Nyheter från SKR
 
 
Digitaliseringsförslag till Välfärdskommissionen
Välfärdskommissionen ska ta fram konkreta åtgärder för att stärka välfärden. SKR har presenterat flera förslag för att stärka välfärden genom digitalisering.
Viktigt att staten tar ansvar för att de grundläggande förutsättningarna kommer på plats
 
Nära vård - en nödvändig fokusförskjutning
SKR är positiva till de flesta förslagen i utredningen om Nära vård och den fokusförskjutning som förslaget pekar ut. Det är nu angeläget med en gemensam nationell strategi med regeringen.
Behov av tydligare förutsättningar för egenvård
 
En innehållsrik budget med välkommet samarbete
Nu är nästa års budget presenterad efter ett speciellt år där ändringsbudgetar har avlöst varandra. Vi är fortfarande mitt i den pandemi som har påverkat verksamheten i förskola, skola och vuxenutbildning på ett sätt som vi inte har upplevt tidigare. I budgeten finns satsningar som tar avstamp i effekterna av dessa förändringar, vilket är välkommet.
Välkomna satsningar på fullföljd utbildning och skolans digitalisering
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Samverkan med sociala företag - för innovativa och framgångsrika välfärdslösningar
Varmt välkommen till spridningskonferensen där handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag presenteras.
Medlemmar välkomna till kostnadsfritt webbinarium 2 oktober
 
Seminarium Principer för ägarstyrning
SKR lanserar uppdaterade Principer för ägarstyrning och erbjuder dig att delta in ett kostnadsfritt halvdagsseminarium för att ta del av det nya materialet
Medlemmar välkomnas att delta i Stockholm eller via webbsändning 16 november 
 
Valfrihetsnätverk och Vårdvalsnätverk
SKR håller i nätverksträffar för personer som arbetar som beställare av välfärdstjänster i kommunen utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV). Årligen hålls två nätverksträffar samt att SKR håller i ett samarbetsrum där möjlighet finns till att kommunicera med kollegor i andra delar av Sverige som arbetar med liknande frågor.
Valfrihetsnätverket
Vårdvalsnätverket
 
Nytt från omvärlden
 
 
Privata företag utför 18 procent av verksamheten inom vård, skola och omsorg
Den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg uppgick under 2018 till 1 166 miljarder. Av detta stod privata företag för 206 miljarder, vilket innebär att 18 procent av verksamheten inom välfärdssektorn utförs av privata företag.
Stora regionala skillnader i köp av verksamhet - SCB
 
Förslag att förändra rapporteringsfrekvens
I Upphandlingsmyndighetens föreskrift UFS 2020:1 regleras bland annat hur ofta registrerade annonsdatabaser ska lämna uppgifter om annonser till myndigheten. Efter att ha gjort en konsekvensutredning där olika intressen vägts mot varandra föreslår vi en förändring av frekvensen från 24 timmar till 30 dagar. Ändringsförslaget har nu skickats ut på remiss. Sista dag för alla som vill lämna synpunkter är den 5 oktober - Upphandlingsmyndigheten
 
Bättre upphandling med koll på konkurrensrätt – vi berättar varför och hur
Konkurrens och upphandling hänger ihop och Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för både konkurrens- och upphandlingsreglerna. Nu arbetar de för att öka kunskapen om regelverken och hur de samverkar. Av den anledningen genomför Konkurrensverket nu en bred satsning för att nå så många som möjligt med information om upphandling och konkurrens.
Det finns flera vinster med att ha kunskap om hur upphandling och konkurrens hänger ihop - Konkurrensverket
 
Lena Hallengren i dialog om Vård i rörelse
Alla ska ha tillgång till en nära och god vård, oavsett var i landet man bor. Hur behöver vården förändras för att bli bättre och vad har vi lärt oss av coronapandemin? Det är fokus när socialminister Lena Hallengren träffar landets sjukvårdsregioner i dialogserien Vård i rörelse.
Först ut är Sydöstra sjukvårdsregionen - Regeringen
 
Reformer för ökad välfärd inom socialtjänst inklusive äldreomsorg - Budgeten 2021
Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 en rad förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg - Regeringen
 
Aktuell debatt
 
 
”Bättre på att upphandla”
Trendbrotten med fler anbud per upphandling och färre avbrutna upphandlingar gör att regeringen ger en ljus bild av offentlig upphandling i budgeten för 2021. Regeringen aviserar nu ett ökat tryck på statliga myndigheter för att följa den nationella upphandlingsstrategin.
Följande delar lyfter regeringen fram som positiva - Upphandling 24
 
"Rättsläge är oklart"
Innebär det nya regelverket för offentliga upphandlingar som träder i kraft den 1 januari 2021 att alla upphandlingar ska efterannonseras? Den frågan försöker upphandlingsjuristen Per Werling att besvara i en artikel i Inköpsrådet. I artikeln är han kritisk mot att Upphandlingsmyndigheten i ett svar i sin Frågeportal uppgett att rättsläget kring den frågan är oklart.
Det oklara rättsläget kring efterannonsering är inte tillfredsställande - Upphandlingsmyndigheten
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se