Ny rapport om cykeltrafikmodellering
 
Det saknas bra trafikmodeller för cykeltrafik vilket försvårar planeringen för en effektiv, säker och attraktiv cykelinfrastruktur. En rapport har nu tagits fram som bygger på en genomförd förstudie med syftet att identifiera forsknings- och utvecklingsbehov inom området cykeltrafikmodellering.

Rapporten innehåller både en behovsanalys och en sammanställning av dagens kunskapsläge. Studien har genomförts av VTI med medel från FOI-programmet som Trafikverket och SKR samverkar om.
 
Cykelkonferensen 2021
 
Cykelkonferensen 2020, som skulle ha hållits i Värnamo, blev tyvärr inställd till följd av Covid 19-pandemin.

Nästa års cykelkonferens kommer att bli av, men eftersom smittspridningsläget fortfarande är osäkert är det beslutat att den kommer att genomföras som en digital konferens den 26 och/eller 27 maj 2021. Mer information om cykelkonferensen 2021 kommer inom kort.
 
Trafik- och gatudagarna 2020 – Vi ställde om och körde digitalt
 
Nu har vi avslutat årets Trafik- och gatudagar som genomfördes digitalt vid fyra tillfällen under oktober månad. Vi vill tacka alla deltagare samt talare för intressanta och spännande dagar. Vi har dragit erfarenheter av dessa tillfällen och planerar fler webbinarier med aktuella och viktiga frågor som rör infrastruktur och trafikfrågor framöver. Så håll utkik i nyhetsbreven.

Vi har ännu inte börjat planeringen av konferensen nästa år, utan återkommer med information under vintern om Trafik- och gatudagarna 2021.
 
Trafikverkets inriktningsunderlag för kommande infrastrukturplaner
 
Trafikverket redovisade den 30 oktober regeringsuppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2022–2033 respektive 2022–2037. Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för dessa perioder. Inriktningsunderlaget är nu på remiss fram till den 29 januari.

Underhåll och klimatmålen i fokus i Trafikverkets underlag
Trafikverkets analyser visar att för att klara transportsektorns klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt, krävs en omfattande elektrifiering och en ökad biodrivmedelsanvändning i kombination med att vägtrafikökningen dämpas genom högre bränslepriser. I inriktningsunderlaget lyfter Trafikverket fram det ökande underhållsbehovet med ett budskap om att det är mest effektivt att först vårda det vi har. Utifrån regeringens uppdrag bedömer Trafikverket det som möjligt att satsa på nya investeringar endast om ramarna höjs med 20 procent samtidigt som nya stambanor finansieras utanför den ordinarie nationella planen.

Nya planer från och med 2022
Nästa steg i arbetet inför den kommande nationella planen för transportinfrastruktur och de 21 länsplanerna för regional transportinfrastruktur är riksdagens behandling av kommande infrastrukturproposition. Det följs av ett uppdrag från regeringen till Trafikverket och de regionala länsplaneupprättarna att ta fram nya planer. Ett sådant uppdrag förväntas komma i slutet av kommande vår. Efter framtagande av förslag med tillhörande remisshantering förväntas regeringen därefter under våren 2022 fastställa de nya planerna.
Läs mer på Trafikverkets webbsida om inriktningsplaneringen
 
Fordonshinder 2020 - klart för avrop
 
SKL Kommentus Inköpscentral är inköpscentral för kommuner, regioner och deras bolag och genomför samordnade upphandlingar.

Ramavtalet Fordonshinder 2020 omfattar olika typer av fordonshinder för offentlig utomhusmiljö och ska tillgodose den upphandlande myndighetens behov av aktiva, passiva samt temporära hinder. SKL Kommentus har i upphandlingen haft ett nära samarbete med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) för att säkerställa att samtliga hinder är krocktestade samt uppfyller kraven enligt internationella testmetoder.

För att säkerställa att rätt produkter återfinns i avtalet har SKL Kommentus Inköpscentral valt att genomföra en funktionsupphandling. Detta innebär att krocktestade och godkända grundkonstruktioner har upphandlats från respektive leverantör. Den upphandlande myndigheten får därmed större möjlighet att avropa mer anpassade produkter som möter det enskilda behovet enligt i upphandlingen angivna kriterier.

Samtliga större och etablerade leverantörer som finns på marknaden återfinns även som tilldelade ramavtalsleverantörer.

Läs mer om ramavtalet Fordonshinder 2020 och ta del av avropsstöd via länken nedan.
Ramavtal fordonshinder på SKL Kommentus webbplats
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se