Nyheter från SKR
 
 
Den svenska modellen tjänar Sverige väl
Den svenska modellen där fackförbund och arbetsgivare gemensamt tar ansvar för villkoren på arbetsmarknaden har tjänat Sverige väl under de senaste decennierna. Staten behöver inte lägga sig i. Något att påminna sig om i dessa tider.
Parterna är vana med och bra på att ta ansvar
 
Gemensamma krav i upphandling gynnar miljön
Regionernas miljöarbete visar på flera positiva resultat. Ett framgångsrecept är gemensamma krav i upphandlingar. Det visar Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2020.
Fortsatt minskad miljö- och klimatpåverkan
 
Pandemin visar att välfärden behöver en digital satsning
För att vi ska få långsiktiga och jämlika effekter av digitaliseringen i hela landet och för att socialtjänsten ska kunna utvecklas ytterligare, krävs en nationell satsning.
Kommunsektorn inte kommer att ha möjlighet att klara hela investeringen på egen hand
 
Viktiga lärdomar i hälso- och sjukvårdsrapport
Trots coronapandemin och ett stort fokus på det akuta omhändertagandet har en stor del av den planerade vården kunnat upprätthållas hittills under 2020.
Flera parallella utmaningar
 
Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020
Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december. Eftersom inget avtal mellan SKR och Kommunal för löner 2020 slutits förrän nu, publiceras definitivt OPI 2020 först nu.
(OPI 2021 och VPI 2020 publiceras under december).
Definitivt Omsorgsprisindex 2020
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Principer för ägarstyrning
SKR lanserar uppdaterade principer för styrning av kommun- och regionägda bolag och bjuder av den anledningen in till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium för att presentera det nya materialet.
Medlemmar välkomnas att delta i webbinarium 16 november 
 
Upphandling av välfärdstjänster
Ett webbsänt förmiddagsseminarium där vi fördjupar oss i vad som gäller vid upphandling av sociala tjänster och välfärdstjänster.
Välkommen att delta via webbsändning 7 december 9.30 - 12.30
 
Strategiskt val av driftform
Vid ett seminarium lanserar SKR en ny skrift om driftformer. Du får kunskaper om olika driftsformer utifrån styrning, insyn och uppföljning och hur de påverkar kommunens eller regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Erfarenheter och praktiskt exempel redovisas.
Välkommen att delta på webbseminarium 2 december 9.00 - 10.30
 
Arbetsrättsseminarium om verksamhetsövergång
Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium kring övergång av verksamhet.
Välkommen att delta på webbseminarium 25 november 9.00 - 12.00
 
Särskilt boende – hur tillgodoser vi behovet?
Webbsänd heldagsutbildning om prognostisering, planering och byggande av boende för äldre - en av socialtjänstens strategiskt viktigaste frågor framöver.
Välkommen på webbsänd utbildning 2 december 10.00 - 16.00
 
Nytt från omvärlden
 
 
Stärk förutsättningarna för innovationsupphandling
Enligt en studie Upphandlingsmyndigheten låtit genomföra finns det utmaningar för offentliga verksamheter att upphandla innovativa lösningar. Resultatet av studien visar främst att det behövs arenor för erfarenhetsutbyte och att projektformen oftast är nödvändig. 
Nätverksarena och projektform skapar förutsättningar - Upphandlingsmyndigheten
 
De tillfälliga statsstödsreglerna under covid-19 förlängs och möjligheterna att ge stöd utökas
Kommissionen har förlängt och utvidgat möjligheterna att lämna statsstöd enligt de tillfälliga statsstödsreglerna som gäller med anledning av covid-19-pandemin.
Uppdaterat webbstöd om statsstödsreglerna - Upphandlingsmyndigheten
 
IVO föreslår lagändringar för att förhindra oseriösa assistansanordnare
Ett förbättrat informationsutbyte med andra myndigheter och utvecklade egna utredningsmetoder. Det är IVO:s förslag för att ytterligare förhindra oseriösa anordnare av personlig assistans.
Paket med förslag till regeländringar - IVO
 
Vägledning om hur kommuner kan upphandla eller lämna stöd till skyddat boende
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en vägledning i form av ett webbstöd för hur kommuner kan anskaffa eller finansiera skyddat boende. UM vill underlätta för kommunen att göra rätt i dessa beslut, som även kan gagna de organisationer som bedriver skyddat boende.
Förståelse för hur upphandlings- och statsstödsregelverken hänger ihop - Upphandlingsmyndigheten
 
Tilläggsdirektiv till utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg
Regeringen beslutade den 27 juni 2019 kommittédirektiv om en översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (dir. 2019:37). Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att även se över behovet av att göra ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen) samt, vid behov, föreslå nödvändiga ändringar av förordningen.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021 - Regeringen
 
Aktuell debatt
 
 
”Otroligt hämmande för konkurrensen”
Inköpen av upphandlingstjänster fungerar dåligt. Det menar konsulten och tidigare upphandlaren Fredrik Dahlström. ”Det är väldigt få myndigheter som gör RFI:er. Onödigt stora kontrakt gör också att mindre leverantörer stängs ute”, säger han.
Upphandlingen av upphandlingstjänster är ett område som engagerar - Inköpsrådet
 
"Världens bästa äldreomsorg – politiskt löfte eller tomma ord?"
Om vi ska nå visionen om världens bästa äldreomsorg så måste ledarskapet värderas högre. Politiska reformer får inte någon positiv effekt om det inte finns chefer som kan göra praktisk verkstad av initiativ och beslut, skriver Ledarnas ordförande Andreas Miller och Ledarna inom vård och omsorgs ordförande Jenny Wibacke.
Bara så kanSverige få världens bästa äldreomsorg - Dagens Samhälle
 
"Förslaget slår hårt mot våra mindre skolor"
Kommunal eller fristående spelar ingen roll för eleverna och deras föräldrar, bra eller dålig skola spelar däremot stor roll. Det finns bra och mindre bra skolor inom båda huvudmannakategorierna.
Remiss om ett friskoleavdrag på skolpengen kommer drabba oss små mycket hårt - Aftonbladet
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se