Förenkla och modernisera er ekonomi
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sunda tankar
 
Bo Svensson, VD
Nu har hösten verkligen kommit och sommaren är förbi. Den önskade aktiviteten i näringslivet synliggör problem. Nu har vi levt med Coronaviruset i mer än sex månader och mycket har hänt. Både det vi kunde tänka oss och en hel del överraskningar. Vid de möten som vi haft under denna tid återfinns fyra återkommande teman. 
Förvalta företagens överlikviditet i en Kapitalförsäkring.  Den ger flexibilitet att ta tillbaka kapitalet vid en krissituation  i företaget. Har vi varit förutseende finns ett förmånstagar-förordnande som gör försäkringen oåtkomlig för bolagets fordringsägare vid en konkurs. Och den försäkrade och  familjen får lite likviditet.
Var eftertänksam och skriv ett äktenskapsförord för att säkra ditt företags fortbestånd och/eller kanske säkra familjens kontroll. Det går ju att göra familjens fastighet till partnerns egendom, i en rejäl krissituation. Att bli inlagd i respirator är ju verklighet för ett antal personer nu under pandemin. Och per definition avstannar då kommunikationen och beslutsfattandet. Då hade det varit utmärkt med en framtidsfullmakt så att familjens ekonomiska liv inte stannar upp. Så tänk efter och se till att du och din partner har varsin, gärna med en tredje person som andraalternativ.
Det är ju bara två saker som vi kan lita på – skatterna och döden. Och de kommer tyvärr i fel ordning. Skriv gärna ett testamente – det klargör vad du önskar, det ger i många fall de efterlevande ett säkrare arv.
Och hör av er om ni behöver hjälp. Många gånger ger helhetstänket mer än en ren utskrift av dokumenten.
 
3F står för förenkla, förbättra och förbilliga
 
Pandemin har orsakat att ett antal företag inte klarat sig på grund av penningbrist. Vi som är kvar märker av den minskade aktiviteten i näringslivet vilket synliggör brister i våra organisationers effektivitet. Bolagens digitalisering av interna rutiner kan ge rejäla effektivitetsvinster, förenklingar och i många fall förbättringar. Många ekonomiansvariga är åldersmässigt nära eller lite över pensionsåldern. Så det borde vara naturligt att ta hem vinsterna som den nya digitala tiden skapar. På köpet får vi en förbättrad säkerhet mot interna bedrägerier samt en möjlighet att övervaka att rutiner följs. På sikt blir det ett säkrare och mer likformigt uppföljnings-underlag.
Vi inledde i veckan ett samarbete med ett bolag, där en naturlig avgång ger möjligheten att ta hem de 3F:n helt och fullt. Bolaget går över till digital hantering av alla leverantörsskulder, vilket ökar säkerheten för att allt underlag kommer med. Bolaget sysslar sedan en tid med handel i Kina. Så kontoret i Shanghai kontrolleras ordentligt. Lönerna läggs in i ett lönesystem som säkerställer att de blir rätt och att lönebesked levereras i enlighet med GDPR-bestämmelserna. Den anställdes lön skickas till banken och godkänns av behörig person. Det innebär en förbättrad och säkrare arbetsmetod. Bolaget har Handelsbanken som bank och från dem kan man få alla banktransaktioner på fil i bokföringsprogrammet. Bokföring sker utifrån kontoutdraget vilket blir exaktare och snabbare. Alla kontantkvitton fotas och skickas till digital brevlåda för bokföring utifrån den digitala bilden.
Allt som allt, blir administrationen billigare och enklare. För vår aktuella kund var det förbättringen som avgjorde. Eftersom allt digitaliseras blir det enklare och snabbare med återrapportering. Information om företaget blir aktuell vilket är extra viktigt. Bolaget är på väg till börsen vilket ställer krav på redovisning, exakthet och snabbhet. Om intresse finns, kontakta oss på mail info@sundaffarsbyra.se så kontaktar vi er.
 
Efterlängtade förenklingar och moderniseringar
i bokföringslagen
 

Många mindre företag kan uppleva att vissa regelverk är betungande och att bokföringslagen inte är anpassad för dagens förhållanden, vilket leder till mer administration och ökade kostnader.
Därför är det glädjande att regeringen i våras beslutade att tillsätta en utredning som ska identifiera de mest betungande regelverken för mikroföretag och föreslå förenklingar av dessa samt se över bokföringslagen för att åstadkomma ett modernt, teknikneutralt och enkelt regelverk anpassat till den tekniska utvecklingen. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft genom att förenkla och ge bättre förutsättningar för fler jobb i flera och växande företag.
Kan utredningen hitta åtgärder som förenklar möjligheten att använda molntjänster för bokföring och digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor, så kan det spara stora belopp för företagen och skapa ett enklare företagande. Programvaruföretagen skapar allt fler smarta lösningar för både företagare och redovisningsbranschen. Utredningstiden har förlängts och uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021. Då står vi och våra kunder redo för alla nya förenklingar!