Nyheter från SKR
 
 
Överenskommelser mellan SKR och regeringen inom vård och omsorg
Samarbetet mellan SKR och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.
Flera områden får stärkt samarbete
 
Ny överenskommelse om nationella taxan
SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna har nu kommit överens om bland annat ersättningen för läkare och fysioterapeuter verksamma inom den nationella taxan.
Parterna kommer nu att påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete
 
Köp av verksamhet
Sektorns köp av verksamhet ökade med 5 procent under 2019. Året präglades av en normalisering efter effekterna av 2015 års ökande antalet asylsökande och då kraftigt ökade kostnader och därefter successiv nedgång av kommunernas kostnader för placeringar av asylsökande.
Köp av verksamhet för 182 miljarder kronor
 
Skolutredningen måste analysera på djupet
Regeringen har tillsatt en utredning om ett förstatligande av skolan. SKR anser att det behövs en utredning som på djupet analyserar konsekvenser av ett förändrat huvudmannaskap för skolan.
Olika skolutredningars förslag måste hänga ihop
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen att delta via webbsändning 18 februari 9.00 - 16.00
 
Nytt från omvärlden
 
 
En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
Ett utkast på lagrådsremiss föreslår att det i mål om överprövning av en upphandling ska införas skyndsamhetskrav samt bestämmelser som begränsar leverantörernas möjligheter att efter en viss tidpunkt i domstol åberopa nya fel och brister i upphandlingen (preklusionsfrist).
Icke-direktiv upphandling (anskaffning under tröskelvärdet samt välfärdstjänster enligt bilaga 2a) föreslås omfattas av krav på efterannonsering endast om de överstiger 100 000 kr. Lagrådet går emellertid inte vidare med förslagen om ansökningsavgifter och ömsesidigt processkostnadsansvar i överprövningsmål.
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 mars 2021 - Regeringen
 
Informationsöverföring inom vård och omsorg
Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Förslagen syftar till att nyttja digitaliseringens möjligheter för att kunna samarbeta inom och mellan organisatoriska gränser. Frågorna har stor betydelse för möjligheterna att fortsätta omställningen till en mer personcentrerad, sammanhållen och proaktiv hälso- och sjukvård och socialtjänst, men även för att förbättra arbetsmiljön för medarbetare och effektivisera resursutnyttjandet.
I ett särskilt yttrande (sida 847 i betänkandet) har SKR’s expert i utredningen lämnat ett särskilt yttrande med synpunkter på kvarstående begränsningar i huvudmannens möjlighet till kvalitetsuppföljning 1) beroende på förslagets frivillighet för enskilda vård- och omsorgsgivare att medverka till kvalitetsuppföljning 2) samt att enskilda individer inte samtycker till informationsöverföring.
Sekretessbrytande bestämmelser - Regeringen
 
Höjd ersättning för läkare och fysioterapeuter på nationella taxan
Regeringen fattar årligen beslut om ersättningsnivåer för läkare och fysioterapeuter som är verksamma på den så kallade nationella taxan. Regeringen har nu beslutat att ersättningsnivåerna höjs med 2,3 %, i enlighet med överenskommelser mellan SKR och Sveriges läkarförbund respektive Fysioterapeuterna.
Ändringarna gäller retroaktivt från 1 januari - Regeringen
 
Särskild utredare ska föreslå en äldreomsorgslag
Regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. Syftet är att långsiktigt stärka förutsättningarna för äldreomsorgen samt tydliggöra dess uppdrag och innehåll. Till utredare har regeringen utsett Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022 - Regeringen
 
Allvarligt fel i yrkesutövningen
Advokaterna Christian Härdgård och Martin Bogg, Advokatfirman Delphi, refererar en ny dom där Kammarrätten i Jönköping bedömer vad begreppet ”allvarligt fel i yrkesutövning” i LOU omfattar.
Felaktiga ageranden som inverkar på den aktuella aktörens trovärdighet i professionellt avseende - Inköpsrådet
 
Vår produkt klarar inte ett ska-krav
En myndighet har i sitt upphandlingsdokument ställt ett obligatoriskt krav på en produkt som leverantören tänkt offerera - men som kanske inte helt klarar kravet. Frågan är: Finns det någonting leverantören kan göra för att säkerställa att produkten uppfyller ska-kravet? Inköpsrådets expert advokat Anna Ulfsdotter Forssell svarar.
Alla obligatoriska krav måste uppfyllas av en anbudsgivare för att denne ska kunna tilldelas kontraktet - Inköpsrådet
 
Hård kritik mot att Kry kan ta över sjukvårdsrådgivningen: ”Klart olämpligt ur konkurrenssynpunkt”
Frågan om att Kry kan överta sjukvårdsrådgivningen har väckt frågor om konkurrensfördelar för Kry som etablerat flera fysiska vårdcentraler i Region Stockholm. Nu växer kritiken mot affären, som granskas av tjänstemännen. Daniel Forslund (L), ser ingen risk för intressekonflikt.
Det finns inget som helst utrymme för att favorisera någon vårdgivare - DN
 
Mutåtal väntar skånsk it-upphandling
Turerna kring Region Skånes upphandling av it-system för vården rullar vidare. Åklagaren förbereder nu åtal för mutbrott och trolöshet mot huvudman.
Det mesta talar för att det blir ett åtal - Upphandling 24
 
Aktuell debatt
 
 
”Marknadsskolan har lett till att Sverige förlorat sina höga resultat”
Om syftet med nittiotalets friskolereform var att att skapa en större mångfald på skolmarknaden så visar resultatet något annat.
Svenska skolsystemet inte särskilt entreprenöriellt - DN
 
Löfven till nytt angrepp mot företagen – ”Jag blir jätteledsen”
Statsminister Stefan Löfven (S) sade på onsdagen att han vill stoppa privatiseringen inom äldreomsorgen. Det är i praktiken omöjligt, slår flera experter som fPlus har talat med fast. Företagaren Elisabet Keussen på Kavat Vård är förtvivlad. ”Jag blir jätteledsen. Det skulle få utvecklingen inom äldreomsorgen att stagnera”, säger hon.
Ogrundat misstänkliggörande mot den svenska vården som bedrivs i privat regi - F Plus
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se