Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om ramavtal för särskilda boenden och trygghetsboenden, pågående FoU-projekt, mer från SKR, inspiration från medlemmar samt axplock från omvärlden.
 
Klart för avrop – Särskilda boenden och trygghetsboenden på ramavtal
 
SKL Kommentus Inköpscentral har tecknat ramavtal för bostäder som kan användas för avrop med förnyad konkurrensutsättning för särskilda boenden enligt SoL och LSS samt för trygghetsboenden. Kommuner, SKR och SKL Kommentus Inköpscentral har tillsammans tagit fram stödmaterial till de kommuner och de kommunala bolag som är intresserade av att avropa särskilda boenden och trygghetsboenden: handledningar, avropsmallar och utvärderingsmallar. Ramavtalen syftar till att snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt stödja kommuner med behov av permanenta byggnader och komplementbyggnader med god arkitektonisk kvalitet.
SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats om ramavtalen med stöddokumenten
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
 
Kunskapsutveckling om personcentrerad vård
Kopplingen mellan kärnverksamhetens utveckling av uppdrag, organisation och arbetssätt påverkar behovet och utformningen av de fysiska miljöerna för att stödja verksamheten. Helle Wijk är både professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö på Sahlgrenska akademin och gästprofessor på Chalmers Centrum för vårdens arkitektur CVA.

Det är värdefullt att knyta ihop vårdens verksamhetsutveckling med utveckling av vårdens fysiska miljöer. Regionerna medfinansierar Chalmers Centrum för vårdens arkitektur.

Artikel i Akademiliv ”Helle Wijk gör plats för personcentrerad vård”
Mer information om Helle Wijks arbete
Chalmers Centrum för vårdens arkitektur CVA

Vårdlokaler under coronapandemin – webbinarium den 26 november
Chalmers Centrum för vårdens arkitektur CVA bjuder in till ett andra webbinarium på temat Vårdlokaler under coronapandemin den 26 november kl. 13:00-15:00.

Det första webbinariet på temat vårdlokaler under coronapandemin hade fokus på anpassningar av sjukhuslokaler runt om i Sverige. Den 26 november kommer CVA att titta på hur andra vårdlokaler, utanför sjukhusen, påverkas, exempelvis inom primärvård och vårdboende.

Bland annat kommer CHI (Centre for Healthcare Improvement på Chalmers) att redovisa projektet ”Organisationsförändring och pandemi – effekter av Covid-19 på omställningen till nära vård".

Chalmers återkommer med ett mer detaljerat program under de kommande veckorna. Anmäl dig här

Webbinarium nr 1 om vårdlokaler under coronapandemin 19 augusti
Chalmers Centrum för vårdens arkitektur CVA
Efterlysning – nytt projekt: Normativ vägledning för systematiskt informationssäkerhetsarbete - fastighetsperspektivet
Målet med detta nya FoU-projekt är att ta fram vägledning och stödmaterial för att stödja det systematiska informationssäkerhetsarbetet inom fastighetssektorn och samtidigt bidra till att mognadsgraden ökar totalt sätt i kommunen.

Effektmål:
 • normering av klassningsmodeller för vanligt förekommande tjänster inom fastighetsprojekt- och förvaltning
 • förenklat informationsutbyte inom och mellan organisationer
 • särskild belysning av aggregerade informationsmängder
 • likartad kravställning vilket också leder till en ökad medvetenhet hos leverantörerna
 • minskad risk att skyddsvärd information hamnar i orätta händer eller är inkorrekt
 • samordnande forum för tjänster inom IoT och digital tvilling

Målgrupp är säkerhetsorganisationer och fastighetsorganisationer; fastighetsägare, fastighetsförvaltare, verksamhetssystem och informationsförvaltare, verksamhetsutvecklare.

Efterlysning: Nu söker vi efter deltagare till styrgrupp och referensgrupp för detta intressanta projekt. Kontakta Bo Baudin, bo.baudin@skr.se om du är intresserad eller vill ha mer information om arbetet och hur det kan bidra till er egen verksamhet.
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset
Digitalisering av plan- och bygglovsprocesser
Nu finns en ny rapport som svarar på några av de vanligaste frågorna gällande utmaningar i form av lagbestämmelser, praxis och regelverk vid digitalisering av bygglovsprocessen samt även till viss del detaljplaneprocessen.
Läs mer på SKR:s webbplats
Ny skrift: För framgångsrik samhällsutveckling
SKR har publicerat en ny skrift med en kort introduktion till samverkan med sociala företag.
Ladda ned i SKR:s webbutik
Nya utredningar där SKR deltar med experter
Utredning om verksamheters kommunala avfall – Dir. 2020:78
Här medverkar Fredrik Bäck, expert inom avfall.
En modern och effektiv miljöprövning – Dir. 2020:86
Här medverkar Anna Marcusson, förbundsjurist.

ÖJ Agenda 2030
SKR:s Öppna jämförelser Agenda 2030 presenterar resultat i databasen Kolada för varje kommun och region utifrån några av de nyckeltal som finns för Agenda 2030:s mål. Rapporten Öppna jämförelser – Agenda 2030 beskriver hur målen i FN:s agenda berör kommuner och regioner samt vad de kan göra för att närma sig målen. Internationellt ligger Sverige i topp för att nå målen, men även vi har utmaningar, som stor klimatpåverkan, ökande klyftor och ojämlikhet inom områden som ekonomi, hälsa, boende och risken att utsättas för våld.
Läs rapporten Öppna jämförelser – Agenda 2030

EU:s återhämtningsfond och dess användning i Sverige
Next Generation EU är ett initiativ med bidrag och lån på 750 miljarder euro. Sveriges kan maximalt söka drygt 4 miljarder euro. Finansdepartementet har huvudansvaret att ta fram en plan för hur Sveriges anslag ska användas, senast 30 april 2021. Besked har ännu inte kommit om strukturen och arbetsprocessen för planen.

Kommissionen har lyft sju områden för investeringar för att främja grön och digital återhämtning samt investera i mänskligt kapital. De omfattar nya energikällor, renoveringar, laddning och tankning, snabbare bredband och 5G-nät, digitalisering inom offentliga sektorn, kapacitetsökning för industridata samt omskolning och fortbildning.

SKR arbetar för en aktiv dialog med medlemmarna om den svenska planen. Anders Knape deltog den 30 september i ett panelsamtal på EU-kommissionens representation i Sverige, tillsammans med Svenskt Näringsliv och LO. Alla framhöll vikten av att använda investeringsmedlen för omställning.
Läs mer på Europeiska kommissionens webbplats
 
Inspiration från medlemmar
 
 
Ny försörjningscentral på Östra sjukhuset i Göteborg
Under oktober tas en ny försörjningscentral i bruk på Östra sjukhuset i Göteborg för att säkerställa sjukhusets drift och verksamhet.
Läs mer om den nya försörjningscentralen
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Naturvårdsverket: Nytt sätt att rapportera farligt avfall
Från och med den 1 november skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. De som ska rapportera i avfallsregistret är alla verksamheter som:
 •  producerar farligt avfall
 •  transporterar farligt avfall
 •  tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 •  mäklar eller handlar med farligt avfall
 •  behandlar farligt avfall
Naturvårdsverket har även tagit fram informationsmaterial om att rapportera farligt avfall som ni kan lämna till verksamheter där farligt avfall uppstår.
Läs mer om de nya reglerna på Naturvårdsverkets webbplats
Ta del av informationsmaterialet på Naturvårdsverkets webbplats

Brandforsk seminarium: ”Brandsäkerhet för en åldrande befolkning”
Brandforsk bjuder in till ett resultatseminarium via webben om ”Brandsäkerhet för en åldrande befolkning” den 3 november kl. 8.30-10.00. Projektet har genomförts av Karlstad universitet i samarbete med Lunds universitet och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Möjlighet att ställa frågor till forskarna kommer att finnas efter presentationen som varar i ca 45 minuter. Seminariet är på svenska och är kostnadsfritt.
Mer information och anmälan

Mål 11-veckan: Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen
Formas bjuder in till webbinarium. Var med den 19-22 oktober för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen!

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer, med totalt 18 myndigheter och organisationer, genomför den digitala konferensen med en mängd valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 och dess delmål.
Läs mer och anmäl dig på Formas webbplats

ICHB: Skydda fastigheten mot klimatförändringar
Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, har samlat tips och länkar som stöd för hur det går att förebygga väderskador.
Läs mer på ICHB:s webbplats

Ny förordning ska göra skolenhetsregistret tillgängligt igen
En promemoria med förslag om ett skolenhetsregister är ute på remiss för att åter tillgängliggöra uppgifter om vilka skolor som finns i Sverige.
Mer information på regeringskansliets webbplats

Uppdrag att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader
Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att under 2020–2021 utveckla och komplettera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav och annat stöd för att på ett kostnadseffektivt sätt främja en minskad klimatpåverkan under hela livscykeln inom bygg-, anläggnings- och fastighetsområdet vid offentlig upphandling. Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att:
 • Utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling och statsstöd.
 • Verka för en rättssäker, effektiv och hållbar upphandling.
 • Främja innovativa lösningar.
 • Stärka upphandlingens strategiska betydelse.
Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats

SKR deltar i Upphandlingsmyndighetens referensgrupp. Om du som medlem har medskick kan du kontakta saija.thacker@skr.se.

Kommuninvest: Upplåningsprognosen revideras ner
Kommuninvest kommer att publicera rapporten Den kommunala låneskulden 2020 den 13 november. Utlåningstillväxten är lägre än Kommuninvests tidigare prognoser.
Mer information om upplåningsprognosen på Kommuninvests webbplats
Mer information om publiceringen av rapporten Den kommunala låneskulden 2020
Ei:s rapport Kapacitetsutmaningen i elnätet
Energimarknadsinspektionen presenterade den 1 oktober sin rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten. Handlingsplanen innehåller en mängd åtgärder mot bakgrund av brist, planer och regelverk. Nätutvecklingsplaner föreslås som ställer högre krav på samordning med andra nätföretag och med Svenska kraftnät.

Kommuner och regioner kommer att kunna vara delaktiga och planerna ökar transparensen kring vilka behov nätföretagen har av att köpa flexibilitetstjänster. Anslutningsplikten förtydligas när det finns andra samhällsekonomiskt motiverade åtgärder än elnätsutbyggnad. Denna rapport och de som länsstyrelserna presenterade i september väntas snart gå ut på remiss.
Läs rapporten Kapacitetsutmaningen i elnäten

Nordens välfärdscenter – Webbinarium om universellt och tillgängligt designade städer
Nordens välfärdscenter arrangerar ett avgiftsfritt webbinarium om hur våra urbana miljöer kan bli mer tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga den 27 oktober kl. 10.00-13.20.
Mer information och anmälan på webbplatsen för Nordens välfärdscenter
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Branschdagarna 11-12 maj 2021- Information och intresseanmälan

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se