Utbildning kring effektivitet för kommunledningar - nya datum!
SKR har bjudit in kommunledningar till två digitala utbildningstillfällen under våren med temat effektivitet

Syftet med utbildningen är bland annat att öka kunskapen kring effektivitet och produktivitet och att visa på hur ökad effektivitet kan bli en del i styrsystemet. Dessa utbildningar blev snabbt fulltecknade.

Utifrån den höga efterfrågan kommer ytterligare ett utbildningstillfälle att genomföras under två halvdagar, 19 maj och 1 juni.
 
Vill du veta mer om utbildningen?
 
Ny rapport - vad vet vi om effektivitet i landets kommuner? 
 
Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har på uppdrag av Finansdepartementet tagit fram nyckeltal för effektivitet i kommuner.

Nyckeltalen är justerade utifrån struktur för att göra det möjligt att jämföra kommuner som har olika förutsättningar. Alla nyckeltalen är tillgängliga i Kolada. 

RKA har i en ny rapport analyserat hur läget ser ut när det gäller relativ effektivitet i kommunerna och i de största verksamheterna, vilka mönster och samband som går att se – och vad som inte går att se på nationell nivå. Rapporten och en film från lanseringen av denna finns på RKA:s hemsida
 
Fördjupat seminarium om effektivitet i kommuner
Ett kostnadsfritt seminarium om effektivitet i kommuner hålls den 22 februari och vänder sig till kommuner som vill använda sig av de effektivitetsnyckeltal som finns i databasen Kolada och i rapporten Effektivitet i kommuner.

Detta erbjudande är ett efterföljande seminarium där RKA visar nyckeltalen och hur du kan analysera läget för just din kommun när det gäller effektivitet. 

Vill du delta i seminariet?
Ta del av det fördjupade seminariet på RKA:s hemsida!
 
Deltagarrekord för KKiKs resultatdag!
 
I år har KKiK 15 års jubileum, vilken resa som skett och som bara är i början! Detta visades inte minst på Resultatdagen den 21 januari då deltagarreskord sattes, cirka 350 personer deltog digitalt.

Nu är det dags att boka in kommande viktiga datum för i år:
  • 29 april är det digital projektledarträff då vi följer upp den senaste mätningen, vässar verktyget samt kvalitetsgranskar de ingående nyckeltalen tillsammans.
  • 16 september är det uppstartsträff, sannolikt digitalt, för projektledarna inför kommande mätning.
  • 10 december är det analysdag för projektledarna, sannolikt digitalt, där vi utvecklar arbetet med analys och presentation av resultat.
 
Är inte din kommun med i KKiK idag men vill bli det?
 
Vägval för framtiden - ny uppdatering på gång
 
SKR har under mer än tio år erbjudit visst stöd till kommuners och regioners planeringsarbete genom att tillhandahålla en omvärldsanalys, ”Vägval för framtiden – 13 trender”.

Stödet som finns tillgängligt på SKR:s hemsida består förutom av omvärldsanalysen även av en animerad film och handledning för hur en process kan utformas lokalt.

Med utgångspunkt från besök på webbsidan och hur ofta stödmaterialet laddats ner under senaste åren, har vi dragit slutsatsen att många har haft användning och glädje av materialet, varför vi nu är på gång att uppdatera det.

Processen att ta fram en ny analys bygger på ett samarbete mellan SKR:s alla avdelningar och ett antal medlemmar från både kommuner och regioner. Analysen beräknas vara klar och publicerad senast 1 juli 2021. 
 
Vill du veta mer?
Kontakta Märit Melbi, SKR.
 
Utvecklingsprojekt kring Samhällskontrakt pågår
 
Runt om i världen ser vi en utveckling där medborgardialoger används för att utveckla lokala samhällskontrakt. Berörda samhällsaktörer involveras i dialoger för att genom samarbete och partnerskap utveckla ett gott samhälle att leva och bo i. Med utgångspunkt i det driver SKR nu ett utvecklingsarbete tillsammans med tre kommuner där vi tillsammans med deltagarkommunerna undersöker vad ett lokalt samhällskontrakt kopplat till territoriet skulle kunna innebära. 

En central fråga är hur vi lever tillsammans i en föränderlig värld. Vilka rättigheter och skyldigheter har vi gentemot varandra? Inspirationen kommer ifrån Montréal, Luton och Mannheim som på olika sätt har samverkat med medborgare, civilsamhälle, lokalt näringsliv, akademi och andra aktuella aktörer för att tillsammans identifiera utmaningar och finna lösningar i lokalsamhället.
 
Nyfiken på att höra mer?
Se en webbföreläsning med internationella spaningar eller lyssna på en podcast som behandlar den teoretiska bakgrunden till arbetet.
 
Ny samlad ingång för statistik på SKR:s hemsida
 
SKR samlar in, producerar, hanterar, publicerar och analyserar stora mängder uppgifter och statistik gällande medlemmarnas verksamheter.

Nu har vi samlat länkar till SKR:s statistik, analysrapporter och ren data indelat efter ämnen.

SKR:s hemsida hittar du ytterligare information kring detta. 
 
SKR:s stöd för jämställdhetsanalys
 
Att styra mot jämställdhet förutsätter att det finns nyckeltal som kan användas för att följa och analysera utvecklingen på en övergripande nivå.

SKR har tagit fram ett stödmaterial som utgår från det urval av nyckeltal kopplade till de jämställdhetspolitiska målen som finns i Kolada.

Ta del av stödmaterialet och rapporten på SKR:s hemsida.
 
Visst är du medlem i vårt Nätverk för resultat?
SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla styrningen i din kommun.

Nätverk för resultat riktar sig främst till dig som arbetar på ledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg. I nätverket får du möjlighet att tillsammans med SKR och andra kommuner diskutera och jobba tillsammans med aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning med fokus på att styra för resultat.
 
Inte medlem i nätverket idag men vill bli det?
 
Redaktör

Linda Nordberg
linda.nordberg@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se