Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nya utredningar där SKR deltar med experter
Utredning om verksamheters kommunala avfall - Dir. 2020:78 Här medverkar Fredrik Bäck, expert inom avfall. 
En modern och effektiv miljöprövning - Dir. 2020:86 Här medverkar Anna Marcusson, förbundsjurist.
 
 
Buller
 
 
Vägledning om buller från idrottsplatser
När idrottsanläggningar som används intensivt ligger nära bostäder ökar risken för bullerstörningar. Därför har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för att kunna minska bullerstörningar samtidigt som goda möjligheter till idrottsutövning bibehålls. Boverket har tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för tillämpningen av plan- och bygglagen. Vägledningen kan användas vid olika situationer, men den är i första hand avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats.
 
Energi och klimat
 
 
Ny etapp av forsknings- och samarbetsprojektet Värmemarknad Sverige
Projektet Värmemarknad Sverige samlar aktörer från alla delar av sektorn; stora och små energibolag, teknikleverantörer, kunder, branschorganisationer inkl SKR, myndigheter och forskare. Aktörerna har tidigare tagit fram en Färdplan för fossilbränslefri uppvärmningssektor 2030. I fjärde etappen som löper till 2023 kartläggs och analyseras utmaningar och möjligheter för hur marknaden kan bidra till ökad resurseffektivitet, kostnadseffektivitet och ett cirkulärt samhälle. Det omfattar Minskad mängd fossil plast till energiåtervinning, Möjligheter och utmaningar med lågtemperatursystem, Effektutmaningen med flexibilitet och effektstyrning ur energisystemets perspektiv, energieffektivisering och framtida behov av kyla.
 
Ei:s rapport Kapacitetsutmaningen i elnätet
Energimarkandsinspektionen presenterade den 1 oktober sin rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten. Handlingsplanen innehåller en mängd åtgärder mot bakgrund av brist, planer och regelverk. Nätutvecklingsplaner föreslås som ställer högre krav på att samordning med andra nätföretag och med Svenska kraftnät. Kommuner och regioner kommer att kunna vara delaktiga och planerna ökar transparensen kring vilka behov nätföretagen har av att köpa flexibilitetstjänster. Anslutningsplikten förtydligas när det finns andra samhällsekonomiskt motiverade åtgärder än elnätsutbyggnad. Denna rapport och de som länsstyrelsernas presenterade i september väntas snart gå ut på remiss. 
 
Hållbarhet
 
 
ÖJ Agenda 2030
SKR:s Öppna jämförelser Agenda 2030 presenterar resultat i databasen Kolada för varje kommun och region utifrån några av de nyckeltal som finns för Agenda 2030:s mål. Rapporten Öppna jämförelser – Agenda 2030 beskriver hur målen i FN:s agenda berör kommuner och regioner samt vad de kan göra för att närma sig målen. Internationellt ligger Sverige i topp för att nå målen, men även vi har utmaningar, som stor klimatpåverkan ökande klyftor och ojämlikhet inom områden som ekonomi, hälsa, boende och risken att utsättas för våld.
 
På gång inom EU
 
 
EU:s återhämtningsfond och dess användning i Sverige
Next Generation EU ett initiativ med bidrag och lån på 750 miljarder euro. Sveriges kan maximalt söka drygt 4 miljarder euro. Finansdepartementet har huvudansvaret att ta fram en plan för hur Sveriges anslag ska användas, senast 30 april 2021. Besked har ännu inte kommit om strukturen och arbetsprocessen för planen.

Kommissionen har lyft sju områden för investeringar för att främja grön och digital återhämtning samt investera i mänskligt kapital. De omfattar nya energikällor, renoveringar, laddning och tankning, snabbare bredband och 5G-nät, digitalisering inom offentliga sektorn, kapacitetsökning för industridata samt omskolning och fortbildning.

SKR arbetar för ett aktiv dialog med medlemmarna om den svenska planen. Anders Knape deltog den 30 september i ett panelsamtal på EU-kommissionens representation i Sverige, tillsammans med Svenskt Näringsliv och LO. Alla framhöll vikten av att använda investeringsmedlen för omställning.
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Informationsmaterial om nytt sätt att rapportera farligt avfall
Naturvårdsverket har tagit fram informationsmaterial om att rapportera farligt avfall som ni kan lämna till verksamheter där farligt avfall uppstår. De ordnar också två digitala vägledningsdagar för tillsynsmyndigheter den 20 och 21 oktober. Frågor som kommer att tas upp är regeländringar som följer av det s.k. avfallspaketet.
Anmälan och program till vägledningsdagarna
 
Konferenser och seminarier
 
 
Tillsynsdagen den 13 oktober
Varmt välkomna till årets webbsända tillsynsdag som går av stapeln den 13 oktober. Det är ett unikt digitalt möte där Sveriges miljökontor ges chansen att diskutera framtidens tillsyn och kontroll med Jytte Guteland, Europaparlamentariker, Gunvor G Ericsson, statssekreterare hos miljö- och klimatminister Isabella Lövin samt representanter från tillsynsvägledande myndigheter och kommuner. Ta del av spännande diskussioner om hur coronapandemin har påverkat miljö- och klimatpolitiken i stort såväl som för vårt arbete med tillsyn och kontroll i kommunerna. Vi diskuterar också hur våra arbetssätt har förändras och om det finns lärdomar att dra inför framtiden.
Mer information och anmälan
 
Avtalssamverkan - ett enkelt sätt att samarbeta den 12 november
Avtalssamverkan gör det lättare för kommuner att säkra kvaliteten i sitt myndighetsarbete. Hör Britt Carlsson, livsmedelschef i Karlstad, berätta om hur man tecknat avtal med sju grannkommuner om att utföra livsmedelskontroll åt dem. SKR:s förbundsjurist Helena Linde bidrar med såväl goda exempel som vilka fallgropar man ska undvika vid avtalssamverkan.
Mer information och anmälan
 
Presidiedagar - del 2 för miljö-, plan- och byggnadsnämnder den 30 november
Missa inte detta tillfälle till färsk information och inspiration kring en värld i förändring – vad gäller hälsan, ekonomin och en socialt annorlunda tillvaro. Hur påverkar det våra uppdrag och vad kan vi förvänta oss framöver? Carola Gunnarsson 1.e vice ordförande SKR hälsar välkommen. Hur kan vi samarbeta, samverka och bibehålla styrkan i rollen som förtroendevalda i en värld som förändras snabbt. Lyssna även till Emma Frans, vetenskapsskribent och forskare vid Karolinska Institutet. Emma har vunnit Stora Journalistpriset och utsetts till årets folkbildare.
Anmälan
 
Nu gör vi! - Uppstartskonferens för Sveriges Agenda 2030-aktörer, den 3 november
Nationella samordnaren för Agenda 2030 bjuder in till en dag för omställning den 3 november på temat ”Decade of Action and Delivery”. Konferensen är virtuell och kostnadsfri för deltagarna. Konferensen samlar aktörer som jobbar med omställning av samhället från kommuner och regioner, näringsliv, civilsamhälle, forskning och myndigheter.
Anmälan
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se