Hur effektiv och produktiv är din kommun?
 
På uppdrag av Finansdepartementet har RKA har tillsammans med SKR och ett 30-tal kommuner arbetat fram en nyckeltalssamling som ska ge svaren på hur effektiv och produktiv din kommun är!

Nyckeltalen är tänkta som ett stöd för att göra jämförelser när kommunen analyserar och utvecklar den egna verksamheten. De ska också erbjuda underlag till beslut och lokala prioriteringar, för att kunna öka effektiviteten.

Information om nyckeltalen, kommande utbildningsinsatser och praktisk vägledning.
 
Snart dags för uppstartsträff för KKiK 2020 
 
Den 9 september 2020 kl.10.00 - 14.00 är det dags för en digital träff för projektledare inom KKiK inför mätningen 2020. Du kan se webbsändningen via SKR:s webbsida eller via direktlänk till sändningen. 
Under dagen diskuterar vi bland annat nyttan av KKiK, vilka utvecklingsmöjligheter som deltagande kommuner identifierat samt går igenom matnyttig information inför kommande mätning. 

För dig som är ny projektledare i KKiK finns en introduktionsfilm om bland annat mätområden, kriterier och nyckeltal som finns inom KKiK, Kolada och din roll som projektledare för KKiK. Se den gärna innan träffen!
 
Är inte din kommun med i KKiK idag men vill bli det?
 
Lansering av Öppna jämförelser  - Agenda 2030
 
Den 24 september lanserar SKR Öppna jämförelser för Agenda 2030. Rapporten syftar till att främja jämförelser och analyser av omställningen till en hållbar framtid i kommuner och regioner. Målet är att öka lärandet och inspirera kommuner och regioner att ännu mer kraftfullt arbeta med Agenda 2030.

Jämförelserna bygger på nyckeltalen i Kolada som mäter de 17 mål som avser såväl kommuner som regioner. I rapporten kan du utöver en analys av nyckeltalen också läsa om hur målen påverkar lokalt och vad ni i er kommun eller region kan göra för att nå målen.
 
Fördjupa dig i nyckeltalen kring ÖJ Agenda 2030 - webbseminarium

Den 5 oktober erbjuder SKR ett seminarium om hur nyckeltal kan användas för att utveckla verksamheten i linje med målen.  Vi hoppas att detta seminarium ska inspirera er att använda er av nyckeltalen för Agenda 2030 i större omfattning än idag.

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig.
 
Ta del av SKR:s fördjupningsutbildning kring Att styra och leda med Agenda 2030

Missa inte heller SKR:s fördjupningsutbildning den 29 september och 12 oktober ”Att styra och leda med Agenda 2030”.

Utbildningen är riktad till förtroendevalda samt tjänstepersoner med strategisk ansvar i kommuner och regioner. Den fokuserar på hur ni i er kommun eller region kan integrera Agenda 2030 i er ordinarie styrmodell.

Läs mer om fördjupningsutbildningen och hur du anmäler dig.
 
Ny omgång av controllerutbildning – Att styra för resultat - några platser kvar!
 
SKR har vid sju tillfällen under de senaste åren genomfört utbildningen Att styra för resultat. 

Vi erbjuder nu en åttonde omgång med start i november 2020 och avslut i maj 2021. Målgruppen är controllers och kvalitetsstrateger och liknande funktioner i regioner och kommuner med övergripande ansvar att arbeta med styrning, uppföljning, kvalitetsutveckling, förbättringsarbete med mera. 

Utbildningen sker i Stockholm vid fyra utbildningstillfällen á två dagar mellan 3 november 2020 - 26 maj 2021. På grund av rådande omständigheter kommer den första träffen att ske digitalt.

Kostnad: 23 500 kronor (Kostnader för resor och logi ingår inte i priset)

Det finns fortfarande några platser kvar, anmäl dig senast den 1 oktober!
 
Utvärdera med Kommunkompassen våren 2021
 
Intresset för att låta sig utvärderas med den nyligen reviderade Kommunkompassen har varit stort. Tider för utvärdering under hösten är fullbokade.

Det är alltså dags att fundera på om din kommun vill bli utvärderad under våren 2021. Ju tidigare ni anmäler er för en utvärdering, desto större chans är det att hitta en tid som är lämplig, både för utvärderarna och de nyckelpersoner som ska intervjuas hos er.

En utvärdering kan genomföras digitalt eller på plats, om vi inte har några Corona-restriktioner som förhindrar detta. Kommunen väljer vad som passar dem bäst.

Information om Kommunkompassen och hur du anmäler er kommun till en utvärdering. 
 
Ska din kommun ansöka om utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun? - Boka en utvärdering nu!

Det är viktigt för er kommuner som ämnar söka utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2021 att höra av sig så fort som möjligt till SKR för att boka en Kommunkompass-utvärdering. De kommuner som ska ansöka om utmärkelsen behöver ha ett aktuellt Kommunkompassresultat i sin ansökan. 

Deadline för utvärderingar kopplade till utmärkelsen är mars 2021.

Läs mer om utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun och hur din kommun ansöker om utmärkelsen.
 
Fristående skolor beläggs med sekretess
 
Från september 2019 gör SCB bedömningen att bland annat uppgifter om skolors elevsammansättning och elevers studieresultat utgör ekonomisk information när det handlar om fristående skolor. Bakom SCB:s nytolkning av offentlighets- och sekretesslagen ligger bedömningen att enskilda huvudmän och fristående skolor kan lida skada eller men, om informationen direkt eller indirekt kan härledas till dem.

Som en följd av detta har SKR fått avslag i beställningar av statistik för publicering i Öppna jämförelser och i webbtjänsten Kolada. SKR har drivit ärendet i en rättslig prövning upp till Högsta förvaltningsdomstolen, som beslutat att inte pröva frågan. Beslutet går inte att överklaga och SKR kommer att utreda möjliga sätt att hantera situationen och återkommer med mer information. Mer information om detta hittar du på SKR:s hemsida.
 
Modell för konsekvensbeskrivning - stöd i att prioritera och fatta beslut 
 
Vilka effekter får olika förslag på åtgärder? Går det att göra en översiktlig konsekvensbeskrivning som kan hjälpa politiken i arbetet med att prioritera och fatta beslut?  En beskrivning som ger insikt både på kort sikt och i ett längre samhällsperspektiv?

Tillsammans med några kommuner håller SKR på att utveckla en modell för konsekvensbeskrivning. I samband med Kommek gjordes en första presentation. Arbetet fortsätter nu med att ta fram en skrift som stöd för att i den egna kommunen eller regionen testa och utveckla en konsekvensbeskrivning.
 
Nyfiken att testa hur modellen fungerar?
 
På SKR:s hemsida kan du ladda ned modellen och testa den redan idag! 
 
Nypublicerad skrift - Att hantera komplexa samhällsutmaningar 
 
Hur ska kommuner och regioner organisera, styra och leda samhällsutvecklingen tillsammans med andra aktörer för att möta komplexa samhällsutmaningar och nå effekt?

SKR har tagit fram en skrift som fokuserar på samverkan kring komplexa samhällsutmaningar. Den utgår från ett antal samverkansprojekt och belyser komponenter som kommuner och regioner bör beakta för att hantera utmaningarna gällande organisering, styrning och ledning i samverkan.

Ta del av skriften i SKR:s webbutik
och sprid den gärna inom dina nätverk.
 
Prioritera hälsa - ett sätt att göra rätt saker?
Att förbättra hälsan i befolkningen är nödvändigt för att klara de demografiska utmaningar vi har framför oss, där fler behöver välfärdstjänster samtidigt som den arbetsföra befolkningen och därmed skatteintäkterna minskar. Inte minst viktigt i dessa pandemitider!

Strategi för hälsa fokuserar på förebyggande och hälsofrämjande insatser i samverkan. Strategin består av tre målområden: En god och jämlik hälsa, God kvalitet samt Hållbart och uthålligt och den följs upp med ett antal indikatorer.

Resultatet presenteras i Kolada. Nu finns dessutom specifika rapporter på kommunnivå. Syftet med rapporterna är att ge ett gemensamt resultat- och analysunderlag som illustrerar jämförelser och trender över tid på ett lättillgängligt sätt.

Läs mer om Strategi för hälsa och ta del av de kommunspecifika rapporterna.
 
Webbinarium - Konsten att prioritera – hur dra nytta av statistiken i Strategi för hälsa?

Den 18 september kl. 10.30 - 12.00 erbjuder SKR ett kostnadsfritt webbinarium kring hur kommuner och regioner kan dra nytta av statistiken i Strategi för hälsa. SKR ger stöd och guidning med utgångspunkt från indikatorerna i Strategi för hälsa.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet kring indikatorerna i Strategi för Hälsa.
 
Vad är Kvalitet & resultat?
 
Vi är ett team på SKR med uppdrag att utveckla, effektivisera och modernisera styrningen och ledningen i kommuner och regioner. Det handlar om organisation, system, processer och inte minst människorna som verkar för välfärden. Det handlar även om arbetsgivarrollen, samhällsutveckling, demokrati samt den politiska styrningen, men även om proffessionens ledning av verksamheten.

Arbetet med KKiK, Kommunkompassen, nätverk för lärande, utbildningar och en rad andra aktiviteter är exempel på aktiviteter som vi driver. Ofta i samverkan med er medlemmar.

Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla dig uppdaterad kring vad som sker i projekten, men även bevaka övrig utveckling inom område, nationellt såväl som internationellt.

 
Christine, Gunnar, Hanna, Leif , Linda och Märit
 
Redaktör

Linda Nordberg
linda.nordberg@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se