Senaste nytt från Storsthlm - Kommuner i samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
intervju med olov holst
Så hanterar Sigtuna kommun följderna av pandemin
 
Porträttbild på Margareta Winberg
Olov Holst, KSO i Sigtuna kommun
Vad gör man när kommunens huvudnäringar i princip raderas ut över en natt? Vi har pratat med Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, om hur covid-19 hitintills har påverkat kommunen och vad de gör för att hantera situationen.

Vad har covid-19 inneburit för arbetsmarknaden i Sigtuna kommun?
Sigtuna är en av de hårdast drabbade kommunerna i hela landet när det gäller arbetsmarknaden. Kommunens två huvudnäringar är reseindustrin som till stora delar är centrerad till och runt Arlanda, och besöksnäringen där Sigtuna är Sveriges fjärde största besöksmål räknat i hotellnätter per år.

Trafiken på Arlanda har gått ner med cirka 85 procent och konferenshotellen har tappat cirka 90 procent av sina bokningar. Det är dramatiska siffror där två hela näringar i det närmaste är utraderade. Självfallet påverkar det vår lokala arbetsmarknad enormt mycket. Vi har just nu den snabbaste ökningen av arbetslösheten i hela landet och vi passerade 12 procent arbetslösa redan i juli och ökningen fortsätter. Främst är det unga och utrikes födda som drabbas och som riskerar att gå in i en långtidsarbetslöshet. Vi riskerar en situation där ytterligare 3000 – 6000 Sigtunabor kan bli arbetslösa det närmaste året.

Vilka insatser ser du som viktigast framöver för att hantera effekterna av pandemin för kommunerna?
Om det handlar om kommunala insatser är min bild att det vi behöver göra är att satsa på utbildning, framförallt kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning (YH). Staten har ökat sin finansieringsgrad när det gäller komvux, men skulle kunna ta ett ytterligare större ansvar. Ett närmare samarbete med det lokala näringslivet tror jag kommer vara nyckeln långsiktigt för att få ut lågutbildade och personer långt från arbetsmarknaden i egen försörjning. Från statens sida behövs strukturreformer för att stärka svensk arbetsmarknad för efter krisen, till exempel ett bidragstak.

Läs hela intervjun med Olov Holst och hur Sigtuna kommun tacklar följderna av pandemin
arbetsmarknad
Ge kommunerna en större roll i arbetsmarknadspolitiken
 
Porträttbild på Margareta Winberg
Mats Gerdau, förbundsordförande för Storsthlm.
De tre kommunförbunden Storsthlm, Kommunförbundet Skånes kommuner (KFSK) och Göteborgsregionen (GR) träffade i augusti arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att diskutera läget på arbetsmarknaden och behovet av snabba och konkreta insatser från Arbetsförmedlingen.

Förutsättningarna för arbetsmarknaden inom storstadskommunerna skiljer sig på många sätt från andra av delar landet, samtidigt som de har en avgörande betydelse för hela landets tillväxt. Bara Stockholmsregionen står för hälften av den statliga inkomstskatten i landet, så om det går dåligt här så drabbar det alla. Ett starkt budskap från storstadsförbunden till arbetsmarknadsministern är att kommunerna vill ha en större roll för arbetsmarknadsinsatserna.

– Kommunerna är bäst på att identifiera de lokala och regionala behoven och förutsättningarna. Vi har kunskap om medborgarnas situation och etablerade relationer med näringslivet. Det gör att vi många gånger kan agera snabbare än Arbetsförmedlingen, säger Mats Gerdau, förbundsordförande för Storsthlm.

Läs mer om storstadsförbundens möte med arbetsmarknadsministern
trygghet
Lugn sommar i länet – tack vare kommunernas förberedelser
 
Fem tonåringar poserar framför en mobiltelefon där de tillsammans ska ta en bild.
Kommunerna lyckades bra med att ställa om sin verksamhet i sommar när fler stannade hemma från sina semestrar och de satsningar som gjordes har gett utdelning. Detta konstaterar Länsstyrelsen och Storsthlm efter en avstämning i samverkansforumet BRON efter sommaren. Ett exempel är Ekerö kommun som har gjort satsningar inom det uppsökande arbetet i sommar som fallit väl ut.

– Trots att vi aldrig haft så många ungdomar hemma och ute som i sommar, så har vi haft en betydligt lugnare sommar jämfört med tidigare år. Det har varit en god stämning ute bland ungdomarna och även socialtjänsten har haft ett ovanligt lågt ärendeinflöde rörande oro för barn och unga. Även skolan rapporterar om en lugn och bra skolstart. Vår satsning på sommarpolare och fältassistenter, vuxenvandring och sommarjobb har helt enkelt varit väldigt lyckad, säger Lena Törnblom Löfquist, samordningschef i Ekerö kommun.

Läs mer om kommunernas brottsförebyggande arbete och Ekerös erfarenheter
Social välfärd och hälsa
Riktade insatser mot suicidprevention
 
Stockholms län har inom överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa avsatt medel till en länsgemensam satsning på suicidprevention. Södertälje kommun är en av flera kommuner som har tagit del av den satsningen under året. 
– Vi har en nollvision för självmord i Sverige. Om vi ska lyckas behöver vi samla alla krafter och det finns många aktörer i samhället som kan bidra till det arbetet. När vi tog fram vår handlingsplan så deltog många olika aktörer, både interna och externa, säger Anne Rinne, utredare på enheten för utredning och hållbarhet i Södertälje kommun.

– Ett bra sätt för en kommun att komma igång med suicidpreventivt arbete är att börja kartlägga vad som redan görs inom området och vilka utvecklingsbehov som finns och efter det kan man utforma en handlingsplan. Det är även betydelsefullt att ta fram skriftliga rutiner på hur man ska agera vid suicidalt beteende. Som kommun kan vi arbeta på fler nivåer då vi har möjlighet att nå ut till en bred massa för att öka medvetenheten och kunskapen på bredden. Vi kan också välja att satsa på de personalgrupper som ofta möter människor med denna problematik. Som kommun kan vi välja att skapa riktade insatser, säger Anne Rinne.

Läs mer om suicidpreventivt arbete och hur Södertälje har jobbat med frågan

Vill din kommun ta del av insatserna under 2020?
På flera av insatserna inom området psykisk hälsa finns platser kvar, ta gärna del av stödet och utbildningarna som NASP tillhandahåller detta år.
Läs mer om stimulansmedel inom området psykisk hälsa samt insatserna.
Social välfärd och hälsa 
Lediga nationella och regionala uppdrag inom kunskapsstyrningen
 
Har du möjlighet att bidra med dina kunskaper i det nationella utvecklingsarbetet kring kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård inklusive kommunal hälso- och sjukvård? Att få delta i det regionala och nationella kunskapsstyrningsarbetet är intressant, viktigt och lärorikt och kan intressera många chefer och medarbetare i länet.

Under 2020 har Storsthlm, som samordnare för den Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS), i uppdrag att nominera och utse kommunala representanter i olika nationella nätverk kopplat till kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård. På vår webbplats sammanställs de lediga nationella och regionala uppdrag som finns att söka idag. Idag finns bland annat flera lediga uppdrag inom området psykisk hälsa.

Läs mer om vilka lediga uppdrag som finns inom kunskapstyrningen
social välfärd och hälsa 
Nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvården
 
Just nu pågår Region Stockholms upphandling av ett nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvården. Enligt tidplanen ska avtal med ny leverantör tecknas i oktober 2020 och det nya standardsystemet ska börja användas under våren 2021.

Det nya IT-stödet kommer att vara mer användarvänligt och till för fler verksamheter som arbetar i utskrivningsprocessen, och som idag helt saknar systemstöd. Det ska även ge bättre möjligheter för uppföljning på såväl regional som lokal nivå. 
Nu har även implementationsprojektet startat på riktigt och det hålls löpande digitala webbinarier för kommuner och vårdgivare, där det är möjligt att ställa frågor om projektet. 

Läs mer om det nya IT-stödet och webbinarierna
samhällsbyggnad och miljö
Rapport om kapaciteten och utmaningar i länets elnät
 
I Stockholmsregionen står energisystemet inför en rad utmaningar. Den lokala elproduktionen har minskat och det pågår en snabb utbyggnad av bostäder och verksamheter i länets kommuner. Elnätet är i behov av förstärkning för att kunna möta behovet av el.

Som kunskapsunderlag har Energikontoret Storsthlm, med hjälp av experter från NEPP-projektet, tagit fram en rapport om aktuella utmaningar i elnätet i Stockholmsområdet. Syftet med rapporten är att ge en tydligare bild av kapacitetsfrågan i regionen, identifiera vilka initiativ som hittills har tagits för att hantera kapacitetsbristen och ge förslag på hur kommuner och elnätsbolag kan samverka för att hantera situationen i väntan på utbyggnaden av stamnätet.

Ta del av rapporten Eleffektiva kommuner - regional samverkan mot kapacitetsbrist
utbildning och arbetsmarknad
Gymnasiemässan 2020 blir digital!
 
Sveriges största gymnasiemässa ställer om, från att vara en fysisk mötesplats för tusentals elever och skolor, till att bli en digital mässa som presenterar utbudet av gymnasieskolor och program för blivande elever i Stockholms län.

Gymnasiemässan är ett viktigt steg i processen inför gymnasievalet och ger blivande elever möjlighet att utöka sina kunskaper om de gymnasiealternativ som finns. Förra året deltog närmare 40 000 elever och 160 skolor på mässan i Älvsjö. Men med anledning av covid-19 arrangeras istället en digital gymnasiemässa där elever och skolor får möjlighet möta varandra i en digital miljö. 

Den digitala Gymnasiemässan kommer att pågå mellan den 19 november och 21 november, men presentationer och filmer från mässan kommer finnas tillgängliga efteråt.

– I Gymnasieantagningens uppdrag ingår att i samverkan med Stockholmsmässan arrangera Gymnasiemässan så att elever i Stockholms län kan få information om skolor och program inför det stundande gymnasievalet. Det ska bli väldigt roligt att testa det digitala formatet för att skapa en mötesplats som kan inspirera, ge kundskap och kontakter som underlättar för eleverna att välja rätt inför framtiden, säger säger Karin Soffiantini Yildiz, tf chef Gymnasieantagningen Storsthlm. 

Mer information om den digitala mässan skickas ut till skolorna inom kort.
Sammanfattning från styrelsens arbetsutskott
 
Styrelsemötet den 24 september ställdes in och beslut om två yttranden delegerades till arbetsutskottet, ett gällande en ny avfallsplan för Stockholms kommun och det andra om Stockholmregionens program för Europeiska utvecklingsfonden. Arbetsutskottet fick också information, bland annat om samordning för infrastruktursatsningar och en uppföljning av en överenskommelse gällande personer i hemlöshet. Storsthlms kansli fick i uppdrag att svara på en remiss från Utbildningsdepartementet som handlar om planering och dimensionering av gymnasiutbildning.

Läs hela sammanfattningen från arbetsutskottet den 8 september
inbjudan till alla kommuner
Bli proffs på att leda digitala möten!
Välkommen till ett webbinarium som ger dig fem konkreta nycklar till att leda effektiva digitala möten. Kursen arrangeras av Energikontoret Storsthlm genom REDI den 22 oktober kl. 10-11.30.
Läs mer om webbinariet och anmäl dig!

På REDI-projektets webbplats hittar du fler kortutbildningar som ökar kompetensen att hålla digitala möten:
REDI:s utbildningsprogram Teknikbiblioteket

Fler kostnadsfria utbildningar för kommuner
Avropa en kortutbildning i ett digitalt verktyg (Teams, Zoom eller Skype) genom REDI och Energikontoret Storsthlm. Kursen ges till minimum 10 personer från din kommun. Kontakta Karin Bagge, karin.bagge@storsthlm.se, för mer information och bokning. 
kalendarium
Kommande möten och nätverksträffar