Utveckling av vården under pandemin
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Se webbinarium om rehabilitering vid covid-19
 
Covid-19 påverkar flera funktioner i kroppen. En del patienter behöver lång tid och insatser från flera delar av hälso- och sjukvården och omsorgen för att komma tillbaka. Se en inspelning av webbinariet som handlar om detta.

Patientberättelser och redogörelser för aktuellt kunskapsläge
 
Patientberättelser utvecklar vården
 
Kristina Björkqvist
Patientens roll förändras från att vara mottagare av vård till att i större utsträckning vara medskapare av vården och den egna hälsan. Det lyftes vid en digital lärandeträff i kunskapsstyrningssystemet den 2 november.

– Vården behöver ha ett större fokus på rehabilitering och uppföljning och inte bara på den akuta fasen av ett sjukdomsförlopp, sa Kristina Björkqvist, patientrepresentant i den nationell arbetsgruppen som tar fram ett vårdförlopp för sepsis, vid lärandeträffen.

Läs mer och se lärandeträffen i efterhand
 
De utvecklar vården mitt i pandemin
 
Jennie Wong
Att hantera en pandemi och samtidigt utveckla vården är en utmaning och en nödvändighet på samma gång. I Region Uppsala finns tankar om vårdförlopp som ett verktyg för att hantera uppskjuten vård. Jennie Wong, samordnare inom kunskapsstyrning i Region Uppsala, berättar om införandet av vårdförloppen.

Arbete med omfattande gapanalyser
 
Region Stockholm får med politiken i kunskapsstyrningen
 
Björn Eriksson
Regionala programområden som motor, användning av kvalitetsregister och stöd från den politiska ledningen. Det är tre viktiga faktorer för framgång i det sjukvårdsregionala arbetet med kunskapsstyrning enligt Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Se Björn Eriksson vid lärandeträff i kunskapsstyrningssystemet
 
Hallå där, Gunilla Gunnarsson, särskild utredare om tillgänglighet
 
Gunilla Gunnarsson
– Vi kommer bland annat att vilja föra dialog med de nationella programområdena om hur de kan leda för ökad tillgänglighet inom sina respektive områden, säger Gunilla Gunnarsson som leder arbetet i delegationen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

Intervju med Gunilla Gunnarsson
 
Justerat värdskap för primärvårdsrekommendationer
 
Nuvarande organisation och sjukvårdsregionala värdskap för primärvårdsrekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd avslutas vid årsskiftet. Istället organiseras arbetet med alla typer av kunskapsstöd utifrån de nationella programområdena.

Enhetlig struktur och tydlig ansvarsfördelning och beslutsordning
 
Nationell redaktion stödjer arbetet med kunskapsstöd
 
Den nyinrättade redaktionen ska ge stöd och avlastning till nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper i arbetet med kunskapsstöd i form av vårdprogram, vårdriktlinjer eller vårdförlopp.

Redaktionen är en del av den nationella stödfunktionen vid SKR
 
Vårdprogram och vårdförlopp inom cancer på remiss
 
Ett antal nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp inom cancersjukdomar är nu ute på remiss.

Läs mer och ladda ner remisser
 
NPO cancersjukdomar och dess värdskap genomlyses
 
En arbetsgrupp har fått i uppdrag att genomlysa uppdraget och värdskapet för Nationellt programområde för cancersjukdomar. Arbetet är igång och pågår under hösten 2020.

Vilande värdskap i Norra sjukvårdsregionen
 
Kvinnors upplevelser i vårdkedjan graviditet och förlossning fångas i långsiktig enkät
 
Den 1 december lanserades Graviditetsenkäten som ska fånga kvinnors upplevelser av vården och deras egen hälsa i samband med graviditet samt under och efter en förlossning.

Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning deltar i arbetet
 
Sjukvårdsregion Uppsala-Örebro byter namn till Mellansverige
 
2 oktober 2020 beslutade Samverkansnämnden för Uppsala Örebro sjukvårdsregion att namnet ska bytas till Sjukvårdsregion Mellansverige. Det nya namnet speglar tydligare vilka regioner som ingår. Namnbytet pågår under hösten.

Kunskapsstyrning i Sjukvårdsregion Mellansverige
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Kontaktuppgifter sjukvårdsregionala samordnare