Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Krönika
 
2020- ett annorlunda år på många vis
Det här året har varit ett år som inte liknat tidigare. Utmaningar för alla! Ni i kommunerna har snabbt ställt om och genomfört ett viktigt samhällsuppdrag, kontroll av serveringsställen med anledning av Corona, förutom ert vanliga uppdrag. Nya arbetssätt har snabbt kommit på plats för att minska riskerna för smittspridning. Vi ser också ett uppsving för digitala möten och konferenser vilket gör att vi kan träffas oftare utan att behöva resa.
 
Med det sagt vill jag tacka för det här året och be att få önska er alla en riktigt God och frisk jul!

Väl mött 2021 och välkommen till nya möten och konferenser!

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef
 
 
Energi och klimat
 
 
Elnätskapacitet – Ei:s rapporter på remiss
Ei:s rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten, och PM Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet är på remiss till 8 mars. Ett av flera viktiga förslag för att komma till rätta med bristsituationen är bättre planering genom nätutvecklingsplaner och tidiga dialoger mellan olika aktörer. Förslaget ska ses i relation till en mängd olika rapporter och initiativ, såsom den nationella elektrifieringsstrategin.
SKR anordnar ett seminarium för diskussion och reflektion kring frågorna den 26 januari 2021. Mer information och anmälan
 
Hållbarhet
 
 
Ytterligare nyckeltal för miljö och klimat i Kolada
SKR har tillsammans med RKA (Rådet för främjandet av kommunala analyser), Naturvårdsverket och RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålsystemen för Länsstyrelserna) tagit fram ytterligare nyckeltal inom miljö- och klimatområdet på kommunalnivå i Kolada.
 
Cirkulär ekonomi 
Delegationen för cirkulär ekonomi avslutade sitt arbete att ta fram förslag på hur Sverige ska ställa om till en cirkulär ekonomi med en slutkonferens i början av december. Där presenterades åtta konkreta förslag och SKR noterar att tre av förslagen är särskilt centrala för den framtida kommunala utvecklingen; cirkulär anläggningsindustri, hållbar och cirkulär VA och cirkulär upphandling. SKR anser att det bör utredas om avfallsbegreppet i relation till kvittblivning måste nyanseras så att framtidens anläggningsarbeten som involverar lindrigt förorenade massor kan utföras med mindre materialslöseri. En god idé är att börja fundera i banor om bättre hushållning med vattenresurser och använda vatten med olika kvalitet i de användningsområden där det så är lämpligt.
Alla delegationens förslag kommer att sammanställas och finnas tillgängliga via delegationens hemsida.

SKR kommer att följa hur regeringen tar om hand delegationens förslag och fortsätta driva frågan om kvotplikter av återvunnen råvara vid nytillverkning av nya produkter. Förbundet anser det vara särskilt viktigt i ljuset av att regeringen öppnat för att riva upp det fungerande producentansvaret för returpapper.
 
På gång inom EU
 
 
EU:s Taxonomi för hållbara aktiviteter på konsultation till 18 december
EU-kommissionen har presenterat förslag för vad som ska anses vara hållbara aktiviteter. Det gäller i första hand för finansmarknad och motsvarande lånefinansierade projekt, men kan antas få långtgående ”smittoeffekter” på både EU-medel annan EU-reglering, såsom direktiven för förnybar energi och energieffektivisering. SKR kommer att svara i samarbete med flera nätverk både nationellt och på EU-nivå. Här finns mer information samt möjlighet att ge SKR inspel på Kommissionens förslag alternativt önska underlag för eget svar. SKR behöver era inspel senast den 14 december.
 
Tillsyn
 
 
Kontrollskulder och covid-19
Den rådande coronapandemin medför både förändringar och förhinder för vissa livsmedelsföretagares möjlighet att bedriva sin ordinarie livsmedelsverksamhet. Likaså innebär den utmaningar för kontrollmyndigheterna att fullgöra sitt kontrolluppdrag enligt kontrollplan. SKR ger här information om hur kommuner ska hantera livsmedelsverksamheter som har stora förändringar i sin verksamhet eller som inte alls kommer driva verksamhet under 2021 för att undvika att kontrollskuld uppstår.
 
Vatten
 
 
N 2020:05 Genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen
Regeringen har tillsätt en utredning som ska föreslå hur införandet av direktivet ska ske. Det finns ett antal viktiga frågeställningar bl.a. införandet av riskbaserad bedömning av dricksvattensäkerhet. Den ska tillämpas på allt från tillrinningsområde, vattentäkt, vattenverk, ledningsnät och in i fastigheterna. Andra viktiga frågor är vilka myndigheter som ska vara ansvariga och hur Sverige ska tillämpa möjligheterna till flexibilitet d.v.s. undantag på regelkrav för vissa verksamheter. Utredaren Anders Bengtsson, f.d. chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen i Växjö, ska vara klar 1 september 2021. SKR medverkar i expertgruppen genom Michael Öhlund. Kommittédirektivet Genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten för alla i unionen
 
Konferenser och seminarier
 
 
SKR - Cirkulär ekonomi i avfallsplaneringen 19 januari 2021
Välkomna till en digital halvdagskonferens om cirkulär ekonomi i avfallsplaneringen den 19 januari, kl. 09.00 -12.00. Medverkar gör bl.a. Gunvor G Ericson, statssekreterare vid Miljödepartementet, Weine Wiqvist från Delegationen för cirkulär ekonomi, Naturvårdsverket och utredare Gunnar Fredriksson. Vi redovisar läget i kommunerna och flera goda exempel. Tipsa gärna andra i din organisation om denna konferens!
Program och anmälan
 
SKR - Elnätskapacitet och kommunal planering- Hur planerar vi för framtidens elförsörjning? 26 januari 2021
Ökat elbehov från datacentra, industri, transporter och växande samhällen förutsätter en snabbt ökad utbyggnad av elnäten. Ett flertal rapporter och initiativ i frågan har presenterats under hösten. En av flera gemensamma frågor som lyfts är bättre planering och tidiga dialoger mellan olika aktörer. Hur kan kommunerna bidra till utvecklingen och möta elnätsägarnas planer och anspråk? Vad kan dialogen handla om, och vad kan tas om hand i den fysiska planeringen? SKR bjuder nu in till ett seminarium kring frågorna den 26 januari, kl. 09.00 - 12.00.
Program och anmälan
 
Välkommen att anmäla dig till de regionala miljömålskonferenserna 2021 – Smartare, grönare Sverige 26 januari och 3 februari 2021
Välkommen till en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling för personer i strategiska positioner från näringsliv och offentlig verksamhet. Syfte med de regionala konferenserna är att erbjuda en mötesplats som bidrar till ökad drivkraft i genomförandet av Sveriges miljömål och synliggör synergier mellan miljömålsarbetet och Agenda 2030. Under konferenserna har vi särskilt fokus på innovation och hållbar regional tillväxt. Konferenserna är kostnadsfria och digitala. Konferenserna arrangeras i samarbete mellan länsstyrelserna i Kalmar och Norrbottens län, RUS – Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, Naturvårdsverket och Tillväxtverket. 
Anmälan till konferensen i Norrbottens län den 26 januari kl. 09.00 - 12.00
Anmälan till konferensen i Kalmar län den 3 februari kl. 08.30 - 12.00
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se