Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I årets första nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om slutförda och pågående FoU-projekt, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Ny idéskrift om prognos och planeringsverktyg för kommunala verksamhetslokaler
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor har finansierat arbetet med en idéskrift som innehåller exempel på nyckeltal och processer för att dimensionera den kommunala servicen med rätt verksamhetslokaler. ”Kommunala verksamhetslokaler” kan läsas och laddas ner i SKR:s webbutik.

Stort tack till alla som på olika sätt har varit involverade i arbetet att ta fram idéskriften!
Idéskriften i SKR:s webbutik
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.

Nytt projekt: LCA och LCC i beslut
Samarbetet Offentliga fastigheter har initierat och fattat beslut om genomförande av projektet LCA och LCC i beslut. Syftet med projektet är att ta fram en metodbeskrivning för framtagande av relevanta underlag avseende LCA och LCC i beslut, inklusive stöd i form av checklistor, textförslag till beslutsunderlag m.m. Vidare syftar projektet till att ta fram informationsmaterial som på ett enkelt sätt förklarar LCA och LCC för beslutsfattare.

Upphandling av utredare kommer genomföras under början av året och projektet planeras starta i mars.

Efterlysning: Vi efterlyser deltagare till styrgruppen för projektet. Alla medlemmar i Offentliga fastigheter, d.v.s. deltagare i statens Samverkansforum, alla regioner och de kommuner som är medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, Kommunfonden, är välkomna att meddela sitt intresse. Tre digitala styrgruppsmöten planeras.

Kontakta projektledare Saija Thacker, saija.thacker@skr.se vid frågor.

Se om din kommun är medlem i Kommunfonden
 
Mer från SKR
 
 
SKR:s svar på konsultationen EU-Taxonomi för hållbara aktiviteter
Kommissionen har med kort konsultationstid presenterat ett långtgående förslag till delegerad akt för EU:s klassificeringssystem för hållbara aktiviteter. Kommissionens förslag kan få mycket stort genomslag på stora delar av kommuners och regioners insatser inom energi, transport, VA, avfall, byggande, fastigheter med mera. SKR:s och många andras svar lämnades strax innan jul.
Läs mer på SKR:s webbplats

Otillräckliga medel i överenskommelse om civilt försvar
SKR förlänger överenskommelsen med MSB om kommunernas arbete med civilt försvar. Dock tas inga nya steg i utvecklingen eftersom staten inte tillför kommunerna nya resurser.
Läs mer på SKR:s webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Stöd till kommuner om stärkt brandskydd för särskilt utsatta
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram stöd till kommunerna för att underlätta arbetet med att systematiskt stärka brandskyddet hos de mest riskutsatta. För om det börjar brinna tar sig inte alla ut lika snabbt. Tyvärr tar inte branden hänsyn till det. Se hur viktigt brandskyddet är.
Se film och ta del av vägledning på MSB:s webbplats

Myndigheter går ihop för att växla upp klimatomställningen
För att stötta städernas arbete med att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket idag skrivit på Klimatkontrakt 2030. Genom att underteckna klimatkontraktet går myndigheterna samman och tar en aktiv roll i samarbetet med nio svenska kommuner och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats
Nytt nationellt center för cybersäkerhet
Regeringen har fattat beslut om ett nationellt center för cybersäkerhet, där sju myndigheter kommer att samordna arbetet för att förebygga och hantera cyberhot. Centret kommer att inrättas av fyra samverkande myndigheter: Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA), Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Läs mer på MSB:s webbplats
Information från Boverket
 
Remiss av Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader
Boverket har skickat ut förslag på föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader på remiss. Förslaget är tillämpningsföreskrifter till regeringens förslag om lag om klimatdeklaration för byggnader och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Sista dag att lämna svar på remissen är den 12 mars 2021.
Läs remissen på Boverkets webbplats

Saija Thacker, saija.thacker@skr.se, är ansvarig för frågan i fastighetsgruppen.

Ny API-tjänst gör Boverkets regler mer tillgängliga
Boverket tar nu ytterligare ett steg mot att bli en mer digital myndighet genom att göra Boverkets författningssamling tillgänglig som en digital tjänst (API). Tjänsten är fritt tillgänglig och gör det möjligt att integrera innehållet i Boverkets författningar, som till exempel Boverkets byggregler, i digitala tjänster och programvaror.
Läs mer om API-tjänsten på Boverkets webbplats
 
Regeringen inför stöd för gröna och trygga samhällen
Regeringen har beslutat om en ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen. Det innebär att kommuner, andra fastighetsägare och tomträttshavare kan söka stöd för att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster men också för att göra insatser som ökar trygghet i områden med socioekonomiska utmaningar. Förordningen träder i kraft den 15 januari 2021 och Boverket är den myndighet som kommer att administrera och besluta om stödet. Planen är att öppna för ansökningar våren 2021.
Läs mer om det nya stödet på Boverkets webbplats
Brandforsk – Webbinarium om hemtjänst och brandsäkerhet
Brandforsk arrangerar ett webbinarium den 16 mars 2021 om resultaten från projektet ”Hemtjänst och brandsäkerhet, ur hemtjänstens perspektiv.
Läs mer på Brandforsks webbplats

Sveriges Allmännytta: Framtidssäkert boende – Bra bostäder för äldre
Sveriges Allmännytta arrangerar tre livesända seminarier om bra bostäder för äldre den 25 januari, den 17 februari och den 19 mars 2021.
Mer information på Sveriges Allmännyttas webbplats

Kommuninvest: Webbinarium Vad behöver göras åt välfärdens ekonomi?
Under hösten har Kommuninvests initiativ Välfärdsekonomerna i två rapporter gett åtta goda råd – till regeringen och till kommunsektorn. Strax innan webbinariet publiceras ännu ett bidrag. Har råden följts? Vilka är nu de viktigaste rekommendationerna? Vad behöver göras åt välfärdens ekonomi? Kommuninvest arrangerar ett webbinarium den 5 februari.
Mer information om Välfärdsekonomerna
Mer information om webbinariet

Energimyndighetens kommande utlysning inom belysningsområdet
Energimyndigheten förbereder en utlysning inom forskningsprogrammet energieffektivisering inom belysningsområdet – EELYS. Utlysningen omfattar cirka 15 miljoner, öppnar i början av 2021 och vänder sig till akademi, industri och offentlig sektor.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Arbetsmiljöverket: Dispens för certifiering av pannoperatörer
Arbetsmiljöverket har fattat beslut om att ge dispens för certifiering av pannoperatörer till den 1 december 2022 på grund av covidpandemin. Detta gäller den certifiering av pannoperatörer som Swedac genomför.
Mer om AFS 2017:3 och AFS 2019:1
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Branschdagarna 11-12 maj 2021- Information och intresseanmälan

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se