Oktober 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Aktuellt inom det regionala BUS-arbetet
 
Covid-19 och påverkan på arbetet med barn i behov av särskilt stöd
Verksamhetsföreträdare från såväl kommunen som regionen inom BUSSAM vittnar om bristen på säkra digitala lösningar för möten mellan huvudmän (t.ex. SIP). Problemet har blivit särskilt tydligt under pandemin då fysiska möten inte kunnat genomföras på samma sätt. Konsekvenserna av detta kan bli att livssituationen för barn i behov av särskilt stöd förvärras och att de inte får sina behov tillgodosedda.

Storsthlm bevakar bland annat den tjänst som Inera nyligen tagit fram kring digitala möten, vilken kommunerna kan avropa direkt. Tillsammans med Region Stockholm tittar Storsthlm också på möjligheterna att använda en av deras videomötestjänster för samtal där regionens egenägda vård är kallande till mötet.

Ineras digitala mötestjänst
Vid frågor, kontakta klas.nilsson@storsthlm.se

Analysrapport om Barnkonventionen i BUS-arbetet
Analysrapporten initierades våren 2020 och har utförts av Emma Fagerstrand på Barnrättskonsulterna. Uppdraget var att undersöka vad i den regionala BUS-överenskommelsen som redan går i linje med barnkonventionen, vad som behöver kompletteras och vad som saknas helt i dag. De områden som analyserats i rapporten är Barnet som rättighetsbärare, Samverkan, Genomförandet av rättigheterna och Delaktighet och inflytande.

Rapporten blir ett viktigt underlag när det blir dags att revidera befintlig BUS-överenskommelse. I dagsläget pågår dock ett arbete med att ta fram en övergripande överenskommelse gällande samverkan mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. Innan den är klar (pågår under 2021) kommer inga andra revideringar av överenskommelser påbörjas.

Läs analysrapporten "Barnrättsperspektivet i BUS"
Vid frågor, kontakta elin.fischer@storsthlm.se

Resultat från årets enkät till lokala BUS-grupper (avser 2019 års arbete)
Enkäten skickades ut under våren 2020 och hade en mycket god svarsfrekvens (32 svar). Majoriteten av BUS-grupperna i länet träffas fyra gånger per år.
  • 73 % av grupperna anger att alla aktörer som enligt BUS-överenskommelsen ska vara representerade också är det.
  • 28  % anger att friskolor är representerade i någon form, många uttrycker att det är svårt att hitta en bra organisation för detta.
  • Ungefär 80% har lokala rutiner för SIP men det är mycket blandat hur det fungerar (se rapportsammanställning 2019 avvikelserapportering till BUS-sekretariatet)
I princip samtliga svarande anger att de använde BUS-avvikelsehantering för att utveckla samverkan. En grupp svarande anger att de inte använder sig av systemet.
 
Sammanfattningsvis, avseende det regionala arbetet, kan sägas att de regionala riktlinjer som efterfrågas i stora drag är helt i linje med det arbete som redan pågår (bl.a. placerade barn och riktlinjer SIP). Många tar del av det regionala stödet, såsom nyhetsbrev och utåtriktade aktiviteter, och 85 % av svarande uttrycker önskemål om fortsatta utåtriktade aktiviteter samt fler nyhetsbrev.

Vid frågor, kontakta elin.fischer@storsthlm.se

Kartläggning vårdkedja ASD och ADHD samt förslag för vidare bearbetning
Som en del av förbättring av vårdkedjan har ett inriktningsbeslut tagits i regionens avtalsutskott 2020-09-09. Beslutet innebär att ADHD-utredningar på sikt enbart ingår i barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) uppdrag och att tilläggsuppdraget ADHD avvecklas från barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM).

Läs inriktningsbeslutet
Läs protokollet från avtalsutskottet 
Vid frågor, kontakta petra.v.eriksson@sll.se

Förslag till överenskommelse barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
Den 15 april 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, om att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Under våren har tjänstemän från Storsthlm och från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram ett förslag till överenskommelse och tillhörande rutiner. Förslaget omfattar alla barn och unga mellan 0 och 20 år som är placerade kort- eller långvarigt i alla placeringsformer enligt socialtjänstlagen, SoL eller Lagen om särskilda bestämmelser om unga, LVU (t.ex. familjehem, HVB och SiS). Förslaget har gått ut på tjänstemannaremiss till samtliga kommuners socialtjänst och elevhälsa (samtliga kommuner har svarat), till berörda vårdgivare inom regionen, samt till ett tiotal intresseorganisationer.

Beslut om slutbearbetat förslag beräknas tas i VIS (Vård i samverkan) den 14 december 2020 och därefter i Storsthlms styrelse i början av 2021, i hälso- och sjukvårdsnämnden samt i samtliga kommuner i länet. Överenskommelsen beräknas kunna börja gälla 1 december 2021.

Uppdraget om placerade barn och unga 
Vid frågor, kontakta elin.fischer@storsthlm.se eller therese.lindman@sll.se

 
Omvärldsbevakning
Nationellt
 
Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag
Lagförslaget innebär att framtidens socialtjänst i högre utsträckning ska arbeta förebyggande, vara lättillgänglig och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förslaget går ut på remiss under hösten 2020.

Läs mer om lagförslaget här

LSS-utredningen på remiss
I januari 2019 lämnade den särskilda utredaren Gunilla Malmborg över betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till övergångsregeringen. Utredningen, som bland annat innehåller förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen samt nya insatser i LSS, går nu ut på remiss.

Mer om LSS-utredningen

IVO:s tillsyn av samordnande insatser för barn och unga med psykisk hälsa 
Under 2019 har IVO genomfört en nationell tillsyn där samtliga 21 regioner ingått.
I tillsynen har samordningen av vården och omsorgen granskats. Cirka 40 barn och ungefär 120-150 vård- och omsorgsgivare har deltagit i IVO:s analys- och dialogmöten.

Läs mer om tillsynen på IVO:s webbplats
Informationsfilm om tillsynen
 
Webbinarium
Digitalt metodstöd elevhälsa
Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) tar tillsammans med professionsföreningarna för skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens fram ett digitalt metodstöd för elevhälsan.

Betaversion av metodstödet 

Stöd för systematiska förbättringar inom vård och omsorg
Genombrott är en metod för kontinuerligt, lärandestyrt förbättringsarbete och metodiken bygger på principen om att det är de som utför arbetet som också är de som kan förändra det.

Genombrotts webbplats

Spelar det någon roll vilken metod vi använder?
Digital konferens 14 oktober kl.13.00-16.00 i samarbete mellan SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) och SKR. Ingen anmälan krävs. Sändningen går att ta del
av i efterhand.

Läs mer om konferensen och delta här

Riksförbundet Attention bjuder in till webbinarium - 11 november
Riksförbundet Attentions projekt Ung Dialog bjuder in till kostnadsfritt webbinarium med fokus på placerade barn och unga med NPF. Under webinariet kommer det ske en presentation av projektet och om hur arbetet går hittills. En ungdom som har erfarenhet av att vara placerad kommer även dela med sig av sina upplevelser och tankar.
Boka in onsdagen den 11 november 2020. Kl. 13.00-14.00

Anmälan sker via Attentions webbplats
 
Regionalt
 
Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län

Regionalt stöd för att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande

I ett samarbete med Maskrosbarn erbjuder Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län nu stöd till verksamheter i länet för att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande. Personal inom hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst erbjuds under hösten digitala seminarier och utbildningar som syftar till att öka kunskap och användning av arbetssätt för att öka barns och ungas delaktighet och inflytande.

Läs mer om stödet på UPH:s webbplats

Under hösten tas också en sammanställning av metoder för barns och ungas delaktighet fram som kommer att lanseras i samband med de digitala utbildningar och seminarier som erbjuds.

Vid frågor, kontakta maja.hagstrom@storsthlm.se
Nästa nyhetsbrev
Nyhetsbrevet ges ut av BUS-sekretariatet cirka två gånger per år. Nästa nyhetsbrev beräknas komma i mars 2021. Har du frågor eller något du tycker ska finnas med i nyhetsbrevet? Kontakta BUS-sekretariatet via kontaktuppgifter nedan.