Hur hanterar vi folkets röst?
SKR bjuder in till ett webbsänt seminarium om folkinitiativ och folkomröstningar den 9 december kl. 9.00.

Folkinitiativet har i sin nuvarande form varit på plats i tio år. Vilka frågor har tagits upp, vilka folkinitiativ har lett till folkomröstningar och hur har folkinitiativen och resultaten av folkomröstningarna tagits emot?

Under seminariet presenterar docent Ann-Cathrine Jungar en färsk forskarrapport. Vi får lyssna till på erfarneheter från genomförda folkomröstningar i Helsingborg och Malung-Sälen. Vi gör dessutom en internationell utblick tillsammans med globale demokratikorrespondenten och statsvetaren Bruno Kaufmann.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Samarbetsrum för trygghetsfrågor
SKR skapar ett samarbetsrum för trygghetsfrågor. Samarbetsrummet vänder sig till personer som arbetar med trygghetsfrågor inom kommuner och regioner. Det kan handla om allt ifrån att skapa trygghet för de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag, till att skapa trygga miljöer för medborgarna.

Vill du vara med? Eller känner du någon annan som du tror vill vara med.
Skicka in din anmälan till anna-lena.pogulis@skr.se eller greta.berg@skr.se
 
 
Webbsändning för fullmäktigepresidier
Fullmäktiges presidier välkomnas till en webbsändning som tar sikte på cornapandemins inverkan på demokratin. Hur påverkas demokratiska instrument som folkinitiativ och genomförandet av lokala folkomröstningar? Hur påverkas fullmäktiges ansvarsprövning av pandemin? Vi gör även en internationell utblick av hur pandemin har påverkat demokratin internationellt.

Den kommunala självstyrelsen förväntas stärka demokratin genom att frågor avgörs nära medborgarna och av förtroendevalda som dessa valt.
Vi ser allt fler förespråkare för en ökad centralisering och ibland även krav på ett statligt huvudmannaskap för vissa kommunala verksamheter, inte minst i spåren av pandemin då kommunala sektorn har haft en viktig roll vid hanteringen av coronapandemin. Vi diskuterar motiven för vår decentraliserade samhällsorganisation ur ett demokratiperspektiv.
Mer information och anmälan
 
Stärkas i uppdraget som folkvald
Den kommunala självstyrelsens viktiga roll i demokratin och i det svenska samhället diskuteras åter av flera skäl. Demokratin fyller hundra år i år, välfärdens frågor står mycket högt på medborgarnas dagordning och självstyrelsen utmanas från flera håll.

Under senare år har vi sett att demokratin utmanas globalt och att samtalsklimatet ibland har hårdnat. Många medborgare upplever att de inte har möjlighet att vara delaktiga i demokratin. Samtidigt ser vi en utveckling där beslut fattas snabbare och snabbare och där förtroendevalda avkrävs snabba svar och snabba lösningar. Ska demokratin fortsätta att utvecklas även de kommande hundra år åren behöver det demokratiska samtalet och möjligheten för förtroendevalda att sätta sig in i frågorna ges tid och utrymme.

SKR har utifrån ovanstående uppmärksammat behov av att stärka fullmäktige i deras viktiga roll. Det gör vi i form av en skrift och genom work shop. Work shopen lanseras i samband med valet 2022 men kommer att testas i några pilotkommuner/-region runt årsskiftet 2020-21.

För mer information: Martin Lidhamn, martin.lidhamn@skr.se, Lena Langlet, lena.langlet@skr.se
 
Demokratiutmärkelse för skolklasser 
 
Den svenska demokratin firar 100 år vilket uppmärksammas i hela landet. SKR utlyser därför en Demokratiutmärkelse för skolklasser. Högstadieskolor och gymnasier erbjuds att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden.
SE DEMOKRATIFILMEN
Bakgrunden till utlysningen ligger i den överenskommelse som slutits mellan SKR och regeringen med målsättningen att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. Som en del av överenskommelsen bjuder SKR in högstadieskolor och gymnasier att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för att hålla i minst 100 år till.

Skolor kan redan nu anmäla sitt intresse att delta i Demokratiutmärkelsen genom att fylla i ett kort formulär på SKR:s webbplats. Förslagen kan sedan lämnas in till SKR fram till den 1 mars 2021.
INTRESSEANMÄLAN
 
Ledarskap i dialoger och samverkan
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bjuder in till ett webbinarium där ett verktyg som möjliggör reflektion över maktrelationer i dialoger och samverkan presenteras. Verktyget har utvecklats genom ett samarbete mellan SLU, Uppsala universitet och Uppsala kommun. Under webbinariet erbjuds möjlighet att pröva verktyget och att samtala med dialog- och samverkansledare samt forskare i miljökommunikation.

Webbinariet vänder sig till tjänstepersoner (kommunikatörer, samhällsplanerare, strateger, samordnare, samverkansledare med fler) vid kommuner, länsstyrelser, regioner och myndigheter samt till konsulter som är specialiserade på att leda dialoger och samverkan.
Mer information och anmälan
 
Demokratiresan – en podcast om demokrati
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.
DEMOKRATIRESAN
I senaste avsnittet berättar Ale kommun om sitt arbete med Ale 360, en modell för att arbeta med komplexa frågor. Vad gör man som kommun när man till exempel upptäcker att sociala förutsättningar på verkar livslängden, och hur kommer det sig att förutsättningarna är så ojämlika?
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se