Coronapandemin har påverkat utfallet av inhyrd personal
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Coronapandemin har påverkat utfallet av inhyrd personal
 
Under första halvåret 2020 minskade de totala kostnaderna för inhyrd vårdpersonal i regionerna. Kostnaderna för inhyrda läkare minskar medan kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökar.
– Det är positivt att kostnaderna för inhyrd personal minskar. Minskningen har flera tydliga kopplingar till covid-19, men är också resultatet av ett långsiktigt arbete för att stärka den egna bemanningen i regionerna. Det arbetet måste fortsätta, inte minst när det gäller sjuksköterskor, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR.
Minskade kostnader för inhyrd vårdpersonal
 
Arbetstid
 
Arbetstid och förläggningen av denna är en av de viktigaste resurserna som arbetsgivaren har för att uppfylla verksamhetens mål. Det är också viktigt för medarbetare att tiden förläggs så att arbete, god arbetsmiljö och privatliv kan förenas. SKR har samlat flera goda exempel på verktyg och annat stödmaterial som rör arbetstider och arbetstidsförläggning
Arbetstid
 
Äldreomsorgslyftet
 
Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. Med anledning av att regeringen i budgetpropositionen för 2021 aviserar en breddning och förlängning av det så kallade äldreomsorgslyftet, har SKR och Kommunal reviderat sin befintliga överenskommelse som är kopplad till satsningen.
Kompetenslyft till äldreomsorgen
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
Läs senaste inlägget av Niclas Lindahl

Prenumerera på Arbetsgivarbloggen och få blogginläggen direkt i din mejl
Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
Läs senaste inlägget av Caroline Olsson
 
Notiser
 
Webbseminarium 29 oktober om breddad rekrytering
Välfärden står inför stora utmaningar med kompetensförsörjning. Samtidigt står vissa grupper utanför arbetsmarknaden. Breddad rekrytering – fler vägar in är ett sätt att överbrygga gapet.
Detta seminarium är det första av tre om hur kommunal verksamhet i praktiken kan möta sitt behov av kompetens och samtidigt inkludera fler människor i arbetslivet.
Hur kan breddad rekrytering bidra till kompetensförsörjningen?
 
Webbseminarium 17 november om strategisk kompetensförsörjning
Är lärarbristen fortfarande akut? Vad var syftet med HÖK18 och det partsgemensamma arbetet? Hur långt har arbetet kommit på lokal nivå?
SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund bjuder in till seminarium om det partsgemensamma arbetet med strategisk kompetensförsörjning.
Strategisk kompetensförsörjning – hur har det gått?
 
Introduktionsutbildningar: riskgruppsorienterat arbetssätt
SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete. Riskgruppsorienterat arbetssätt är ett komplement och en förstärkning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och utformat för att fungera i både kommuner och regioner. SKR erbjuder en introduktionsutbildning för verksamhetschefer och HR-experter med möjlighet att ta del av det riskgruppsorienterade arbetssättet och hur vi kan arbeta med det för att förebygga sjukfrånvaro.
Anmäl mig till utbildningen 18 eller 23 november
 
Kurs om digitaliseringen och arbetsmiljön
Den digitala arbetsmiljön har kommit att bli en viktig faktor för att digitaliseringen inte ska skapa ohälsa bland medarbetarna, ineffektiva verksamheter och ökade kostnader för arbetsgivaren. Att införa digitala stöd och samtidigt arbeta med den digitala arbetsmiljön är en förutsättning för att kunna nyttja digitaliseringens fulla potential. SKR har tillsammans med Vision och KTH utvecklat en ny pilotkurs om IT-skyddsronder som metod för att förbättra arbetsmiljö och produktivitet.
 
Projektet Strategi för äldreomsorgen
Strategi för äldreomsorg är ett projekt som drivs av SKR med syfte att ge kommuner ett konkret stöd för att möta behoven i framtidens äldreomsorg. Kopplat till projektet finns en referensgrupp med socialchefer och äldreomsorgschefer. Referensgruppens uppdrag är att följa projektet och bidra med kunskap och idéer utifrån ett verksamhetsperspektiv. Referensgruppen söker nu fler deltagare från HR-området, kontakta Emma Henriksson för att delta.
Strategi för äldreomsorgen
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se