Håll dig uppdaterad om det som händer i vårt arbete med översynen av samhällsbyggnadsfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyhetsbrev för dig som vill följa samhällsbyggnadsfrågor i Kristinehamn
 
Det här är ett nyhetsbrev från Kristinehamns kommun. Vi vill hålla dig uppdaterad om det som händer i vårt arbete med översynen av samhällsbyggnadsfrågor. Brevet vänder sig till dig som är verksam inom det lokala näringslivet och föreningslivet, eller är invånare i Kristinehamn.
 
Har vi missat någon vi borde nå med denna information?
Berätta gärna för andra om vårt arbete och tipsa den som är intresserad att prenumerera på detta nyhetsbrev. Länk till registrering hittar du längst ner på sidan.
 

"Vi vill jobba för att medborgare, företagare och föreningsliv tillsammans med oss på kommunen ska vilja vara med och skapa en bra plats att leva, verka och bo i" säger Martin Willén, kommundirektör i Kristinehamns kommun.
Foto: Privat
Arbete med samhällsbyggnad i fokus
 
Prestigelösa relationer och kommunal service som håller hög nivå. Det är målet med den pågående översynen av arbetet med samhällsbyggnadsfrågor i Kristinehamns kommun. Uppdraget att göra en översyn kommer från kommunstyrelsen och leds sedan hösten 2019 av kommundirektör Martin Willén.

– En kommun måste vara lyhörd för de synpunkter och kommentarer som finns om kommunen. Det är väldigt viktigt att vi utgår från invånare, företag och föreningar, de som servicen är till för, när vi arbetar. Jag tror att en fördjupad förståelse för hur andra, utanför kommunhuset, upplever den kommunala servicen är avgörande för ett framgångsrikt utvecklingsarbete, menar Martin Willén.

Viktig feedback
Under hösten 2020 har Kristinehamns kommun påbörjat sökandet efter hur vi på bästa sätt ska arbeta med samhällsbyggnadsfrågor. Samhällsbyggnad omfattar flera olika områden inom ramarna för det kommunala ansvaret, bland annat planläggning, bygglovshantering och turism. Men också relationer till näringslivet och förmåga att samverka med det.
– Vi vill skapa en kultur där dialog med kommunen känns självklar för alla som har kontakt med oss. Det handlar om helheten, från den första kontakten till slutligt besked. Lyckas vi skapa en bra dialog blir det lättare för oss att anpassa vårt sätt att arbeta efter dem vi är till för. Dessutom tror jag att det också blir lite lättare att ge feedback. Om vi har en upparbetad relation blir det inte lika dramatiskt att berätta sånt som vi behöver ändra på, det blir enklare att framföra kritik, säger Martin Willén.

Enkätundersökning 
Första steget i denna process för nya arbetssätt, som genomförs tillsammans med konsultföretaget Great consulting, är en enkätundersökning som samlat in synpunkter och underlag för kommunens fortsatta arbete med översynen. Enkäten som skickades ut brett var indelad i tre delar, en extern riktad till närings- och föreningslivet, en allmän som har fått spridning via kommunens Facebooksida samt en intern bland kommunens medarbetare inom de arbetsfält som rör samhällsbyggnad. Tillgänglighet, bemötande, kompetens och rättssäkerhet är några områden som har berörts av frågeställningarna.

Djupintervjuer nästa steg
Enkäten är slutförd och har besvarats av drygt 200 personer, företag och organisationer. Resultatet sammanställs nu och kommer att återkopplas via detta nyhetsbrev samt löpande uppdateringar på Kristinehamns kommuns webbplats. Näst på tur står kvalitativa djupintervjuer samt analyser av resultatet. Även detta resultat kommer att återkopplas i kommunens kanaler.
Arbetet med översynen beräknas vara sammanställt i december 2020.
– Vi ser framemot resultatet, inte minst det som rör djupintervjuerna.
Syftet med dem är att identifiera och ytterligare förtydliga vilka områden inom samhällsbyggnad som vi bör fokusera på när vi planerar framåt, säger Martin Willén.
 
Joakim Wirén, driver företagen Wirén Åkeri och Wirén Fastigheter i Kristinehamn
Foto: Privat
"Det är viktigt att kunna påverka" 
 
Joakim Wirén driver Wiréns Åkeri, ett familjeägt transportföretag och som idag sysselsätter cirka 80 personer i Kristinehamn. Dessutom är han verksam i systerbolaget Wiréns Fastigheter. Joakim brinner för ett gott företagarklimat och är engagerad i flera lokala sammanhang, bland annat som representant i Kristinehamns Näringsråd.

– Jag tycker det är viktigt att kunna påverka och det känns väldigt bra med den översyn som kommunen genomför just nu. Jag och stora delar av min familj har drivit företag i Kristinehamn under lång tid och då genom åren kommit i kontakt med kommunen i samband med en rad olika ärenden. Överlag har det fungerat bra och varit enkelt, mycket tack vare de upparbetade kanaler och kontaktvägar in. Närsam har varit och är en viktig brygga mellan näringsliv och politik för företagare, säger Joakim.

Förbättringspotential finns dock, menar han. Inte minst inom områden som rör tillgänglighet, smidiga handläggningsprocesser och möjligheter att hitta rätt person för rätt ärende inom kommunen.

– Det har varit en del omsättning på vissa funktioner i kommunen vilket kan skapa lite frustration innan man funnit rätt person och fått förklara sitt ärende.
Helheten handlar om funktion kontra person, en likvärdig bedömning och hög kunskapsnivå hos handläggare. Men det är även viktigt att kommunen arbetar med de mjuka värdena, som närheten till natur och fina miljöer, men även förutsättningar för god skola och omsorg. Det är viktigt att hela familjen trivs med liv och vardag i Kristinehamn, så att våra medarbetare och anställda vill bo kvar i kommunen, säger Joakim Wirén.

Wiréns Åkeri är ett transportföretag som startades år 1946 och drivs av familjen Wirén i Kristinehamn. 
Foto: Wiréns Åkeri, Kristinehamn
 
Annika Jansson, konsult på Great consulting 
Foto: Privat
Hallå där...
 
...Annika Jansson, konsult på Great consulting. Det är du som hjälper Kristinehamns kommun med de enkäter som vi har skickat ut till medborgare och anställda. Berätta om ditt uppdrag!

– Min del i projektet har varit att ta fram en webbenkät för medborgare, som har distribuerats via sociala medier, en annan enkät för företag och organisationer som har distribuerats genom mailutskick med en länk till enkäten och slutligen en enkät för en grupp anställda på Kristinehamns kommun. Alla webbenkäterna låg öppna under två veckor.

Enkäterna som skickades ut till berörda på olika sätt, bestod till största delen av skalfrågor där den som svarat fått välja på en skala mellan 1 och 10, där värde 1 stämmer inte alls och värde 10 stämmer helt. Dessutom förekom några öppna frågor där respondenten fick skriva in sitt svar.

Vad händer nu?
– Målet med enkäterna var att få in 100 externa svar och det har vi nått med råge.
All data sammanställs nu till rapporter som visar vad medborgarna, företag, organisationer och anställda på kommunen tycker. Alla skalfrågor har redovisats i diagram och när det gäller de öppna svarsfälten kommer slumpvis utvalda svar att redovisas i rapporterna. Nästa steg är att göra en sammanfattande analys utifrån de svar som har kommit in, för att sedan ge kommunen en grund för fortsatt arbete med samhällsbyggnadsfrågorna, säger Annika.