm, CCTV (eller kameraövervakning), personlarm och digitala lås.

SKI har nu publicerat en extern remiss som ger möjlighet för intressenter att lämna synpunkter på innehållet inför genomförandet av upphandling Säkerhetsteknik 2020. Sista dag för att lämna synpunkter är den 2 februari 2021.
Läs mer om remissen på SKI:s webbplats

Information om Klottersanering
Ramavtalet Klottersanering är klart för avrop den 15 februari. Avtalet kommer att omfatta klotter, klotterskyddsåtgärder samt borttagning av affischer och klistermärken i utemiljö. Mer information om ramavtalet kommer i samband med avtalsstart.
Läs mer om Klottersanering på SKI:s webbplats

Laddningspunkter annonserad
Det dynamiska inköpssystemets, DIS:ets, syfte är att bidra till en bättre miljö i kommuner och regioner för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta senast 2030. DIS:et annonserades i december, inga leverantörer är kvalificerade ännu. SKI uppdaterar löpande när leverantörer har kvalificerats.
Läs mer om Laddningspunkter på SKI:s webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Regeringen inför ett stöd för gröna och trygga samhällen
Regeringen har beslutat om en ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen. Förordningen innebär att kommuner, andra fastighetsägare och tomträttshavare kan söka stöd för att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster men också för att göra insatser som ökar trygghet i områden med socioekonomiska utmaningar.

Förordningen träder i kraft den 15 januari 2021 och Boverket är den myndighet som kommer att administrera och besluta om stödet. Planen är att öppna för ansökningar våren 2021.
Läs mer på Boverkets webbplats

Remiss ute: Bygg och bo till lägre kostnad – förslag till bättre konkurrens i bostadsbyggandet
Rapporten från utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet lämnade sitt betänkande till regeringen i december 2020. Rapporten är nu ute på remiss.
Ta del av rapporten SOU 2020:75 på Regeringskansliets webbplats
Remissinstanserna finns förtecknade på regeringens webbplats
Regeringsuppdrag till Boverket: Regelverket för ombyggnad ska förtydligas
Idag ses regelverket för ombyggnad som krångligt och oförutsägbart. Bland annat uppfattas gränsen mellan vad som är ombyggnad, då kraven omfattar hela byggnaden, och annan ändring för del av byggnaden som oklar. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt anslutande författningar.
Läs mer på regeringens webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Branschdagarna 11-12 maj 2021- Information och intresseanmälan

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se