Myndigheternas förslag på lösning är inte tillräckliga
 
Den 4 september redovisade Skolverket och SCB sina förslag på lösningar på den rådande situationen med statistiksekretess för uppgifter om fristående skolor och deras huvudmän. SKR ser att det finns luckor vad gäller kommunernas behov av information. Mats Gerdau, ordförande i SKRs utbildningsberedning, har kommenterat förslagen. 
 
 
 
Webbinarier om #skolDigiplan
 
Den 22 september är det dags för SKRs första, av totalt fyra, webbinarium om skolans digitalisering. Målgruppen är skolchefer och personer med liknande arbetsuppdrag. Deltar gör Erik Nilsson, statssekreterare till Anna Ekström, förvaltningschef Daniel Broman och utvecklingschef Sara Penje från Lidingö stad. Mikael Svensson, SKR, berättar om skoldigiguide och hur det kan användas för ledningsarbete hos huvudman. Moderator är Annika Agélii Genlott. Anmäl dig senast 15 september!
 
 
Kvalitet och likvärdighet i förskolan - vad är det och kan det mätas? webbsänd konferens!
 
Hur skapar vi rätt förutsättningar för kvalitet och likvärdighet? Hur vet vi att förskolor har god kvalitet och vad bör man egentligen mäta? Vid årets förskolekonferens söker vi svar på bland annat dessa frågor. Vi lanserar också SKR:s första Öppna jämförelser för förskolan. Konferensen äger rum den 30 november, på webben.
 
Analysera skolresultat med Kolada – webbutbildning
 
SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en utbildning för dig som vill arbeta med jämförelser och analyser av resultat med hjälp av nyckeltal i databasen Kolada. Under utbildningen kommer vi att:
  • utgå från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras
  • arbeta praktiskt, även mellan kurstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal
  • göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.
Deltagarna har tillgång till stöd och coachning mellan utbildningsdagarna.
 
Test av barn vid symtom på Covid 19
 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning till stöd för förskolan och skolan i kommunikation med hemmen om hur länge barn ska vara hemma med milda symptom som kan tyda på covid 19. FHM rekommenderar att skolbarn testas så att de kan återgå tidigare till verksamheten vid ett negativt provsvar, eller efter 7 dagar med milda symptom. Provtagningen ska göras av hälso- och sjukvårdspersonal. Förskolebarn omfattas inte av testningen men samma tidsregler föreslås.
 
 
Tips på verksamhet i öppna förskolan under pandemin
 
Många öppna förskolor i landet erbjuder insatser för att främja integrationen av utrikes födda föräldrar. Likt andra verksamheter påverkas även denna av coronapandemin. SKR har därför uppdaterat skriften Verktygslådan med tips på aktiviteter när verksamheten inte kan fungera som vanligt. Webbversionen har flera inspirerande filmer och den passar både att läsa på egen hand eller tillsammans.
 
 
Arbetsmiljöverkets information om praktik och feriearbete när covid-19 pågår
 
I början av juni ändrade Arbetsmiljöverket sin information om praktik och feriearbete. En riskbedömning med fokus på minderåriga elever behöver genomföras. Här finns mer information om vad som till exempel gäller för minderåriga inom vård, äldreomsorg, funktionshinderområdet och förskolan.
 
Digital kickoff: Kraftsamling för psykisk hälsa
 
Den 14 september arrangeras en kickoff för Kraftsamling för psykisk hälsa. Anders Knape, ordförande för SKR, inleder och Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, samtalar med gäster. Vi blickar tillbaka på det gångna året. Vad har de olika delarenorna resulterat i? Hur arbetar vi framåt? Fungerande skolgång för barn och unga med NPF och Smart tillgänglighet i första linjen är några av programinslagen.
 
 
 
Samverkan för uthållig demokrati
 
I syfte att stärka demokratin har SKR och regeringen ingått en överenskommelse. under 2020-21 bjuder SKR in skolklasser i högstadieskolor och gymnasier att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden, med fokus på demokratin i kommuner och regioner. Eleverna kan lämna ett eller flera förslag och väljer själva hur förslagen ska presenteras. Utvalda förslag kommer att uppmärksammas på olika sätt. Sprid utmaningen bland elever att vara med och stärka och utveckla demokratin!
 
 
Informationsmaterial om våldsutsatthet 
 
Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram kampanjmaterial inför skolstart som kommuner och andra aktörer kan använda för att uppmärksamma våldsutsatta barn/unga, och att stöd finns att få. Materialet innehåller mallar för affischer (på svenska och andra språk) samt filmer för sociala medier. Materialet kan anpassas lokalt.
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Ansvarig utgivare
Per-Arne Andersson
per-arne.andersson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se