Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Avfall och producentansvar
 
 
Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (M2020/01079/Ke)
Regeringen meddelade i maj 2020 att den har för avsikt att upphäva producentansvaret för returpapper med hänvisning till tidningsbranschens kärva ekonomiska läge och att ansvaret istället ska bli en kommunal angelägenhet. Efter tillkännagivandet av förändringarna har SKR tillsammans med Avfall Sverige framfört samstämmig skarp kritik mot förslaget. Under sommaren skickades ärendet ut för remissbehandling med sista svarsdag den 30 oktober. Även i remissen ser SKR att regeringen inte tagit fasta på den framförda kritiken och att regeringen kraftigt har underskattat de ekonomiska, tekniska och miljömässiga konsekvenserna av förslaget. SKR tar därför gärna emot synpunkter om hur förslaget kommer att slå mot just er kommun i relation till hur regeringen har bedömt konsekvenserna.
 
 
Buller
 
 
CNOSSOS – ny beräkningsmetod
Den 31 december 2018 blev det obligatoriskt att använda den nya beräkningsmetoden Cnossos-EU (Common Noise Assessment Methods in EU) vid den strategiska bullerkartläggningen. Kommuner med mer än 100 000 invånare har skyldighet att göra en sådan kartläggning av buller. Metoden måste användas för den kartläggning som ska rapporteras till kommissionen 2022. För att de berörda kommunerna ska kunna beställa rätt underlag behövs vägledning. Vägledningen kommer att tas fram under hösten. Naturvårdsverket återkommer inom kort.
Beräkningsmetod Cnossos EU.
 
Energi och klimat
 
 
SKR:s ståndpunkter för ett effektivt lokalt klimatarbete
SKR har i juni 2020 antagit förnyade ståndpunkter som lyfter möjliga insatser för kommuners och regioners klimatarbete, både i den egna verksamheten och i samspel med andra aktörer. Kommuner och regioner ska vara ledande i arbetet att minska utsläpp av växthusgaser och stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser.
Kraftfulla insatser för Sveriges klimatomställning genomförs redan, inte minst inom fjärrvärme, kollektivtrafik, avfallshantering och utbildning och rådgivning. Vi behöver också planera för och säkra infrastruktur och byggnader mot klimatförändringens effekter. Utifrån en situation med nya behov och ansträngda resurser blir det nödvändigt att prioritera och skapa flera nyttor samtidigt.
 
Förslag för ökad elnätskapacitet
Förslag för att hantera bristen i elnäten presenterades den 7 september av länsstyrelserna i de fyra storstadslänen. Rapporten lyfter fram samverkan som förtydligar elförsörjnignens roll i fysisk planering, energiplanering och nätutvecklingsplaner. Ökade incitament och nya avtalsformer behövs för att skapa flexibilitet, påverka lokalisering av industri och lokal elproduktion.
Energimarkandsinspektionen redovisar sitt uppdrag om kapacitetsbrist den 1a oktober. Deras preliminära förslag omfattar bättre planering och koordinering med nätutvecklingsplaner, ökad användning av flexibilitetstjänster, översyn av köhantering och säkerhetsmarginaler samt effekiv prissättning för att motverka luftbokningar i nätet.
Länsstyrelsernas rapport Trygg elförsörjning
Ei uppdrag om kapacitetsbrist i elnäten
 
Hållbarhet
 
 
Agenda 2030 i myndigheter kommuner och regioner och proposition om Agenda 2030
Statskontoret kom innan sommaren med en rapport om myndigheters, kommuner och regioners Agenda 2030 arbete, slutrapport om Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner. Sju av tio kommuner använder sig av agendan i sitt hållbarhetsarbete. Kommuner och region är viktiga aktörer för att agendan ska få genomslag i Sverige. Regeringen la i juni fram en proposition om Sveriges genomförande av Agenda 2030. Propositionen understryker att kommuner och regioner anser att bättre stöd behövs för att kommuner och regioner ska kunna ställa relevanta hållbarhetskrav vid upphandling.
 
Internationella matsvinnsdagen
Den 29 september äger den första internationella matsvinnsdagen rum! Då kommer Livsmedelsverket tipsa och peppa konsumenter att tänka till och hitta sätt att ta vara på maten. Dela gärna Livsmedelsverkets material och passa på att uppmärksamma minskat matsvinn v 40.
För att ta del av materialet kontakta SLV
Livsmedelsverkets arbete för minskat matsvinn
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Framtidens miljörapportering
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med en förstudie om hur ett framtida Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) skulle kunna se ut. SMP behöver bytas ut och det finns också stora möjligheter att ta ett nytt grepp och göra ett rapporteringssystem som funkar bättre för såväl företagare som för kommunala tillsynsmyndigheter. Vilka behov och önskemål har ni på framtidens miljörapportering? Vill ni vara med och diskutera med SKR, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket? Kontakta Maja Högvik
 
EU-revision om animaliska biprodukter
Snart inleds en digital EU-revision om Sveriges kontroll av animaliska biprodukter (ABP). Revisionen skulle egentligen gått av stapeln i våras, men sköts upp med anledning av COVID-19. Det första öppningsmötet är planerat till 12 oktober och deltagande kommuner är Nyköping och Söderåsens miljöförbund. Kommunerna utför ABP-kontroller på såväl lantbruk som på livsmedelsanläggningar.
Kontakta Michael Öhlund för mer information
 
Webbinarium om kontroll av växtskyddsmedel
Vill du veta mer om hur EU:s nya kontrollförordning påverkar kontrollen av växtskyddsmedel? Missa inte Kemikalieinspektionen och Jordbruksverkets webbinarium tisdagen den 15 september, 09.00-12.00. Sista anmälan har stängt, men det går bra att anmäla sig i efterhand till Eva Rackow på KEMI.
 
Konferenser och seminarier
 
 
Tillsyn & Taxor: Trängselkontroller – erfarenheter och lärdomar den 22 september
På Tillsyn och taxor den 22 september berättar Kristine Fornander, tf livsmedelschef i Stockholms stad, och Angelica Winter, livsmedelschef i Göteborgs Stad, om sina erfarenheter av trängselkontrollerna. Vilka utmaningar har de stött på i sitt arbete och hur har de löst olika svårigheter?
Det krävs ingen föranmälan för att delta och deltagandet är kostnadsfritt
 
Kompetens i dricksvattenkontrollen den 24 september
Välkommen till ett halvdagsseminarium som fokuserar på att öka våra kunskaper och vår kompetens inom den kommunala dricksvattenkontrollen.
Anmälan och program
 
Inför taxeåret 2021 den 29 september
Varmt välkommen till det digitala seminariet "Inför taxeåret 2021 – grundläggande frågeställningar för kommunala miljönämnder". Vi går igenom några av de vanligaste frågorna kring SKR:s taxeunderlag, legala utgångspunkter för beslut om taxa och avgifter samt presenterar det uppdaterade prisindexet för kommunal verksamhet (PKV).
Mer information och anmälan
 
Att styra och leda för hållbar utveckling den 29 september
På seminariet den 29 september om att styra och leda med Agenda 2030 ges grunderna i hur Agenda 2030 kan implementeras i kommuners och regioners styrprocesser. Seminariet belyser också samspelet mellan styrning av den egna organisationen och samverkan med andra aktörer i kommunen och regionen.
Mer information och anmälan
 
Klimatets effekter – en del i den översiktliga planeringen den 2 oktober
Välkommen till årets digitala seminarium med fokus på hur klimatets effekter kan hanteras i översiktsplaneringen. Målgruppen är kommunala tjänstemän som arbetar med klimatanpassning eller översiktsplanefrågor.
Mer information och anmälan
 
ÖJ Agenda 2030 – seminarium den 5 oktober - Nyckeltal i Kolada – Hur kan de användas?
SKR släpper den 24 september en öppen jämförelse om Agenda 2030 utifrån de nyckeltal som finns för kommuner och regioner i Kolada. Rapporten kommer att presenteras på Mötesplats Agenda 2030 som är öppen för alla men vänder sig främst till de kommuner och regioner som är med i Glokala Sverige. Siffrorna i Kolada finns för alla kommuner och regioner. På seminariet den 5 oktober kan man lära sig mer om hur en analys går till.
Mer information och anmälan
 
Presidiedagar för miljö-, plan-, och byggnadsnämnder den 9 oktober och den 30 november
Presidiedagarna för plan- bygg- och miljönämnder sänds digitalt den 9 oktober och den 30 november. Den 9 oktober är temat ”förändrade system och styrka genom samarbete” och den 30 november fokuserar vi på ”starka röster och engagemang på ont och gott”. Självklart blir det också aktuellt från departement och SKR. Då konferenserna är digitala ger det möjlighet för fler politiker i nämnderna att vara med. Det är möjligt att se den inspelade konferensen i efterhand, dock utan chattfunktion.
Mer information och anmälan 9 oktober
Mer information och anmälan 30 november
 
Tillsynsdagen 13 oktober
Varmt välkomna till årets webbsända tillsynsdag som går av stapeln den 13 oktober. Det är ett unikt digitalt möte där Sveriges miljökontor ges chansen att diskutera framtidens tillsyn och kontroll med Jytte Guteland, Europaparlamentariker, Gunvor G Ericsson, statssekreterare hos miljö- och klimatminister Isabella Lövin samt representanter från tillsynsvägledande myndigheter och kommuner. Ta del av spännande diskussioner om hur coronapandemin har påverkat miljö- och klimatpolitiken i stort såväl som för vårt arbete med tillsyn och kontroll i kommunerna. Vi diskuterar också hur våra arbetssätt har förändras och om det finns lärdomar att dra inför framtiden.
Anmälan och program
 
Avtalssamverkan – ett enkelt sätt att samarbeta den 12 november
Avtalssamverkan gör det lättare för kommuner att säkra kvaliteten i sitt myndighetsarbete. Hör Britt Carlsson, livsmedelschef i Karlstad, berätta om hur man tecknat avtal med sju grannkommuner om att utföra livsmedelskontroll åt dem. SKR:s förbundsjurist Helena Linde bidrar med såväl goda exempel som vilka fallgropar man ska undvika vid avtalssamverkan.
Mer information och anmälan
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se