Tillståndet i Europeiska Unionen - På gång inom EU - EU:s nya migrations- och asylpakt - Internationella dagen 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Copyright European Union
Tillståndet i unionen
 
Den 16 september höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen det årliga talet om tillståndet i unionen. Hon inledde talet med tacksamhetsord riktade mot alla de som kämpat för att gemensamt hantera covid-19-pandemin och dess konsekvenser. Samtidigt som von der Leyen menade att pandemin blottlagt våra samhällens sårbarhet, har den även visat på vikten av samarbete på alla nivåer och vikten av att vi nu riktar fokus mot att tillsammans bygga upp ett hållbart och motståndskraftigt Europa för framtiden.

Samtidigt som det nya återhämtnigspaktetet (Next Generation EU, som vi återkommer till längre ner i nyhetsbrevet) fick mycket utrymme i talet var kommissionens ordförande noga med att påpeka att det inte bara handlar om ekonomisk återhämtning - utan att ett motståndskraftigt Europa kräver en grön omställning. 37 % av fonderna i återhämtningspaktetet ska därför direkt riktas mot att få till stånd en miljömässigt hållbar omställning i linje med kommissionens policyflaggskepp den gröna given. Ambitionerna för EU:s klimatmål till 2030 föreslogs höjas ytterligare. En 55 procentig minskning föreslogs istället för det nuvarande målet om 40 procent. Andra viktiga frågor som lyftes var digitalisering, migration (som vi återkommer till längre ner), minimilöner och internationellt samarbete för att upprättahålla fred och demokrati - ett område där vi ser oroväckande trender, inte minst bland några av EU:s medlemsstater. 
 
På gång inom EU
 
Aldrig förr verkar det ha legat så många komplexa frågor på EU-kommissonens bord. Vill du veta hur våra kommuner och regioner påverkas?

I höstens nummer av "På gång inom EU" kan du som vanligt hitta information om det senaste och läsa om våra prioriterade frågor. Denna gång bland annat om EU:s nästa långtidsbudget och återhämtningsplanen i spåret av Coronapandemin, EU:s gröna giv och det nya hälsoprogammet EU4Health.

Här finns "På gång inom EU" att läsa och ladda ner
 
Senaste om EU:s långtidsbudget och återhämtningsplanen
 
Förhandlingarna om EU:s långtidsbudget och planen för återhämtning efter pandemin pågår för fullt. SKR bevakar frågan och ser gärna fler inspel från kommuner och regioner.

EU:s stats- och regeringschefer enades under ett extra toppmöte den 17–21 juli om en ny långtidsbudget för perioden 2021–2027 (MFF), som i kompromissförslaget uppgår till 1 074,3 miljarder euro. Ledarna enades även om ett återhämtningsplan Next Generation EU (NGEU), på sammanlagt 750 miljarder euro. MFF och NGEU ska tillsammans med befintliga krisstödsprogram fungera som ett samlat paketstöd för Europas återhämtning, motståndskraft samt digitala och gröna tillväxt.
Regeringskansliet förbereder nu arbetet med en svensk plan och SKR arbetar för att det lokala och regionala perspektivet lyfts fram i planen. Än viktigare är att behoven på lokal och regional nivå blir tydliga.


Här kan du läsa mer och kontakta oss om din kommun/region vill göra inspel
 
Kommissionens nya förslag för en europeisk migrations- och asylpolitik – en balans mellan solidaritet och ansvar
 
Ett förbättrat samarbete med tredje land, en robust hantering av EU:s yttre gränser samt ett effektivare återvändande av de migranter som har fått avslag - det är kärnan i det nya förslaget som presenterades i förra veckan av Ylva Johansson, kommisionär för inre frågor med ett speciellt ansvar för den nya migrations- och asylpakten.

Robust hantering vid den yttre gränsen innebär bland annat att mer data och biobetri kommer att begäras in av de asylsökande. Utöver det föreslår kommissionär Ylva Johansson bland annat ett särskilt spår som innebär en snabbare prövning av asylskälen för personer från länder med låg sannolikhet att beviljas asyl. Denna prövning ska ta max 12 veckor. Detta för att stimulera frivilligt återvändande i händelse av avslag. Budskapet är tydligt - de som inte har asylskäl ska återvändas medan de som har skyddsbehov ska få stanna. I dagsläget återvänder endast ca 40 % av dem som har fått avslag. Barnfamiljer, ensamkommande barn och andra sårbara grupper undantas från snabbspåret. Övriga ska prövas enligt nuvarande system det vill säga i det land de först kommer till. Har den asylsökande däremot arbetat, studerat eller familj i ett annat medlemsland så föreslås det landet ansvara för handläggningen av ärendet.

Dublinförordningen ska enligt förslaget skrotas. Om en medlemsstat anser att det kommer fler migranter än man har kapacitet för kan man ringa i en varningsklocka. Kommissionen tar då ställning till om det är rimligt och om så är fallet kontaktas övriga medlemsländer som antingen kan vara solidariska genom att ta emot ett visst antal asylsökande som då omplaceras, eller bistå på annat sätt till exempel med återvändande. Kommissionens mål är att öka förutsägbarheten i migrationsprocessen vilket, enligt Ylva Johansson, bidrar till ett bättre fungerande mottagande.

Här kan du läsa mer om kommissionens nya migrationspakt
 
 
Kommande konferenser och seminarium
 
 
Internationella dagen 2021 - save the date!
Den 27 januari 2021 anordnas SKR:s internationella dag, som nästa år blir digital. Konferensen kommer att fokusera på hur Sverige, EU och världen arbetar vidare i sviterna av Coronapandemin i tider av återhämtning, blandat med aktuella EU-frågor.

Mer information finns här, program och inbjudan kommer under hösten
 
Panelsamtal med Anders Knape om EU:s återhämtningsplan
Hur ska återhämtningsplanen genomföras i Sverige och hur kan Sverige på bästa sätt få utbyte av dess medel? Det är temat på EU-kommissionens webinarium där SKR:s ordförande Anders Knape ska delta. 

Koppla upp er via EU-kommissionens (den svenska representationens) Facebooksida onsdagen den 30 september, kl.13-14.
 
Nätverksträff för internationella strateger 
Onsdagen den 30 september kl. 10-14 håller SKR i en nätverksträff för internationella strateger eller motsvarade hos kommuner och regioner. Träffen sker via zoom och bland annat kommer sammanhållningspolitiken, långtidsbudgeten, EUs arbete på området hälso-och sjukvård tas upp.

Har du inte anmält dig men vill vara med?
Skicka ett mail till: milla.jarvelin1@skr.se
 
CEMR retreat
Den 29 september till den 1 oktober anordnar CEMR sitt årliga retreat där politiker, akademiker, experter och tjänstepersoner får möjligheten att diskutera och debattera återhämtningen efter pandemin och hur man ska bygga framtida hållbara städer, kommuner och regioner runt om i Europa.

Mer information om CEMR:s retreat finns här
 
Nationella samordnaren för Agenda 2030 bjuder in till digital uppstartskonferens - "Nu gör vi!"
Den av regeringen utpekade nationella samordnaren för Agenda 2030, Gabriel Wikström, bjuder den 3 november in till en digital heldagskonferens för Agenda 2030-samordnare och andra intresserade aktörer som arbetar med agendan och hållbarhetsfrågor. Konferensen är kostnadsfri.

Inbjudan och anmälan hittar du här
 
European Week of Cities and Regions
Med start den 5 oktober till och med den 22 oktober genomförs en rad digitala seminarium inom ramen för detta årliga arrangemang. Årets teman är: Empowering Citizens, Cohesion & Cooperation, Green Europe.

Se programmet här
 
Europakongressens årliga konferens
Kongressens årliga konferens om den lokala demokratin äger rum digitalt med temat: ”Local Democracy: Building Trust”.

Mer information och länken till registrering här
 
 
Internationellt arbete
 
 
Stärkt samarbete mellan Sida och SKR- den lokala nivåns roll i biståndet
I början av september träffade SKR:s ordförande Anders Knape och VD Staffan Isling Sidas generaldirektör Carin Jämtin för att bland annat diskutera den lokala och regionala nivåns roll i utvecklingssamarbetet och hur man bäst tillvaratar den kunskap och kompetens som finns i svenska kommuner och regioner i Sveriges insatser internationellt. Det är första gången Sida och SKR träffas på den här nivån sedan 2011 och mötet välkomnades av båda parter som i slutet av mötet bjöd in varandra till sina respektive organisationer för att berätta mer sina verksamheter och stärka samarbetet ytterligare.
 
Ny hub för lokalt genomförande av Agenda 2030
Den nyetablerade Sweden Local 2030 Hub ska fungera som en plattform för kunskapsutbyte, kapacitetsbyggnad, samverkan och inspiration med särskilt fokus på hållbara städer och samhällen som syftar till accelerera det nationella genomförandet av Agenda 2030 såväl nationellt som globalt. Initiativet samordnas av tankesmedjan Global utmaning och en rad aktörer samlas genom hubben i ett sektorsövergripande samarbete. SKR medverkar i hubben genom Glokala Sverige.
 
Dags att ansöka inom programmet kommunala partnerskap
Kommunala partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform där en kommun eller region i Sverige identifierar en liknande utmaning tillsammans med en internationell partnerkommun och tillsammans driver ett projekt för att hitta nya lösningar. Ett kommunalt partnerskap är en spännande möjlighet för kommuner och regioner att hitta innovativa demokratiska lösningar på globala utmaningar. Programmet Kommunalt Partnerskap är även ett bra sätt att arbeta med genomförandet av Agenda 2030! ICLD välkomnar nu er ansökan inom programmet till och med den 15 oktober.

Det finns många internationella kommuner och regioner som aktivt söker en svensk partner. Kanske kan din kommun eller region söka tillsammans med någon av dem? Det går att ansöka om förberedelsefas med en ny partner när som helst under året!

Här kan du läsa mer och ta reda på hur du ansöker
 
Kommunala Partnerskap för mänskliga rättigheter - ny metod! 
För att möjliggöra för kommuner att lyfta sitt arbete med mänskliga rättigheter på lokal nivå har ICLD under hösten lanserat en särskilt metod för att systematiskt arbeta med mänskliga rättigheter, Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter. Till det nya programmet söker nu ICLD intresserade kommuner som vill vara med och driva projekt med en partnerkommun i södra Afrika, främst Botswana, Sydafrika och Zambia.

Läs mer om MR-programmet på SKR:s blogg för mänskliga rättigheter och mer information och intresseanmälan på ICLD:s hemsida
 
Kommunal kampanj mot våld mot kvinnor i Colombia
När regeringen i Colombia införde karantän för att begränsa spridningen av coronaviruset, fick det till konsekvens att mäns våld mot kvinnor i hemmen ökade. Regeringen pekade då ut kommunerna, som står medborgarna närmst, som ansvariga för att hantera frågan på lokal nivå. Inom ramen för det Sidafinansierade projekt FOINCIDE i Colombia initierade SKR och tre colombianska kommuner en kommunikationskampanj för att synliggöra och sprida information om telefonnumret till den stödlinje som ger stöd till den som utsätts för våld och hot. Kampanjen innehöll även ett tydligt budskap från kommunerna där de aktivt tog avstånd mot våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Utöver att sprida kampanjen i olika kanaler och sociala medier gjordes extra insatser för att sprida kampanjen till de som saknar tillgång till internet. Affischer och posters sattes upp på strategiska platser och en motorcykel cirkulerade runt i kommunernas olika stadsdelar och landsbygdsområden medans information om telefonnumret till stödlinjen strömmade ur högtalarna. Det är den första kampanjen i sitt slag som genomförts på kommunal nivå i Colombia och för medborgarna sänder det starka signaler när kommunen aktivt går ut och tar ställning mot våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Under och efter kampanjen har telefonsamtalen till stödlinjen ökat.
 
Öppna jämförelser Agenda 2030
SKR har tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser tagit fram en rapport och en webbtjänst för att främja jämförelser och analyser av nuläget i omställningen till en hållbar framtid samt öka lärandet och inspirera kommuner och regioner att ännu mer kraftfullt arbeta med Agenda 2030.
 
Övriga EU-nyheter
 
 
EU-handslag - Region Sörmland och EUM
Region Sörmland tar krafttag om sitt internationella och EU-arbete genom att ingå EU-handslag med EU-minister Hans Dahlgren den 25 september. EU-handslagen var ett initiativ från EU-minister Ann Linde som Dahlgren nu för vidare. EU-handslagen syftar till att stärka delaktigheten, öka kunskapen och ökat engagemanget i EU-frågor mellan olika parter, på lokal, regional och nationell nivå.

SKR och Svenska Institutet för Europapolitiska studier (Sieps) fortsätter att tillhandahålla de kunskapshöjande seminarier på temat EU i lokalpolitiken och återkommer under hösten med uppdaterade versioner av våra webbaserade utbildningar.
 
Vill ni driva EUROPA DIREKT-kontor under 2021-2027?
EU-kommissionens representation i Sverige har publicerat en förslagsinfordran i syfte att välja ut parter som ska driva Europa Direkt-kontor under den nya programperioden (maj 2021-december 2025). Sista ansökningsdag är den 15 oktober.

All information finns här
 
Europarådets kongress återupptar sitt arbete
Alla internationella institutioner har lidit av coronapandemin, så även Europarådets kongress som var tvungen att ställa in vårens plenar och alla utskottsmöten som skulle ha ägt rum i juni.

Sedan förra veckan kunde debatterna och diskussioner återupptas i alla utskotten som anordnade digitala möten. Flera rapporter kunde antas och mycket tid gavs till ledamöterna för att lyfta konsekvenserna av pandemin på det lokala självstyret, de lokala och regionala finanserna, ökat våld i hemmet i spåren av nedstängningen som berörde flera länder, samt aktuella frågor såsom försämring av HBTQ:s rättigheter runt om i Europa.

Du hittar alla rapporter och debatter här
 
Redaktör
Karin Thalberg
karin.thalberg@skr.se
+32 2 549 08 60
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se