Demokratiutmärkelse för skolklasser 
 
Den svenska demokratin firar 100 år vilket uppmärksammas i hela landet. SKR utlyser därför en Demokratiutmärkelse för skolklasser. Högstadieskolor och gymnasier erbjuds att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden.
SE DEMOKRATIFILMEN
Bakgrunden till utlysningen ligger i den överenskommelse som slutits mellan SKR och regeringen med målsättningen att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. Som en del av överenskommelsen bjuder SKR in högstadieskolor och gymnasier att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för att hålla i minst 100 år till.

Skolor kan redan nu anmäla sitt intresse att delta i Demokratiutmärkelsen genom att fylla i ett kort formulär på SKR:s webbplats. Förslagen kan sedan lämnas in till SKR fram till den 1 mars 2021.
INTRESSEANMÄLAN
 
Självstyrelsens potential
SKR har i dagarna publicerat rapporten Självstyrelsens potential som belyser syftet med och vikten av ett lokalt självstyre samt hur den statliga styrningen över kommuner och regioner ser ut.

Det finns en lång tradition och omfattande erfarenheter av lokalt ansvar och beslutsfattande. I rapporten beskrivs hur det kommunala självstyret förväntas stärka demokratin genom att frågor avgörs nära de medborgare som berörs och av politiska församlingar som de själva valt samt att den lokala demokratin skapar engagemang och ger möjligheter att ta till vara människors kunskaper om lokala förutsättningar och behov.


Rapporten lyfter också argument mot en ökad detaljstyrning och statligt huvudmannaskap samt hur samspelet mellan stat, kommuner och regioner kan utvecklas för att skapa en likvärdig välfärd av hög kvalitet.
Läs rapporten
 
Hantera komplexa samhällsutmaningar via samverkan
Det finns en stor potential till ökad samverkan mellan flera olika aktörer inom en geografisk yta, ett territorium. Samverkan mellan kommuner och regioner och andra aktörer skapar möjligheter för att ta sig an komplexa samhällsutmaningar, som kommuner och regioner på egen hand inte kan hantera med sina egna verksamheter. 

Alla kommuner och regioner samverkar med varandra och andra samhällsaktörer kontinuerligt, men på olika sätt och på grund av olika orsaker. Om detta handlar en nyutgiven skrift som fokuserar på samverkan kring komplexa samhällsutmaningar och som bör hanteras tillsammans med andra för att styra utvecklingen i önskvärd riktning.

Hur ska kommuner och regioner organisera, styra och leda samhällsutvecklingen tillsammans med andra aktörer för att möta komplexa samhällsutmaningar och nå effekt? Skriften belyser åtta regionala och kommunala samverkansprojekt, hur de gjort i praktiken och vilka lärdomar de tagit med sig. 
LÄS SKRIFTEN
 
Undersökning om lokal och regional demokrati
Statistikmyndigheten SCB gör just nu en undersökningen om demokratin i kommuner och regioner. Frågorna har tagits fram tillsammans med bland annat SKR. Undersökningen ger en bild av vilka möjligheter medborgarna har att påverka mellan valen.

Undersökningen påbörjades under våren, men med anledning av det enkättstopp som SKR:s ledningsgrupp beslutade om under våren skickades inga påminnelser ut. Efter sommaren har det dock blivit allt tydligare att SKR behöver öka sin uppgiftsinsamling för att intressebevakningen, utvecklingsarbetet och medlemsstödet inte ska försämras avsevärt. SKR:s VD har därför beslutat att ett vidare undantag från enkätbegränsningen kan göras för insamlingar som bedöms vara av synnerlig vikt.

Det är frivilligt att lämna uppgifter till denna undersökning, men kommuner och regioners medverkan är mycket betydelsefull och gör det möjligt att följa utvecklingen av den lokala demokratin samt möjliggöra jämförelser. De uppgifter som samlas in kommer att publiceras i SCB:s statistikdatabas.
HITTA TIDIGARE PUBLICERAD DEMOKRATI STATISTIK
 
SCB om pandemins effekter på demokratin
SCB har sedan 2004 årligen arrangerat en demokratidag med syftet att belysa demokratin och dess utveckling utifrån olika perspektiv. 2020 blir inget undantag men med förändringen att den i år kommer genomföras helt digitalt.
 
Föredragen kommer utifrån olika perspektiv att belysa hur pandemin påverkat, eller påverkar, demokratin.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Demokratiresan – en podcast om demokrati
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.
DEMOKRATIRESAN
I senaste avsnittet samtalar vi om kommuner och regioners arbete med minoriteter och minoritetsspråk samt kring ansvar för nationella minoriteterna. 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se