Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om slutförda och pågående FoU-projekt, arrangemang, mer från SKR, samt axplock från omvärlden.
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Industriellt byggande - Beställarperspektiv
En introduktion – möjligheter och utmaningar med industriellt byggande, sett ur offentliga byggherrars perspektiv
Denna skrift ger en övergripande bild av hur man kan upphandla och få ett utvecklingsbart samarbete med industriellt inriktade byggaktörer på marknaden för att tillgodogöra sig nyttan med ett mer industriellt byggande.

Syftet är att ge en övergripande redovisning av vilka möjligheter och utmaningar som industriellt byggande innebär för offentliga byggherrar. Målsättningen med rapporten är att ge vägledning i hur man kan upphandla och få ett utvecklingsbart samarbete med industriellt inriktade byggaktörer för att därigenom tillgodogöra sig nyttan med ett mer industriellt byggande.
Ladda ned i SKR:s webbutik
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 

FoU-projekt ”Stöd för implementering av BEAst Effektivare granskning 2.0”
Byggbranschen har gemensamt genom BEAst med stöd av SBUF standardiserat hanteringen av granskningskommentarer och statushantering under granskningsprocessen av system- och bygghandlingar. BEAst har tagit fram videoguider, guider, markeringsverktyg och gransknings-PM för att underlätta enhetlig hantering, att granska enhetligt på ett och samma sätt samtidigt i realtid. Fritt att användas och tillämpas från BEAst webbsida.

Under hösten kommer en serie digitala introduktionsutbildningar att hållas i samverkan med BEAst, läs vidare under ”Arrangemang”. För medlemmar i Kommunfonden, FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor kommer kursen dessutom att följas upp med fråga svar session samt ytterligare stödmaterial för implementering.

För frågor och ytterligare information kontakta Bo Baudin, bo.baudin@skr.se
 
Arrangemang
 
 
Lansering av uppdaterade Principer för ägarstyrning
SKR lanserar uppdaterade Principer för ägarstyrning och erbjuder dig att delta i ett kostnadsfritt webbseminarium den 16 november för att ta del av det nya materialet.
Mer information om webbseminariet

Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign
SKR arrangerar den digitala kursen den 17-18 november. Kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.
Mer information om grundkursen

Utbildning: Särskilt boende – hur tillgodoser vi behovet?
SKR arrangerar en webbsänd heldagsutbildning den 2 december 2020 kl. 10.00-16.00 om prognostisering, planering och byggande av boende för äldre - en av socialtjänstens strategiskt viktigaste frågor framöver. Sista anmälningsdag: 1 december 2020.
Mer information och anmälan

Lansering av skriften om val av driftformer
Under ett webbseminarium den 2 december lanserar SKR en ny skrift om driftformer – att själv utföra verksamhetsuppdraget eller att ge uppdraget till någon annan. Du får kunskaper om olika driftsformer utifrån styrning, insyn och uppföljning och hur de påverkar kommunens eller regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Erfarenheter och praktiskt exempel redovisas.
Mer information om webbseminariet
Introduktionskurs: BEAst Effektivare granskning 2.0
Kommunfonden, FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor arrangerar i samverkan med BEAst en 1 timmes webbsänd introduktionskurs: Erfarenheter och nyttor från genomförda projekt med kommuner, grunderna i hur man förbereder och genomför en effektiv granskning av system- och projekteringshandlingar simultant och i realtid.

Kursen är kostnadsfri och vänder sig främst till kommunala fastighetsförvaltnings- respektive projektkontor, fastighetsbolag, projektledare och deltagare som medverkar vid granskning av system- och bygghandlingar. Observera att även externa projekteringsledare, projektörer, konsulter och ombud är välkomna att delta.
Webbsändning 27 november kl. 10.00-11.00
Webbsändning 4 december kl. 10.00-11.00

Tips! Kopiera gärna länken till din kalender och dela till dina kollegor. För frågor och ytterligare information kontakta Bo Baudin, bo.baudin@skr.se.
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset

Öppna jämförelser: Miljöarbetet i regionerna 2020
Årets resultat visar på en fortsatt minskning av både antibiotikaförskrivning, energianvändning och klimatpåverkan från medicinska gaser, medan förnybara drivmedel i kollektivtrafiken och ekologiska livsmedel ökar.
Läs mer på SKR:s webbplats

Glokala Sverige får fortsatt stöd och ny partner
Glokala Sverige, Svenska FN-förbundets och SKR:s projekt för Agenda 2030 får stöd av Sida i ytterligare tre år. Ny samarbetspartner är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

– Glokala Sverige ger ett ovärderligt stöd till kommuner och regioner som vill utveckla sitt arbete inom klimat, delaktighet, jämställdhet och andra områden inom Agenda 2030, säger Staffan Isling, SKR:s vd.
Fortsatt utveckling av Glokala Sverige

SKI: Information om Ljuskällor
Det nya avtalet för ljuskällor (Ljuskällor 2018) trädde i kraft 2020-04-06. Inköpscentralen och leverantören har uppmärksammat att många kunder fortfarande köper från det gamla avtalet för ljuskällor, som har upphört. Det är viktigt att man som beställare ser till att vara avropsanmäld på det nya avtalet och endast handlar ifrån det då det gamla avtalets priser och villkor inte längre gäller.
Läs mer på SKL Kommentus webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Fastighetsägarnas två inspelade webbinarier om behovet av kontor efter pandemin
Fastighetsägarna har arrangerat två webbinarier som kan ses i efterhand om framtidens kontor efter pandemin.
Webbinariet "Kontorsmarknaden bortom coronakrisen" 23 oktober 2020
Webbinariet ”Vad ska vi ha kontoren till?” 6 november 2020

Vårdlokaler under coronapandemin – fokus på särskilda boenden
Chalmers Centrum för vårdens arkitektur arrangerar den 26 november kl. 13-15 ett avgiftsfritt webbinarium om hur primärvården och särskilda boenden och deras fysiska miljöer påverkas under den pågående pandemin.
Mer information om webbinariet
Nytt från MSB
 
MSB har uppdaterat definitionen av samhällsviktig verksamhet
I oktober 2020 tog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med andra aktörer fram en förenklad och tydligare definition av samhällsviktig verksamhet. Den uppdaterade definitionen lyder:
"Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet."

Den uppdaterade definitionen kommer användas i MSB:s fortsatta arbete med att utveckla vägledningar och stöd för arbetet med samhällsviktig verksamhet.
Läs mer på MSB:s webbplats

Inventeringen av skyddsrum ska bli mer effektiv
Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskap, MSB, ska genom ett förändrat arbetssätt kunna inventera skyddsrumsbeståndet mer effektivt på sikt. MSB går från att genomföra kontroller till att nu endast utöva tillsyn under en period. Samtidigt har regeringen föreslagit en utredning som ska se över hur ett modernt befolkningsskydd ska vara utformat i Sverige. Sammantaget kommer det göra att MSB får en bättre bild av landets skyddsrumsbestånd. Under hösten räknar MSB med att göra cirka 4000 tillsynsbesök.
Läs mer på MSB:s webbplats

Webbkurs Kontinuitetshantering
Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskap, MSB, har tagit fram en webbkurs som ger kunskaper om varför kontinuitetshantering behövs, vad kontinuitetshantering innebär och en metod för att genomföra arbetet.
Läs mer på MSB:s webbplats
 
Nytt från Boverket
 
Lärande exempel om vårdens miljöer
Vårdens miljöer är komplexa miljöer som behöver vara särskilt stödjande, tillgängliga och attraktiva både för verksamhetens personal, patienter och besökare. I riksdagens mål för arkitektur och gestaltade livsmiljöer lyfts fram att arkitekturen ska bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle och att det offentliga ska agera förebildligt. Lärande exempel inom vårdens miljöer syftar till att ge inspiration och vägledning till dig som planerar, beställer, gestaltar, beslutar, bygger eller förvaltar vårdmiljöer.
Ta del av lärande exempel på Boverkets webbplats

Var med och bidra till minskad klimatpåverkan i byggsektorn!
Boverket genomför en studie för att ta fram referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader. I det arbetet har Boverket gett WSP i uppdrag att samla in underlagsdata från olika byggprojekt. Målet är bland annat att studiens resultat ska kunna användas som stöd för att ställa klimatkrav vid upphandlingar. Delta i studien så får du lära dig mer om klimatpåverkan och hur stor klimatpåverkan som just dina byggnader har.
Fyll i dina uppgifter i formuläret via denna länk om du tycker det låter intressant
Läs mer om studien på Boverkets webbplats

Vägledning om buller från idrottsplatser
Boverket har tagit fram en rapport med vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för tillämpningen av plan- och bygglagen. Den kan användas vid olika situationer, men är i första hand avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats. Naturvårdsverket har parallellt tagit fram en motsvarande vägledning som ger stöd för tillämpning enligt miljöbalken.
Ta del av rapporten och vägledningen på Boverkets webbplats
Ta del av vägledningen på Naturvårdsverkets webbplats

Stärk kopplingen mellan forskning och praktik!
Den 20 oktober genomförde Boverket tre sessioner under Mål 11-veckan. Sessionerna var baserade på frågeställningarna: Hur kan stadsbyggandet återfå sin centrala roll inom det större samhällsbygget det tidigare haft i Sverige? Hur skapar vi hållbara platser för barn i framtidens samhällen? Vilka är de viktiga verktygen för att undvika bostadsbrist i kommunerna?
Ta del av dokumentation från de tre sessionerna på Boverkets webbplats

Möjligheten att omvandla lokaler till bostäder ska utredas
Coronapandemin har bidragit till att flera branscher överväger att göra distans- och hemarbete till ett permanent inslag, vilket kan innebära att det finns fastigheter för arbete och handel som istället kan användas till bostäder. Regeringen ger nu Boverket i uppdrag att se över förutsättningarna för det.
Mer information om uppdraget till Boverket
Kommuninvest: Tuffare krav för vissa Gröna lån
Från 1 januari 2021 skärper Kommuninvest vissa av de krav som måste uppfyllas för att kommuner och regioner ska beviljas Gröna lån. Förändringarna berör projektkategorierna Gröna byggnader och Vattenhantering.
Läs mer på Kommuninvests webbplats

Ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård (S219:03) – utvidgat uppdrag och förlängd utredningstid
Regeringen utvidgar uppdraget till Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård. Dessutom förlänger regeringen utredningstiden.
Mer information om den förlängda utredningstiden
Mer information om det utökade uppdraget i tilläggsdirektivet

Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar KPI för oktober 2020 den 12 november
SCB kommer att publicera konsumentprisindex KPI för oktober 2020 den 12 november.
Mer information på SCB:s webbplats

Upphandlingsmyndigheten: Ny vägledning om upphandling av skyddat boende
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en vägledning till stöd till kommuner som ska anskaffa eller finansiera skyddat boende.
Mer information om vägledningen

ArkDes: Kommande utlysning om gestaltad livsmiljö
Snart är det dags för nästa omgång av ArkDes Öppna utlysning, där du som arbetar med gestaltad livsmiljö kan söka pengar för att realisera ett projekt som du tycker saknas.
Mer information om den kommande utlysningen

IVL: Innovationstävling för hållbara alternativ till konstgräs
Konstgräsytor på skolgårdar och lekplatser blir allt mer populära, men de släpper ifrån sig skadliga mikroplaster. Nu efterlyser Svenska miljöinstitutet IVL därför de bästa koncepten för framtidens gröna ytor som bjuder in till lek och aktivitet för alla.
Mer information om innovationstävlingen

Konkurrensverket: Ökad trygghet för visselblåsare
Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "Ökad trygghet för visselblåsare". Konkurrensverket ser positivt på betänkandets förslag till genomförande av det så kallade visselblåsardirektivet och välkomnar att skyddet för personer som rapporterar om överträdelser och andra missförhållanden stärks.
Mer information om yttrandet

Konkurrensverket: Forskningsrapport om allmänhetens syn på kartellbrott
Effektiviteten i arbetet mot konkurrensbegränsande samarbeten och karteller beror i hög grad på hur allmänheten ser på brott mot regelverken. Om regelöverträdelser är socialt stigmatiserande minskar människors benägenhet att begå dem.
Mer information om forskningsrapporten
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Branschdagarna 11-12 maj 2021- Information och intresseanmälan

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se