Ett år av kunskapsstyrning under pandemin
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Med hopp om fortsatt goda samarbeten för liv och jämlik hälsa
 
Ett varmt och ödmjukt tack till er alla för gott samarbete under det gångna året. Ett år som inte har liknat något annat, och som ställt extra höga krav på vår förmåga att samarbeta i frågor som rör såväl hantering av covid-19 som annan hälso- och sjukvård och omsorg.

Visionen för vårt gemensamma arbete med kunskapsstyrning är ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika”. Vi visste att arbetet och visionen behövdes redan innan pandemin, samtidigt så har det gångna året ställt orden och meningen med dem på sin spets. I detta skarpa läge har vi genom gemensamma insatser kunnat använda systemet för kunskapsstyrning för att snabbt sammanställa och sprida ny kunskap, och dela erfarenheter av hur vi ställer om och förbättrar vården även i kristider.

Mycket fokus har av förklarliga skäl legat på att hantera de direkta konsekvenserna av pandemin. Samtidigt har andra insatser för liv och jämlik hälsa genomförts och kommer fortsätta att genomföras under 2021. Ett exempel på det är de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen som tagits fram och börjat införas runt om i landet.

2020 har varit ett dramatiskt och ett lärorikt år. Vi är många erfarenheter rikare inför att vi ska ta oss an utmaningar som nästa och följande år kommer med. Vi kan inte förutse alla utmaningar, men vi vet att vi möter dem tillsammans och mer samspelta genom kunskapsstyrningssystemet och de samarbeten vi har byggt upp. Det är en avgörande styrka för att skapa en god vård, rädda liv och bidra till jämlik hälsa. Ett arbete som alltid kommer att behövas och i vilket alla parter är lika viktiga för att vi ska lyckas.

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete nästa år, vill vi önska er en god jul och ett gott nytt år.

Mats Bojestig, ordförande
Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 
Film om patientkontrakt
 
Peter Edfelt, patientföreträdare
Lär dig mer om vad patientkontrakt är, och hur det kan vara ett verktyg i arbetet med en god och jämlik vård. I filmen medverkar representanter för några av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen där patientkontrakt är en viktig del. Mats Bojestig ger även sin syn på hur det ska bidra till god och jämlik vård.

Se filmen om patientkontrakt
 
Lämna remissvar för nationellt vårdprogram kronisk njursjukdom
 
Ett nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom är ute på öppen remiss mellan 15 december 2020 till 10 mars 2021.

Mer information om vårdprogrammet och hur du lämnar remissvar
 
Nya överenskommelser mellan regeringen och SKR
 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit fyra nya överenskommelser för 2021 med fokus på hälso- och sjukvården. Totalt satsas 5,5 miljarder kronor på ökad tillgänglighet, stärkt cancervård, psykisk hälsa och en jämlik och säker vård.

Läs nyheten på skr.se
 
Nya värdskap för Nationellt primärvårdsråd och NPO psykisk hälsa
 
Vid årsskiftet går värdskapet för Nationellt primärvårdsråd över från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till Södra sjukvårdsregionen. SKR lämnar även över värdskapet för Nationellt programområde psykisk hälsa över till Västra sjukvårdsregionen.

Nya värdskap gäller från 1 januari 2021
 
Rekommendation för handskar vid covid-19
 
Under pågående coronapandemi har efterfrågan på nitrilhandskar ökat både i Sverige och på global nivå, och det finns risk för en bristsituation. Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet har genom sin nationella arbetsgrupp för vårdhygien tagit fram en rekommendation för användning av undersökningshandskar.

Rekommendation inför upphandling av undersökningshandskar
 
Ny teknik för förmaksflimmer utvärderas
 
Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har beslutat att utvärdera ny teknik för självmonitorering av förmaksflimmer.

Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV) för utvärderingen
 
Stort intresse att svara på remisser för vårdförlopp
 
Intresset att svara på de öppna remisserna för de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen osteoporos, hjärtsvikt och demens har varit stort. Sammanlagt har cirka 150 remissvar skickats in.

Remisserna väntas bli godkända i vår
 
Sant eller falskt om nya läkemedel – nytt poddavsnitt från NT-rådet
 
Vad är sanna fakta och vad är vilseledande myter om nya läkemedel? NT-rådet reder ut frågan i nytt avsnitt av podden Rådet.

Lyssna på poddavsnittet
 
God jul och gott nytt år önskar stödfunktionen
 
Den nationella stödfunktionen vid SKR önskar alla en god jul och ett gott nytt år! Tack till er alla för gott samarbete under det gångna året, vi ser fram emot fortsatt goda samarbeten under 2021 för att bidra till visionen om att vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika!

Den nationella stödfunktionen nås som vanligt via e-post kunskapsstyrning-vard@skr.se även under helgerna. Svarstiden kan dock vara någon dag längre än vanligt.

Jul- och nyårshälsningar från
Marie Lawrence och Sophia Björk, samordnare stödfunktionen
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Kontaktuppgifter sjukvårdsregionala samordnare