Nyheter från SKR
 
 
Välfärdsverksamheter kan fungera väl även 2021
I relativt god tid före budgetpropositionen har nu kommuner och regioner fått den viktigaste informationen från staten gällande förutsättningarna för 2021 och 2022.
Omställning inför framtiden
 
Myndigheternas förslag är inte tillräckliga
Kommunbehovet saknas i Skolverkets förslag till hur skolmyndigheterna ska få tillgång till nödvändig information för sin verksamhet. Snabbt agerande krävs för framtiden och övergångsperioden
Det är akut att en övergångslösning kommer på plats
 
Valfrihetssystem i regioner enligt LOV - beslutsläge
SKR publicerar en gång per år statistik över av regionernas beslutade och annonserade valfrihetssystem enligt LOV. 2020 finns 105 valfrihetssytem.
Senast publicerad sammanställning 2020
 
Förstatligandekrav inte seriösa
En av flera debatter som pågår utifrån coronapandemin är den om vem som är bäst att ta ansvar för och driva olika välfärdsverksamheter. Fler röster höjs för att förstatliga kommunala och regionala verksamheter. Det är inte en klok väg framåt för välfärden.
Närhetsprincipen är nyckeln till att utveckla svensk välfärd
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Tillsammans mot korruption 2020 - Att upphandla rätt i kristider
Efter ett över två år långt revideringsarbete är nu en uppdaterad Näringslivskod klar: Kod mot korruption i näringslivet.
Välkommen till ett öppet webbinarium i samverkan med IMM 2020-09-24
 
Samverkan med sociala företag - för innovativa och framgångsrika välfärdslösningar
Varmt välkommen till spridningskonferensen där handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag presenteras.
Medlemmar välkomna till kostnadsfritt webbinarium 2 oktober
 
Seminarium Principer för ägarstyrning
SKR lanserar uppdaterade Principer för ägarstyrning och erbjuder dig att delta in ett kostnadsfritt halvdagsseminarium för att ta del av det nya materialet
Medlemmar välkomnas att delta i Stockholm eller via webbsändning 16 november 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Nya Näringslivskoden – förändringar när det gäller förmåner
Institutet Mot Mutor (IMM) har uppdaterat Näringslivskoden. Det är en uppförandekod som bland annat ska vägleda företag om hur förmåner får användas för att främja företagens verksamhet. En förändring är att det strikta förbudet mot att ge förmåner till upphandlare har ändrats till ett situationsbaserat förbud.
Inspirationskälla för antikorruptionsarbete i offentlig sektor - Upphandlingsmyndigheten
 
Nu finns tillämpningsstöd för Upphandlingsmyndighetens föreskrifter
Den 1 juli 2020 trädde lagen om upphandlingsstatistik i kraft. Lagen ger Upphandlingsmyndigheten mandat att ta fram och besluta om föreskrifter om insamling av statistik på upphandlingsområdet. Nu har vi tagit fram ett tillämpningsstöd för föreskrifterna UFS 2020:1 och UFS 2020:2 som trädde i kraft den 4 augusti.
Tillämpningsstödet är inte juridiskt bindande - Upphandlingsmyndigheten
 
Förenklade granskningar av skolor under hösten 2020
Under hösten kommer Skolinspektionen att genomföra två förenklade granskningar på distans. Detta med anledning av covid-19-pandemin och alla de nya utmaningar det inneburit för landets skolor. Vi är lyhörda för den situation som rektorerna befinner sig i och fokuserar på kvalitetsförbättring. 
Granskning av corona-anpassningar - Skolinspektionen
 
Vårdskulden och pandemin
Coronapandemin har satt sjukvården under stor press. Många besök, utredningar, operationer och behandlingar har ställts in, eller skjutits upp, under de senaste månaderna. Planeringen måste nu påbörjas för att ta hand om alla väntande patienter som annars riskerar att fara illa. Detta samtidigt som vården under lång tid kommer att behöva ta omhand behov hos patienter som blir svårt sjuka i COVID-19, samt utveckla omfattande rehabiliteringsinsatser.
Analys från Vård­företagarna
 
Privat Vårdfakta 2020
Vård­företagarnas nionde upplaga av skriften med fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgs­branschen. Men det är förstås under speciella omständigheter. Effekterna av coronapandemin är ännu inte fullt överblickbara i statistik och siffror.
Viktig kunskap att ha med sig i en tid av krisutvärdering - Vårdföretagarna
 
Aktuell debatt
 
 
”Styr primärvården nationellt – utan förstatligande”
Ett nationellt enhetligt program är nyckeln till en jämlik vård i hela landet, skriver allmänläkaren Göran Sjönell.
En liknande dramatisk förbättring kan på kort tid skapas i Sverige - Dagens Medicin
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se