PBL kompetensdagar blev en succé
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
November 2020
Från vänster i bild ses Boverkets medarbetare Ulrika Wilke, programledare och Yvonne Svensson, rättschef, Anders Sjelvgren generaldirektör och Maria Petersson, uppdragsägare. Foto:Emma Rosenblom /Boverket
Boverkets digitala PBL-dagar engagerade
 
Med 950 deltagare och en uppsjö av olika tema ur plan- och bygglagen blev årets digitala PBL-dagar en succé! Så här säger en av programledarna, Ulrika Wilke, om dagarna:
- Det här var två dagar med massor av energi, humor, värme och vi kan konstatera att PBL verkligen engagerar. Ett varmt tack till alla medverkande och deltagare som tillsammans med oss gjorde dagarna väldigt roliga och lärorika.

Dokumentationen från Boverkets PBL-dagar 2020 hittar du inom kort på Boverkets webbplats.
 
Boverket lämnar förslag på arbetet med barnkonventionen.
Foto: Astrakan Images AB/Scandinav
Boverket rapporterar om barnkonventionen
 
Boverket har kartlagt och analyserat kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering enligt PBL och stadsutveckling i förhållande till barnkonventionen.

I rapporten lämnar Boverket tre förslag:
• Boverket får i uppdrag att ta fram vägledning med lärande exempel.
• Länsstyrelsen får ett utökat uppdrag att driva barnrättsfrågor.
• Det behöver klarläggas vilket utrymme sociala hållbarhetsfrågor har/bör ha i PBL.

Ta del av rapporten på Boverkets webbplats
 
 
Illustration: Jan Olsson
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
 
Regeringen beslutade den 5 november 2020 om ett nytt stöd i syfte att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19. 
 
Enskilda näringsidkare
 
Satsningen är riktad mot fysiska personer som bedriver näringsverksamhet (enskilda näringsidkare) och vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av pandemin. Stödet trädde i kraft den 9 november och handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet.

För information om de villkor som gäller för att kunna söka omsättningsstöd, besök Länsstyrelsens webbplats. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst.

Boverkets e-tjänst för omsättningsstöd

 
 
Vart tog vägen vägen? Foto: Mostphotos/Frugan
Hinder och möjligheter inom klimatanpassning – två nya rapporter
 
Som en del i regeringsuppdraget att samordna nationell klimatanpassning för den byggda miljön har Boverket via Sweco tagit fram två rapporter med fokus på klimatanpassning för den byggda miljön.

Sammanställning av myndigheters arbete med klimatanpassning
 
Den första rapporten är en sammanställning av myndigheters arbete med klimatanpassning. Bland annat vilket ansvar olika myndigheter har för klimatanpassning samt vilka pågående och avslutade regeringsuppdrag om klimatanpassning som finns.

Hinder och möjligheter vid klimatanpassning för den byggda miljön
 
Den andra rapporten är en fördjupad analys av hinder och möjligheter för klimatanpassning för den byggda miljön.

Syftet med rapporterna är att tillgängliggöra material så att fler som arbetar med frågan kan ta del av materialet och på så vis skapa synergier i klimatanpassningsarbetet.

Läs mer och ta del av rapporterna på Boverkets webbplats
 
 
Översyn av kriterier för riksintressen
 
Inom ramen för regeringsuppdraget att samordna fem myndigheters arbete med översyn av kriterierna för anspråk på områden av riksintresse har Boverket i november lämnat en delrapport. Där konstateras det att uppdraget kommer att leda till en minskning av det totala riksintresseanspråket. Däremot går det i dagsläget inte att bedöma om minskningen blir så stor att den kan anses leva upp till den i regeringsuppdraget uttalade målsättningen om en kraftig minskning. I rapporten lyfter Boverket även fram några allmänna iakttagelser i anslutning till uppdraget och pekar på några åtgärder som kan övervägas för att uppnå målet om en kraftig minskning av riksintresseanspråket.

Ta del av rapporten på Boverkets webbplats
 
Foto: Sonny Modig/Boverket
Lokaler kan bli bostäder
 
Boverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för omvandling av lokaler till bostäder.

Regeringen ger Boverket i uppdrag att se över om det finns hinder, och i så fall vilka, mot att omvandla lokaler till bostäder som erbjuder goda boendemiljöer. Boverket ska inom ramen för uppdraget analysera hur befintliga regler och styrmedel påverkar förutsättningarna för denna typ av omvandlingar.

Ta del av uppdraget på Boverkets webbplats
 
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Skicka vidare
 
Tipsa en kollega eller vän om Boverkets nyhetsbrev!
Skicka vidare
Författningar
 
Här hittar du Boverkets författningssamling, BFS.
Författningssamling