Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Buller
 
 
Information vid upphandling av strategisk bullerkartläggning med Cnossos
Från 31 december 2018 blev det obligatoriskt att använda den nya beräkningsmetoden Cnossos-EU (Common Noise Assessment Methods in EU) vid den strategiska bullerkartläggningen (enligt direktiv 2002/49/EG och den svenska förordningen 2004:675). Det innebär att det nu är i den fjärde fasen av bullerkartläggning, det vill säga den som ska rapporteras till kommissionen 2022, som metoden måste användas.

Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet har på uppdrag av Naturvårdsverket att komma med underlag med vilka krav som kan ställas vid upphandling av konsulttjänster. Ett möte kring detta kommer att hållas den 11 december där samtliga berörda kommuner är välkomna att delta. För ytterligare information och inbjudan kontakta Henrik Larsson på Naturvårdsverket
 
Energi och klimat
 
 
Öppna jämförelser Miljöarbetet i regionerna
Resultatet i rapporten ÖJ Miljöarbetet i regionerna 2020 visar på en fortsatt minskning av både antibiotikaförskrivning, energianvändning i lokaler och klimatpåverkan från medicinska gaser, medan förnybara drivmedel i kollektivtrafiken och ekologiska livsmedel ökar. Rapportens temadel presenterar regionernas gemensamma satsning på miljökrav i upphandling, med fokus på förbrukningsmaterial och harmoniserade krav. En översikt över alla regionernas klimatberäkningar visar på minskade utsläpp i många fall och fortsatta ansträngningar att fånga upp indirekta utsläpp. SKR publicerade i november webbnyheten Gemensamma krav i upphandling gynnar miljön angående rapportens resultat.
 
EU:s renoveringsvåg
EU-kommissionen har presenterat en strategi för en europeisk renoveringsvåg för fördubblad renoveringstakt som viktig del av ekonomisk återhämtning och grön och digital omställning. Utöver ekonomiska satsningar föreslås nya styrmedel såsom miniminivåer för byggnaders energiprestanda, standardisering av krav på djuprenovering, nya krav på energideklarationer och att kommuner och regioner ska behöva renovera en viss andel av byggnadsarean varje år. Strategin omfattar även elektrifiering, design och social dimension. Den ska framöver översättas i olika lagstiftningar och initiativ.
 
Hållbarhet
 
 
Glokala Sverige 2021 - 2023
SKR har tillsammans med Svenska FN-förbundet och i samverkan med ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) beviljats medel för Glokala Sverige ytterligare tre år. Detta innebär att ytterligare 35 kommuner kan vara med i projektet och stödet kan breddas och fördjupas till de 130 kommuner och 16 regioner som redan idag är med.
 
Främmande invasiva arter
Kommunens roll är viktig, såväl som markägare, entreprenör och beställare av bekämpningsåtgärder. Det är viktigt att planera insatser mot invasiva främmande arter väl, så att avfallet hanteras korrekt och att åtgärderna inte leder till spridning. Även vanliga exploateringsarbeten i kommunen, exempelvis VA-arbeten, kan leda till spridning av invasiva arter om man inte har risken för spridning i åtanke och kartlägger eventuella förekomster innan arbetet påbörjas. Förekomst av invasiva främmande arter kan påverka var verksamheter och anläggningar lämpligen bör lokaliseras eller inte, samt vilka markarbeten som bör undvikas.
Mer information finns på Naturvårdsverket informerar webbsida.
 
Nordiskt samarbete kring Agenda 2030 i kommuner och regioner
Nordiska ministerrådet arrangerar en webbinarie-serie för alla som arbetar med hållbarhet och Agenda 2030 inom kommuner och regioner i de nordiska länderna. Fokus kommer att vara på kunskapsutbyte och praktisk implementering. Sex webbinarier på olika teman kommer genomföras från december till februari. Den första äger rum 2 december och skall handla om klimatarbete. Det andra webbinariet på temat digitalisering går av stapeln den 9 december. Eventen kommer att genomföras på engelska.
Mer information och anmälan
 
Taxefrågor
 
 
Tillsyn och taxor - en möjlighet att diskutera aktuella frågor
SKR anordnar under 2020 Tillsyn och taxor, en webbaserad arena för anställda på kommunala miljökontor att diskutera aktuella frågor. På nästa möte, den 26 november fokuserar vi på SKR:s underlag till miljöbalkstaxan. Ta chansen att vara med och ställ din fråga och lyssna till andra kommuners funderingar! Mer information och möjlighet till anmälan finns under Konferenser och seminarier i nyhetsbrevet.
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Ny dom om föreläggande när adressaten är en kommunal verksamhet
En kommunal nämnd förelade en annan kommunal nämnd att vidta bullerbegränsande åtgärder på en väg som kommunen var väghållare för. Eftersom det av föreläggandet inte framgår att det är riktat mot kommunen, som är den juridiska personen, har föreläggandet upphävts av Mark- och miljööverdomstolen (dom 2020-10-21 i mål M 7937-19).
Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att ett föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken ska vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer. Det är enbart kommunen – inte nämnden – som är en juridisk person och som därmed kan vara verksamhetsutövare och ansvarig enligt miljöbalken.
 
Livsmedelspropositionen
Regeringen har nu lämnat livsmedelspropositionen som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll som trädde i kraft i december 2019. Ändringarna berör bland annat det nya begreppet annan offentlig verksamhet samt föreslår efterhandsdebitering som obligatoriskt avgiftssystem (från tidigast 1 januari 2022). De nya reglerna föreslås i huvudsak träda i kraft 1 april 2021. SKR kommer arbeta fram ett nytt underlag till livsmedelstaxa under 2021 och som kommunerna kan införa 2022.
 
Uppdrag att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla samarbetsformer och genomföra åtgärder med syfte att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken. Uppdraget kommer att pågå under de kommande åren och innehåller bl.a. utvecklad rapportering, tillsynsvägledning. Arbetet kommer delvis integreras med det påbörjade arbetet med en strategi för miljöbalkstillsynen. De centrala myndigheterna länsstyrelserna och kommunerna deltar tillsammans med SKR i arbetet. Håll utkik på SKRs hemsida för kommande information!
 
Utredning om verksamheters kommunala avfall
Regeringen har tillsatt en utredning som ska utreda alternativa lösningar för ökade möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall. Lösningarna ska möjliggöra utveckling av nya modeller och metoder för en cirkulär ekonomi genom ett så kallat frival. Utredningen har så här långt meddelat är att den vill veta hur den kommunala tillsynen kan komma att påverkas om det tillkommer flera nya tillsynsobjekt, hur detta kan slå mot taxorna och den kommunala tillsynsplaneringen, m.m. SKR deltar i utredningen och önskar få synpunkter från er ute i kommunerna med anledning av detta, eller om ni har andra synpunkter som kan anses vara relevanta för uppdraget. Kontakta Fredrik Bäck, expert i utredningen.
 
Vatten
 
 
Vattenmyndigheterna samråder om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021 - 2027
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt samråder om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2027. Nu vill vattenmyndigheterna gärna ha in åsikter och synpunkter på hur planerna och åtgärderna kan förbättras. Synpunkter på samrådet ska lämnas senast 30 april 2021.
 
Konferenser och seminarier
 
 
Seminarium om alternativ till elhandlarcentrisk modell och elmarknadshubb, 16 november
Flera aktörer menar att utvecklingen sprungit ifrån tidigare förslag om elhandlarcentrisk modell och elmarknadshubb och att det finns bättre sätt att stärka kundernas ställning på elmarknaden och underlätta för energitjänster. 41 lokala och regionala elbolag har nyligen presenterat sina förslag i rapporten Handslaget – en mer kundvänlig elmarknad. Förslagen diskuteras på ett seminarium med aktörer och politiker den 16 november kl. 10.00 -12.00, där SKR medverkar.
Länk till anmälan och program
 
SKR - Webbmöte om tillsyn och taxor, 26 november
På detta möte fokuserar vi på SKR:s underlag till miljöbalkstaxan. SKR:s expert Michael Öhlund lyfter några vanligt förekommande frågor och därefter får ni chansen att ställa frågor om underlaget. 
Mer information och anmälan
 
SKRs Presidiedagar - del 2 för miljö-, plan- och byggnadsnämnder, 30 november
Missa inte detta tillfälle till färsk information och inspiration kring en värld i förändring – vad gäller hälsan, ekonomin och en socialt annorlunda tillvaro. Hur påverkar det våra uppdrag och vad kan vi förvänta oss framöver? Carola Gunnarsson 1:e vice ordförande SKR hälsar välkommen. Hur kan vi samarbeta, samverka och bibehålla styrkan i rollen som förtroendevalda i en värld som förändras snabbt. Lyssna även till Emma Frans, vetenskapsskribent och forskare vid Karolinska Institutet. Emma har vunnit Stora Journalistpriset och utsetts till årets folkbildare.
Anmälan
 
Seminarium inom färdplan fossilfri uppvärmningssektor, 9 december
Seminarium om läget i färdplanen för fossilfri uppvärmningssektor, som SKR står bakom. Presentation görs av insatser i Akademiska hus, Göteborg energi, avfalls-CCS i Helsingborg och gemensamma initiativ såsom att minska plast till energiåtervinning och energiavtal som tillför förnybar produktion. Intresserade representanter från kommuner och är välkomna att delta. Seminariet är kostnadsfritt och sker digitalt via länk.
Program och anmälningslänk
 
SKR - Cirkulär ekonomi i avfallsplaneringen, 19 januari 2021
Det händer mycket med den cirkulära ekonomin just nu och för kommunernas del är en central fråga att se till att avfallshanteringen blir än mer cirkulär än den redan är. SKR har därför låtit undersöka hur kommunerna arbetar med cirkulär ekonomi i avfallsplaneringen och bjuder in till en faktaspäckad halvdag den 19 januari, 2021 där SKR kommer att presentera det legala ramverket, pågående initiativ inom området, resultatet från SKRs undersökning och en workshop på temat. Missa inte tillfället och tipsa andra i er organisation som kan vara intresserade.
Mer information och anmälan
 
SKR - Elnätskapacitet och kommunernas planering, 26 januari 2021
Ökat elbehov från datacentra, industri, transporter och växande samhällen förutsätter en snabbt ökad utbyggnad av elnäten. Ett flertal rapporter och initiativ i frågan har presenterats under hösten: Ei:s rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten, länsstyrelsernas rapport Förutsättningar för en trygg elförsörjning, Det robusta Helsingborg, Region Storstockholms Eleffektiva kommuner, etc. En av flera gemensamma frågor som lyfts är bättre planering och tidiga dialoger mellan olika aktörer. Den översiktliga planeringen kan lyfta olika intressen och visa på olika framtidsbilder och alternativ för elbehov och nät. Hur kan kommunerna bidra till utvecklingen och möta elnätsägarnas planer och anspråk?

SKR planerar ett seminarium på temat kommunernas roll och verktyg i planeringen den 26 januari. Mer information kommer.
 
SKR - Presidiedagar 2021
Gör redan nu en notering i almanackan om att nästa års presidiedagar blir digitala och planeras till onsdagen den 21 april, kl. 09.00 -15.00. Ytterligare information kommer på nyåret.
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se