Senaste nytt från Storsthlm - Kommuner i samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
intervju med åsa ryding, länsstyrelsen
Vi har blivit bättre på samverkan under covid-19-pandemin
 
Åsa Ryding. Foto: Sara Burman.
Vi har pratat med Åsa Ryding, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen, som har lett samverkan och krishantering på inriktande nivå inom Samverkan Stockholmsregionen under covid-19-pandemin. 

Hur tycker du att samverkan mellan kommunerna och övriga aktörer i länet har utvecklats under den här tiden?
Vi har utvecklat vårt samarbete främst i och med att detta pågått så länge och fortfarande pågår.
Tidigare har vi jobbat tillsammans i kortare händelser och så har vi utvärderat och tagit tillvara lärdomar för att utveckla vår samverkan vidare. Nu har vi haft möjlighet att skruva på vårt arbetssätt under tiden. Det har handlat om hur vi ska samverka, vad vi ska göra gemensamt och inte, hur ofta vi ska ha möten med mera. Men framför allt har vi genom de senaste månadernas arbete fått en ökad förståelse för vikten av samverkan. Det har knutit oss samman ännu mer än tidigare och det är min övertygelse att det kommer att påverka oss i framtiden. Det är som i vilken relation som helst. Ju mer man känner varandra och förstår varandras perspektiv och behov, desto lättare är det att ta kontakt och desto lättare är det att säga att någonting behöver förbättras.
 
Kan man säga att pandemin har bidragit till att aktörerna i Stockholms län blivit bättre på samverkan?
Ja, det tycker jag. Inte minst har det blivit tydligt vad som händer om vi inte samverkar. Det skapar oro i länet och det skapar i sin tur merarbete för oss alla aktörer. Att prata ihop oss, och att tillsammans kunna lösa utmaningar på såväl samordnande nivå som på inriktande nivå, och sedan genom kommunikationsinsatser skapa trygghet i vårt län, det är ju det vi strävar efter. Vår samverkan har helt enkelt varit en förutsättning för att kunna hantera den påfrestning och alla de konsekvenser och behov som pandemin fört med sig, på ett effektivt sätt.

Läs hela intervjun på Storsthlms webbplats
trygghet
Kartläggning av kommunernas trygghetsarbete
 
Foto:Aleksey Andreev/ Mostphotos
En kartläggning av kommunernas trygghetsarbete genomfördes under januari och februari 2020.

Den visar att kommunerna har gjort stora satsningar på det trygghetsskapande arbetet de senaste åren och att de har kommit väldigt långt i arbetet. Men det finns också ett antal utvecklingsområden. Brist på långsiktighet, tydliga mål och resurser i arbetet är något som de flesta kommuner ser som hinder i det kommunala trygghetsarbetet.

Läs mer om kartläggningen av trygghetsarbetet
Digitalisering
Samordnad upphandling kring öppna data
 
I december avslutas ÖDIS-projektet (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen) efter drygt 2,5 år. Kommunerna i länet har beslutat att förvalta projektets resultat och lärdomar och fortsätta att driva samverkan vidare mellan kommunerna. Ett första steg är en samordnad upphandling av en långsiktig regional portal för öppna data.

– De flesta av länets kommuner är med i upphandlingen, som öppnade i början av november. Den ska vara slutförd till årsskiftet och förhoppningen är att vi hittar en långsiktig leverantör som kan hjälpa oss att ta arbetet vidare, säger Jonas Nordqvist, processledare och digital strateg på Storsthlm, som är med i ÖDIS centrala projektgrupp.

Samordnad upphandling kring öppna data
 
Social välfärd och hälsa
Uppstart med länets lokala samråd för missbruk och psykiatri
 
Individer med missbruk/beroende och/eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning behöver insatser som faller inom både det sociala och medicinska området. Kommunerna och regionen samverkar utifrån individens behov för att den enskilde ska få tillgång till sammanhållna vård- och stödinsatser. För att stärka samverkan finns även lokala samråd som arbetar på lokal och delregional nivå för att undanröja hinder för samverkan.

Nu har representanter för de lokala samråden träffats och diskuterat hur dialogen ytterligare kan förbättras. Ett led i det arbetet är bland annat ett nytt formulär för att rapportera samverkansbrister i arbetet med följande målgrupper:
  • Vuxna med psykisk sjukdom eller funktionshinder.
  • Personer med missbruk/beroende.
  • Personer med missbruk/beroende av spel om pengar.
Läs mer om arbetet med att stärka de lokala samråden kring missbruk och psykiatri
Social välfärd och hälsa 
Klart med nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvården
 
Region Stockholm har tecknat ett avtal med Tieto Sweden AB om ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det nya IT-stödet Lifecare Samordnad Planering (Lifecare SP) ersätter nuvarande Webcare och kommer att införas under 2021.

– Förhoppningen med det nya IT-stödet är att det är mer anpassat till vår överenskommelse gällande utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det är bra att alla vårdgrenar kommer med. I Huddinge har vi utsett kontaktpersoner från verksamheten och från IT och vi kommer ha interna utbildare inom respektive verksamhet; myndighet vård och omsorg, HSL och individ- och familjeomsorgen, säger Helena Reuterham, sektionschef i Huddinge kommun.

Överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) mellan Region Stockholm och kommunerna i länet genom Storsthlm gäller sedan årsskiftet.

Läs mer om det nya IT-stödet Lifecare SP
social välfärd och hälsa 
Nu gäller överenskommelsen om hemlöshet
 
I Stockholms län finns många personer och familjer som saknar ett fast boende och flyttar mellan kommunerna i länet. För att underlätta för kommunerna att komma överens och sätta individens behov i fokus, har kommunerna i Stockholms län tecknat en överenskommelse som gäller från den 1 september 2020.  

– De förtydliganden som gjorts i överenskommelsen kommer möjliggöra en större samsyn mellan de ansvariga socialtjänsterna, vilket jag tänker är något som kommer underlätta vårt gemensamma arbete. Det är bra att det finns en mer utförlig beskrivning av vad som ska ingå i en utredning av kommuntillhörighet. Att vi också definierat flera begrepp, som tidigare gav upphov till meningsskiljaktigheter, kommer att underlätta kommunikationen i arbetet, säger Benjamin Elfors, biträdande enhetschef, enheten för hemlösa, Stockholms stad.
 
Arbetsmarknad och utbildning
Gemensam satsning för att locka fler till vårdyrket
 
Allt färre ungdomar söker sig till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasieskolan.

Därför gör nu det regionala programrådet inom vård och omsorg med stöd av Storsthlm en särskild insats på den digitala gymnasiemässan 19–21 november genom en gemensam digital monter. I programrådet ingår bland annat representanter från Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen samt omsorgsbolaget Humana som särskilt är med och stöttar denna insats.
– Vi måste bryta den nedåtgående söktrenden, och mässan är en plattform där vi kan möta många ungdomar och berätta vilka möjligheter det finns, säger Aisha Amin, ordförande för det regionala programrådet och regional processledare för Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen.

Bransch- och utbildningsanordnare gör gemensam satsning för att locka fler till vårdyrket
Arbetsmarknad och utbildning
Premiär för regional dialog om vuxenutbildningar
 
I början av november genomförde Storsthlms politiska styrgrupp för vuxenutbildning och arbetsmarknad Storsthlms första regionala dialog inom vuxenutbildning. Medverkade gjorde 48 deltagare från 24 av länets 26 kommuner. Bland annat pratade man om hur kommunerna i länet utveckla sitt samarbete kring vuxenutbildningar, hur dessa kan matchas mot arbetsmarknaden och knäckfrågan – hur når man en finansiering som är rättvis för alla kommuners skattebetalare?

– Vuxenutbildningsplatser behövs särskilt nu när arbetslösheten stiger på grund av pandemin, och även för dem som redan innan stod långt från arbetsmarknaden, sade Arion Chryssafis, ordförande i styrgruppen.
 
utbildning och arbetsmarknad
Nu har det nya antagningsåret börjat!
 
Karin Soffiantini-Yildiz. Foto: Bengt Säll.
Det nya antagningsåret för 2021/2022 har dragit igång och cirka 30 000 elever väntas söka till någon av alla gymnasieskolor runt om i länet. Gymnasieantagningen riggar för att ge både skolpersonal och blivande gymnasieelever ett så bra stöd som möjligt.
 
– I dessa pandemitider växlar vi till ett digitalt stöd. I slutet av den här veckan möter vi eleverna på en digital gymnasiemässa och årets uppstartsträff med alla studie- och yrkesvägledare blir också digital, säger Karin Soffiantini-Yildiz, tf chef för Gymnasieantagningen.
 
Förra antagningsåret infördes ett nytt ansökningssystem, Indra. Införandet kantades tyvärr av tekniska problem, som medförde både förseningar och merarbete för Gymnasieantagningens, beslutsfattare och personal på skolorna. Med stora ansträngningar genomfördes dock antagningen på ett korrekt och rättssäkert sätt. Nu har en ordentlig genomlysning av antagningssystemet gjorts och en åtgärds- och förvaltningsplan har tagits fram i syfte att stabilisera systemet inför 2021.

– Just nu pågår arbete för skolhuvudmännen med att publicera nästa års programutbud, och på Gymnasieantagningen pågår förberedelser för när ansökan öppnar för eleverna att söka 14 januari, säger Karin Soffiantini-Yildiz.
Klimateffektiv solenergi
 
Solceller genererar inga utsläpp under drift men det kan däremot både tillverkning och hantering av uttjänta solceller göra. Därför har Energikontoret Storsthlm, tillsammans med RISE och allmännyttans inköpsfunktion HBV, startat projektet Klimateffektiv solenergi.
 
– Målet är att identifiera de faktorer med störst påverkan på klimatutsläppen som går att styra och utvärdera i upphandlingar, eller som kan påverkas vid förvaltning av solcellsanläggningar. Det känns extra bra att det inte bara är en teoretisk övning men att vi genom HBV kan testa våra förslag i skarpa upphandlingar, säger Michiel Van Noord, solcellsexpert på RISE.

Läs mer om projektstarten av Klimateffektiv solenergi
Sammanfattning från styrelsemötet 12 november
 
Styrelsen fastställde budget och verksamhetsplan för 2021 för Storsthlm och för Gymnasieantagningen, beslutade om en ny rekommendation om hjälpmedel och medicintekniska produkter och yttrade sig om översyn av insatser enligt LSS,
riksintresseprecisering Stockholm Arlanda Airport samt en regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2021-2027.

Läs hela sammanfattningen från styrelsemötet den 12 november
kalendarium
Kommande möten och nätverksträffar
Eleffektiva kommuner, slutseminarium
Vad har vi lärt oss och hur går vi vidare?
25 november kl. 10:00–11:30
Läs mer och anmäl dig

Att planera och leda hybridmöten
Metoder och arbetssätt för att få ut det bästa av en så kallad hybridgrupp, där vissa är på plats och vissa är med på distans.
26 november kl. 13-14
Läs mer och anmäl dig

Leda och delta i politiska möten på distans
Lär dig mer om hur man leder politiska möten på distans, vilka utmaningar som finns och vad lagstiftningen säger.
10 december, kl. 13-15
Läs mer och anmäl dig

Styrelsemöte, den 10 december

Se alla händelser i vårt kalendarium på storsthlm.se