Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis få inspiration från två medlemmar, information från SKR samt ett axplock från omvärlden.
 
Inspiration från medlemmar
 
 
Grattis Region Gotland!
Sweden Green Building har korat Sävehuset/Wisbygymnasiet till Årets Miljöbyggnad med motiveringen ”Att våga satsa på ambitiösa ombyggnadsprojekt istället för att riva och bygga nytt är avgörande för ett framtida, hållbart samhällsbyggande och här är Sävehuset i Visby en förebild och inspirationskälla. Det är imponerande att projektet, förutom att uppnå Miljöbyggnad Guld, lyckats få detta höga betyg i så många indikatorer, vilket är ovanligt i en total ombyggnad som detta.

Vi gratulerar Region Gotland till detta fina pris!
Läs mer på Region Gotlands webbplats

100 procent sortering av avfallet när Glöstorpsskolan byggs
Byggavfall är ett miljöproblem, både när man river och när man bygger nytt, men när nya Glöstorpsskolan byggs, har byggentreprenören och avfallsentreprenören sett till att hittills nå 100 procent sortering av byggavfallet. När lokalförvaltningen i Göteborgs stad upphandlar entreprenör inför nya byggprojekt, ställer de krav på att byggavfallet ska minska genom att det antingen återanvänds, återvinns eller energiutvinns i värmeverk. I sista hand ska det deponeras.
Läs mer på Göteborgs stads webbplats
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset

EU:s renoveringsvåg
EU-kommissionen har presenterat en strategi för en europeisk renoveringsvåg för fördubblad renoveringstakt som en viktig del av ekonomisk återhämtning och grön och digital omställning.

Utöver ekonomiska satsningar föreslås nya styrmedel såsom miniminivåer för byggnaders energiprestanda, standardisering av krav på djuprenovering, nya krav på energideklarationer och att kommuner och regioner ska renovera en viss andel av byggnadsarean varje år. Strategin omfattar även elektrifiering, design och social dimension. Den ska framöver översättas i olika lagstiftningar och initiativ.
Läs mer på Europeiska kommissionens webbplats

EU-taxonomi för hållbara aktiviteter med konsultation senast den 18 december
SKR önskar respons på kommissionens förslag till delegerade akter för EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter.

Syftet med EU:s taxonomi är att främja en grön omställning. Det är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller inte. Syftet är också att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna. Kommissionens förslag kan få mycket stort genomslag på stora delar av kommuners och regioners insatser inom energi, transport, VA, avfall, byggande, fastigheter med mera.
Läs mer och kom gärna med inspel på SKR:s webbplats
Nya rapporter
 
Principer för styrning av kommun- och regionägda bolag
En stor del av den kommunala och regionala verksamheten drivs i aktiebolagsform. Stora ekonomiska värden är samlade i bolagen och bolagens ekonomiska utveckling har kommit att få en allt större betydelse för framför allt kommunernas samlade ekonomi. Rapporten med bolagsstyrningsprinciper kan användas som ett verktyg för arbetet med ägarstyrning och ett sätt att stimulera dialogen. Varje enskild kommun och region avgör slutligen hur ägarfrågorna ska behandlas – då kan dessa principer vara ett stöd.
Läs och ladda ner rapporten i SKR:s webbutik
Driftformer Kommuner och regioner
Kommuner och regioner är politiskt styrda organisationer. Utgångspunkten för den här beskrivningen av driftformer är därför den politiska organisationens behov av verktyg för att organisera, styra och leda den verksamhet den ska tillhandahålla. Vare sig man vill behålla allt som det är eller utifrån de lokala behoven göra förändringar behöver man analysera var man är och vart man vill. En del som man behöver i den spaningen är kunskap om olika driftformer och hur de påverkar kommunens/regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.
Läs eller ladda ner skriften i SKR:s webbutik
Att driva omställningen till Nära vård
Det pågår en omställning till en personcentrerad Nära vård som ska ge stöd till ett gott liv med god hälsa. Att driva en förändring i en så stor verksamhet som hälso- och sjukvården och omsorgen, med flera huvudmän, olika förutsättningar i olika delar av landet, många professioner och andra aktörer är att driva en omställning i komplexitet. Det är oförutsägbart och dynamiskt och det går sällan att planera exakt hur processen ska gå till.

Förhoppningen med den här handboken är att den både ger kunskap, vägledning och inspiration i det viktiga arbetet med omställningen. Handboken riktar sig till dig som har ett ansvar att leda eller driva omställningen till Nära vård.
Läs, ladda ner eller beställ rapporten i SKR:s webbutik
Information från SKL Kommentus Inköpscentral, SKI
 

Upphandlingsplan 2021 klar
Nu är SKI:s upphandlingsplan för nästa år klar där de upphandlingar som annonseras under 2021 återfinns. I upphandlingsplanen finns även planeringen för 2022 och avtalsområden som utreds för eventuellt kommande upphandlingar. Några exempel på ramavtalsområden är Säker digital kommunikation, Dynamiska farthinder, Facility Management, Rivningsentreprenader, Skolbyggnader och Tekniska Konsulter.

Den 15 december kl 9.30-10.30 arrangerar SKI ett webbinarium om upphandlingsplanen. De presenterar upphandlingarna och givetvis finns chans att ställa frågor.
Läs mer om upphandlingsplanen på SKI:s webbplats
Anmäl dig till webbinarium om upphandlingsplan 2021 på SKI:s webbplats

Välkommen till informationsdag - Fastighet och förvaltning
Den 3 december bjuder SKL Kommentus Inköpscentral in till en informationsdag om ramavtal inom fastighet och förvaltning. SKI berättar om avtalen i allmänhet, dessas mervärden och nyttor och hur man går tillväga för att avropa. Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig till de som arbetar i kommun, region eller kommunalt bolag.
Läs mer och anmäl dig på SKI:s webbplats

Webbinarium om framtidens belysning
Den 10 december bjuder Inköpscentralen in till ett webbinarium om framtidens belysning. Webbinariet vänder sig till dig som är involverad i beslut kring belysning i offentliga lokaler.
Läs mer och anmäl dig på SKI:s webbplats

Fordonshinder klart för avrop
Ramavtal om fordonshinder är klart! SKI har upprättat ett ramavtal för fordonshinder till skydd mot fordonsattacker. Ramavtalet erbjuder olika typer av hinder för skilda behov. SKI har i upphandlingen haft ett nära samarbete med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) för att säkerställa att samtliga hinder är krocktestade samt uppfyller kraven enligt internationella testmetoder.

Avtalet gäller: 1. Aktiva/rörliga pollare 2. Aktiva hinder förutom pollare 3. Passiva/fasta pollare 4. Passiva hinder förutom pollare 5. Temporära/flyttbara hinder, köpa eller hyra.
Läs mer på SKI:s webbplats

En konkurs inom ramavtal Beläggningsarbeten 2015:5
Leverantören Markona är försatt i konkurs. Mot denna bakgrund har SKL Kommentus Inköpscentral hävt ramavtalet för leverantören.
Läs mer om ramavtalet på SKI:s webbplats

Extern remiss Elektriska arbetsfordon
Upphandlingen omfattar fordon för verksamheter med fokus på park- och grönyteskötsel samt fastighetsförvaltning och liknande områden. Nu har delar av upphandlingsdokumenten publicerats i en extern remiss. Den externa remissen ger möjlighet för berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.
Läs mer på SKI:s webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Möjlighet att tycka till om hållbarhetskriterier för avfallsflöden i byggsektorn
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nya och uppdaterat befintliga hållbarhetskriterier som styr mot en cirkulär ekonomi och ökad materialåtervinning. De vill nu ha synpunkter på de nya kriterierna.

Sista datum för inlämnande av synpunkter är den 13 december 2020.
Läs mer och lämna synpunkter på Upphandlingsmyndighetens webbplats

MSB: Nytt nyhetsbrev om krisberedskap och civilt försvar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har ett nytt nyhetsbrev om krisberedskap och civilt försvar.
Läs första utgåvan och prenumerera längst ned på sidan

Nordiskt samarbete kring Agenda 2030 i kommuner och regioner
Nordiska ministerrådet arrangerar en serie webbinarier för alla som arbetar med hållbarhet och Agenda 2030 inom kommuner och regioner i de nordiska länderna. Fokus kommer att vara på kunskapsutbyte och praktisk implementering.

Sex webbinarier på olika teman kommer genomföras från december till februari. Det första äger rum 2 december och handlar om klimatarbete. Det andra webbinariet på temat digitalisering går av stapeln den 9 december. Eventen kommer att genomföras på engelska.
Mer information på Nordregios webbplats där även anmälan kan göras

Främmande invasiva arter
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för säker avfallshantering och hantering av jordmassor för att undvika spridning av invasiva växter. Fastighetsägarens roll är viktig, både som markägare och beställare av bekämpningsåtgärder. Det är viktigt att planera insatser mot invasiva främmande arter väl, så att avfallet hanteras korrekt och att åtgärderna inte leder till spridning. Även vanliga exploateringsarbeten i kommunen, exempelvis VA-arbeten, kan leda till spridning av invasiva arter om man inte har risken för spridning i åtanke och kartlägger eventuella förekomster innan arbetet påbörjas. Förekomst av invasiva främmande arter kan påverka var verksamheter och anläggningar lämpligen bör lokaliseras eller inte, samt vilka markarbeten som bör undvikas.
Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats

Beslut om stoppregel för elcertifikatsystemet
Riksdagen har fattat beslut om svensk stoppregel som bl.a. innebär att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035. Beslutet innebär att nya anläggningar, varaktiga produktionsökningar och vissa ombyggnader som genomförts eller tagits i drift efter utgången av 2021 inte får tilldelas elcertifikat. Det är dock avgörande att det har kommit in tillräckligt med ny förnybar elproduktion i systemet innan stoppdatumet träder i kraft. Annars kommer datumet att flyttas fram.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Kommuninvest planerar för att emittera ny grön obligation
Kommuninvest avser att emittera en ny grön 7-årig fastränteobligation i SEK. Inom ramverket för gröna obligationer lånefinansieras kommunala och regionala investeringsprojekt i åtta kategorier: allt från förnybar energi och gröna byggnader till klimatanpassning och hållbar mobilitet. För närvarande har Kommuninvest beviljat över 70 miljarder kronor i Gröna lån för 400 investeringsprojekt i 160 kommuner och regioner.
Läs mer på Kommuninvests webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Branschdagarna 11-12 maj 2021- Information och intresseanmälan

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se