Nyheter från SKR
 
 
Nytt stöd för val av driftform i kommuner och regioner
"Med det stöd som tagits fram hoppas vi kunna bidra med kunskap om olika driftformer och hur valet påverkar kommunens eller regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag", säger Karin Peedu som varit projektledare. Skriften belyser hur valet av driftform får konsekvenser för styrning, insyn och uppföljning. Skriften presenteras och kommenteras vid ett seminarium 2 december.
Boken finns för beställning eller nedladdning
 
SKR välkomnar utredning om LSS och assistansersättning
SKR anser att utredningens förslag om att staten framöver ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans är bra. Det är en fråga som SKR drivit i många år.
Ett urval av förslagen och SKR:s synpunkter
 
Ny överenskommelse om skolväsendets digitalisering
Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.
Viktigt att skolan tar vara på digitaliseringens möjligheter
 
Överenskommelse om testning och smittspårning förlängs
Regeringen och SKR har kommit överens om att förlänga sin överenskommelse om testning och smittspårning. Den förlängda överenskommelsen gäller för hela 2021.
Överenskommelse om testning för covid-19 gäller även 2021
 
Nya principer för ägarstyrning
SKR har tagit fram nya principer för styrning av kommun- och regionägda bolag. Dessa är avsedda som ett stöd för kommunens eller regionens arbete med bolagsstyrning, men även för styrelserna i bolagen. Lansering av materialet skett via en webbsändning som du kan ta del av i efterhand.
Lansering och eftersändning
 
Granskning av läkarvård på äldreboenden
Inspektionen för vård och omsorg har presenterat en granskning av covid-19-vården på äldreboenden. Granskningen är viktig för det fortsätta utvecklingsarbetet.
– Nu behöver lokala och regionala analyser göras för att snabbt komma vidare. Samtidigt pågår redan flera insatser för att stärka vården inom äldreomsorgen utifrån lärdomar som gjorts hittills under pandemin, säger Emma Spak, SKR.
Viktig granskning av vård på särskilda boenden
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen att delta via webbsändning 18 februari 9.00 - 16.00
 
Upphandling av välfärdstjänster
Ett webbsänt förmiddagsseminarium där vi fördjupar oss i vad som gäller vid upphandling av sociala tjänster och välfärdstjänster.
Välkommen att delta via webbsändning 7 december 9.30 - 12.30
 
Strategiskt val av driftform
Vid ett seminarium lanserar SKR en ny skrift om driftformer. Du får kunskaper om olika driftsformer utifrån styrning, insyn och uppföljning och hur de påverkar kommunens eller regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Erfarenheter och praktiskt exempel redovisas.
Välkommen att delta på webbseminarium 2 december 9.00 - 10.30
 
Särskilt boende – hur tillgodoser vi behovet?
Webbsänd heldagsutbildning om prognostisering, planering och byggande av boende för äldre - en av socialtjänstens strategiskt viktigaste frågor framöver.
Välkommen på webbsänd utbildning 2 december 10.00 - 16.00
 
Nytt från omvärlden
 
 
Tillsyn av medicinsk vård och behandling
IVO genomför just nu en tillsyn av läkarinsatser vid särkilda boenden för äldre. Tillsynen ska ge svar på om vård och behandling har skett utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterat covid-19. Tillsynsbeslut för regionerna är klara.
Tillsynsbeslut för privata verksamheter fattas under december - IVO
 
Dom i mål om avvisad talan
Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om ett beslut att säga upp ett avtal med en leverantör inom ett valfrihetssystem utgör ett beslut som kan bli föremål för rättelse enligt lagen om valfrihetssystem.
Förutsättningarna för att säga upp ett avtal regleras inte i lagen om valfrihetssystem - Domstol
 
Företag inom välfärdssektorn
Välfärdssektorn är en samlad benämning på skattefinansierade tjänster som stat, landsting och kommun har ansvar för att de tillhandahålls för invånarna. Det kan handla om barnomsorg, utbildning eller sjukvård. Men bara för att tjänsterna finansieras av skattemedel innebär det inte att det är offentlig sektor som utför dem. Det kan lika gärna vara ett privat företag, en ideell förening, ett kommunförbund eller en stiftelse.
Offentlig verksamhet inkluderar mycket - Ekonomifakta
 
Snabb spridning av Coopservice
Ett osedvanligt snabbt genomslag i svenska domstolar och fördel leverantörer om hänsyn tas till domstolarnas storlek. Så summerar Erik Olsson, advokat vid Kahn Pedersen, hur Coopserviceavgöranden påverkar svenska ramavtal.
Två ”skolor” för hur takvolymen ska utformas - Inköpsrådet
 
Nytt stöd för att analysera inköp med hjälp av spendanalys
För att ta fram funktionella inköpsstrategier och skapa en värdeskapande inköpsfunktion är det nödvändigt att först analysera organisationens inköp. I vårt nya utökade stöd ger vi dels en inblick i hur spendanalys fungerar samt varför det är viktigt, och dels hur du praktiskt går till väga när du gör en spendanalys.
Stödet guidar dig genom processen - Upphandlingsmyndigheten
 
Efterlyser fler varningar
Intresset för Sveriges offentliga varningslista är stort. Men det är få upphandlande myndigheter som själva lägger in varningar. ”Min uppmaning är att vi måste våga hjälpa varandra”, säger initiativtagaren Morgan Jansson.
Utesluts man hos en upphandlande myndighet får alla andra reda på det också - Upphandling 24
 
Stärkta befogenheter för Konkurrensverket
Regeringen har i dag presenterat en proposition med förslag som stärker Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet. Förslagen innebär bland annat beslutanderätt i frågor om konkurrensskadeavgift, utökade befogenheter vid platsundersökningar och rätt att besluta om utredningsskadeavgift för företag som inte medverkar under utredningarna.
Syftet med förslagen är att stärka Konkurrensverkets tillsynsverksamhet - Konkurrensverket
 
Skolforskare kritiserar Likvärdighetsutredningen – De har räknat fel om skolpengen
Åstrandsutredningen om en likvärdig skola kan inte ligga till grund för en eventuell lagstiftning om att minska skolpengen för landets friskolor. Utredningens förslag är inte grundat i tillräcklig empiri och en noggrannare analys krävs därför för att ta reda på vad, om något, som ska förändras.
Merkostnader överskattas och kommunerna tjänar dubbelt - Friskolornas Riksförbund
 
Aktuell debatt
 
 
"Joakim Broman: Även vänsterväljare väljer valfrihet"
Kritik mot vinster i välfärden ska inte förväxlas med att man inte gillar valfrihet.
Valfriheten är värd att försvara - Bohuslänningen
 
”Pandemin öppnar för alternativen”
Pandemin ger oss en chans att se över arbetssätt och genomföra förändringar för att hantera klimatkrisen. Här spelar offentlig upphandling, som hittills varit ett underutnyttjat verktyg, en viktig roll, skriver Louise Koch, hållbarhetschef på Dell.
Sverige bland föregångsländerna - Upphandling 24
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se