Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I årets sista nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om pågående FoU-projekt, inspiration från medlemmar, information om arrangemang och utbildningar, kort från SKR samt axplock från omvärlden.

God Jul och Gott Nytt År! önskar vi alla läsare.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Information från EnOff-projektet
 
Projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff – vill öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige för att ställa krav på energieffektiviseringar i upphandlingar. SKR deltar i projektet tillsammans med medlemmar i Östra Mellansverige samt bland annat Upphandlingsmyndigheten och Energimyndigheten. Energieffektiviseringsföretagen, EEF, är projektledare.
Läs mer om EnOff-projektet på EEF:s webbplats

Vill du förbättra energiprestandan i era befintliga byggnader?
Projekt EnOff erbjuder gratis rådgivning till kommuner och regioner i Östra Mellansverige som vill upphandla enligt EnOff-modellen. Modellen är framtagen av och för offentliga sektorn för att underlätta modernisering av befintligt byggnadsbestånd och utvecklad som ett verktyg för offentlig sektor för att öka takten på energieffektivisering. En upphandlingskonsult stöttar för projektets räkning beställarorganisationer och upphandlare utan kostnad.

Är du intresserad? Kontakta då Lotta Bångens på EEF, lotta.bangens@eef.se

Energislaget – en del av EnOff-projektet
Energislaget är en tvärvetenskaplig tävling för högskolestudenter som går av stapeln 20–21 februari 2021. Under ett dygn ska studenter tillsammans ta fram konkreta lösningar på aktuella energieffektiviseringsproblem inom offentlig sektor. Alla anmälda kommer bli tilldelade en grupp om totalt fem studenter från olika akademiska discipliner för att få in fler perspektiv på frågeställningarna.
Läs mer om Energislaget
 
Arrangemang
 
 
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor bjuder in till Branschdagarna 2021
Styrelsen för FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor bjuder in kommuner som är medlemmar i FoU-fonden till konferensen Branschdagarna den 11-12 maj 2021. Målgruppen är politiker och tjänstepersoner med ansvar för strategiska fastighetsrelaterade frågor t.ex. fastighetschef, ekonomichef, lokalstrateg, digitaliseringschef, förvaltnings-/driftchef samt givetvis även byggprojektledning och andra som arbetar med fastighetsfrågor kopplade till kommunens kärnverksamhet inom till exempel förskola, skola och omsorg.

Konferensen spänner över många olika kunskapsområden som exempelvis FoU-fondens styrning och arbete, SKR:s Ekonomirapport maj 2021, energieffektivisering, strategisk lokalförsörjning, verktyg för effektivare projekt och fastighetsförvaltning, verksamhetsutveckling av Nära vård och dess påverkan på lokalbehovet, kommunexempel och forskning om framtidens lärmiljöer, klimatanpassning, IoT, AI-upphandling, informationssäkerhet samt olika stödjande ramavtal.

Nu är konferensprogrammet klart och anmälan är öppen. Nytt för 2021 är att arrangemanget är helt digitalt och att deltagarna kan välja att ta del av konferensen live och/eller inspelat och textat i efterhand fram till den 30 september 2021.

Mer information och anmälan i SKR:s kalendarium
Inbjudan med konferensprogram
Välkomna till FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor
Medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Översiktskurs i offentlig upphandling
Välkommen till en webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Webbsändning 18 februari 9.00-16.00
 
Inspiration från medlemmar
 
 
Samarbete kring Nära vård mellan Region Östergötland och Finspångs kommun
Det nya Vårdcentrum Finspång ökar möjligheterna för samarbetet kring Nära vård mellan Region Östergötland och Finspångs kommun. På vårdcentrum finns verksamhet dygnet runt och för alla åldrar: vårdcentral, laboratorium, barn- och ungdomsmottagning, psykiatri, kvinnohälsa, rehabilitering, LAH och närvård, tillsammans med Finspångs kommuns korttidsavdelning. Jourcentralen på entréplanet är även öppen utanför kontorstid på kvällar och helger. I mottagningshotellet finns också Flyktingmedicin.
Mer information om Vårdcentrum Finspång
Finspångs kommuns flytt av korttidsboendet
Mer information om omställning till Nära vård
 
Mer från SKR
 
 
Ökad digitalisering och minskat IT-krångel
Välfärdskommissionen har presenterat en avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR om ökad digitalisering och minskat IT-krångel. Syftet är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt förbättra arbetsmiljön i välfärden.

– Regeringen och SKR är nu överens om att arbeta gemensamt för att etablera en process mellan staten, kommuner och regioner för utveckling och införande av en långsiktigt hållbar digital infrastruktur som stödjer fortsatt hög kvalitet i skola, sjukvård, äldreomsorg och andra välfärdsverksamheter, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.

Välfärdskommissionen presenterar avsiktsförklaring om digitalisering
Debattartikel: Ökad digitalisering i välfärden
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Årets Axelpris till Annika Wallenskog
SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog vinner utmärkelsen Årets Axelpris 2020. Axelpriset delas ut av Kommuninvest tillsammans med Public Partner och syftar till att lyfta fram offentlig verksamhets vikt för tillit till samhällskontraktet och de grundläggande demokratiska värden som det bygger på.
Läs mer på Kommuninvests webbplats

Finansiell eller operationell leasing?
Hur ska längre inhyrningsavtal redovisas när kommuner och regioner hyr in verksamhetslokaler? Rådet för kommunal redovisning RKR har givit ut en idéskrift om leasing med tolkningsstöd kring finansiell och operationell leasing. Frågeställningen har tidigare tagits upp i skriften Äga eller hyra verksamhetslokaler (2019) med hänvisning till RKR:s idéskrift om leasing.
Mer information och länk till idéskriften på RKR:s webbplats
Kommuninvests kommentar om idéskriften
Äga eller hyra verksamhetslokaler
Information från Boverket
 
Boverket rapporterar om barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling
Boverket fick år 2019 regeringens uppdrag att kartlägga och analysera myndighetens verksamhet och kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering enligt PBL och stadsutveckling i förhållande till barnkonventionen. Uppdraget har genomförts i samråd med Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Naturvårdsverket, Trafikverket och Barnombudsmannen.

I rapporten lämnas tre förslag:
  • Boverket får i uppdrag att ta fram vägledning med lärande exempel.
  • Länsstyrelsen får ett utökat uppdrag att driva barnrättsfrågor.
  • Det behöver klarläggas vilket utrymme sociala hållbarhetsfrågor har/bör ha i PBL.
Ta del av rapporten på Boverkets webbplats

Två nya rapporter inom klimatanpassningsområdet
Som en del i regeringsuppdraget att samordna nationell klimatanpassning för den byggda miljön har Boverket tagit fram två rapporter med fokus på klimatanpassning för den byggda miljön. Syftet med rapporterna är att tillgängliggöra material så att fler som arbetar med frågan kan ta del av materialet och på så vis skapa synergier i klimatanpassningsarbetet.

Den första rapporten är en sammanställning av myndigheters arbete med klimatanpassning. Bland annat vilket ansvar olika myndigheter har för klimatanpassning samt vilka pågående och avslutade regeringsuppdrag om klimatanpassning som finns. Den andra rapporten är en fördjupad analys av hinder och möjligheter för klimatanpassning för den byggda miljön.
Läs mer och ta del av rapporterna på Boverkets webbplats
Forum Vårdbyggnad – inspelad höstkonferens och Vårdbyggnadspriset 2021
Föreningen Forum Vårdbyggnad arrangerade sin höstkonferens den 18 november 2020. Utöver intressanta föreläsningar gav föreningens ordförande Marie Larsson information om att Vårdbyggnadspriset kommer att delas ut under 2021.
Läs mer och se inspelningen

Chalmers Centrum för vårdens arkitektur – inspelat webbinarium om fysiska miljöer för Nära vård och särskilda boenden
Chalmers Centrum för vårdens arkitektur CVA arrangerade ett webbinarium om fysiska miljöer för Nära vård och särskilda boenden för äldre under pandemin den 26 november 2020. Det går att ta del av det inspelade webbinariet i efterhand.
Läs mer och se inspelningen
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Branschdagarna 11-12 maj 2021- Information och intresseanmälan

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se