Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om fastighetsrelaterad information kopplad till covid-19 och det nya coronaviruset, pågående FoU-projekt, information om arrangemang och utbildningar, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 
Fastighetsrelaterad information kopplad till Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Dokumentation från webbinarium: Vårdlokaler under coronapandemin
Chalmers Centrum för vårdens arkitektur, CVA, har hållit ett webbinarium med fokus Vårdlokaler under coronapandemin. På seminariet presenterade fem regioner hur de arbetat under pandemin.
Film och presentationer från webbinariet på CVA:s webbplats

Information till kommuner och regioner relaterat till covid-19 och det nya coronaviruset
SKR:s webbsida med information samt frågor/svar
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
 
Arrangemang och utbildning
 
 
Nätverk för kommunernas lokalstrateger
Sveriges Kommuner och Regioner startar ett nätverk för kommunernas lokalstrategiska tjänstepersoner för att underlätta nätverkande med erfarenhetsutbyten och omvärldsspaning.

Nätverket arrangeras under testperioden oktober 2020 - december 2021 för att därefter utvärderas av nätverkets medlemmar. En digital plattform för delning av dokument och med en ”chatt-funktion” kommer att erbjudas exklusivt för nätverkets medlemmar tillsammans med inbjudan till ett digitalt nätverksmöte den 19 november 2020 och till två digitala nätverksmöten under 2021.

Medlemskapet i nätverket är avgiftsfritt 2020-2021 för de kommuner som är betalande medlemmar i SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor – upp till två personer per kommun utan extra debitering.

Övriga kommuner välkomnas både till FoU-fonden och till nätverket. Medlemskapet i nätverket för kommunernas lokalstrateger kostar 500 kronor exkl. moms för 2020 per kommunrepresentant och 1000 kronor exkl. moms för 2021 per kommunrepresentant.

Välkommen att bli medlem i nätverket!

Medlemsanmälan till nätverket

Om nätverket för lokalstrateger – Frågor besvaras av Helén Örtegren, e-post helen.ortegren@skr.se.

Om FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor – Frågor besvaras av Bo Baudin, e-post bo.baudin@skr.se.

Information om SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor
Förteckning över medlemskommuner i FoU-fonden

Medlemskap i FoU-fonden kostar 60 öre per kommuninvånare och år.
Anmälan för medlemskap i SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor

Skolhusgruppens workshop om ett nationellt centrum för lärmiljöer
Föreningen Skolhusgruppen arrangerar en digital workshop den 17 september 2020 kl. 15-17 för diskussion om ett nationellt centrum för lärmiljöer. Deltagandet är kostnadsfritt.
Mer information och anmälan på Skolhusgruppens webbplats
SKR:s rapport Nationellt centrum för lärmiljöer

Sprid smarta lösningar under Innovationsveckan
Den 5-9 oktober 2020 är det åter dags för Innovationsveckan, en plattform för att sprida och väcka intresse för innovationsarbete inom offentlig sektor. Programmet skapas tillsammans med kommuner, regioner och andra aktörer och bygger både på lokalt arrangerade aktiviteter och nationella evenemang och möten med digitalt deltagande.

Det går nu att nominera bidrag till Lätt att sprida-priset, en utmärkelse för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor som är lätta för andra verksamheter att ta till sig och återanvända. Priset har i år tema ”Smarta lösningar i en annorlunda tid”. Deadline är 18 september. Vinnaren utses under Innovationsveckan.
Innovationsveckan 2020
 
Mer från SKR
 
 
Samverkan och förnyelse avgörande i vårdens coronaarbete
SKR har samlat information om den omställning och utveckling som har skett inom hälso- och sjukvården under coronapandemin. Nu behöver vården ta vara på utvecklingen.

– Den omställning vi sett under våren visar på vårdens fantastiska förmåga att anpassa sig till nya lägen och behov. Det är tack vare personalens insatser och höga kompetens samt vårdens förmåga till omställning som vi lyckats hantera och fortfarande kan hantera den här exceptionella situationen, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.
En spaning över omställningen i hälso- och sjukvården

Uppdatering av principer för ägarstyrning
En del förändringar har skett på området som påverkar tidigare beslutade principer för styrning av kommun- och regionägda bolag. Därför har SKR initierat ett arbete för att aktualisera dessa.
Se filmen som förklarar varför principer behöver uppdateras

SKR kommer att lansera uppdaterade Principer för ägarstyrning i november och erbjuder dig att delta in ett kostnadsfritt seminarium för att ta del av det nya materialet.
Välkommen 16 november, 9.00 - 11.30 i Stockholm
Uppreviderad prognos för skatteunderlaget
Lågkonjunkturen i Sverige ser ut att bli djupare i år än i SKR:s tidigare beräkningar. Trots det skrivs prognosen upp för det kommunala skatteunderlaget under 2020.

– De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset har varit påtagliga, men högst ovissa. Mycket ser nu ut att ha stabiliserats, såväl i Sverige som i omvärlden. Liksom i våra tidigare prognoser bedömer vi därmed att BNP åter kommer att öka från och med det tredje kvartalet i år, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.

SKR:s skatteunderlagsprognos
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Kurser från Byggherrarna
Byggherrarna erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar, som riktar sig till de som arbetar med byggherrefrågor på både samhälls-, bransch- och projektnivå (byggandets alla faser). Kurserna spänner över flera olika intresseområden och är riktade till flertalet befattningar inom fastighet, projekt, upphandling, juridik och ledning. Läs mer om nedanstående kurser på Byggherrarnas webbplats:

Pågående utredning om allvarligt takras – möjliga säkerhetsrisker identifierade
Statens haverikommission, SHK, utreder ett allvarligt takras på idrottshallen Tarfalahallen i Kiruna. Haverikommissionens utredning är inte avslutad, men redan nu har möjliga säkerhetsrisker med takkonstruktionen identifierats. SHK har konstaterat att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion, det vill säga underspända limträtakstolar, i Sverige. Dessa byggnader bör enligt SHK utvärderas ur säkerhetssynpunkt och detta bör ske innan vintern 2020/2021.
Läs mer på Boverkets webbplats

Resultat från projekt om Digitala miljöberäkningar
Smart Built Environment har genomfört projektet Digitala miljöberäkningar - komplement och fördjupning. Syftet har varit att växla upp nyttan med det utvecklingsarbete som pågår, förstärka den internationella utblicken och ge input till internationellt standardiseringsarbete.
Läs mer på Smart Built Environments webbplats

Ny expertkommitté ska kvalitetssäkra Lån för Social Hållbarhet
Kommuninvests arbete med att utveckla en ny produkt, Lån för Social Hållbarhet, har nu kommit ytterligare en bit på vägen. Tanken är att dessa lån ska kunna användas av kommuner och regioner, inklusive deras bolag, för att främja investeringar för ett socialt hållbart samhälle. Under hösten går utvecklingsarbetet in i en pilotfas. Utifrån en nyligen framtagen grunddokumentation, som etablerar ramverk och procedurer, ska en handfull pilotkunder ges möjlighet att ansöka om lån för social hållbarhet.

Lån kommer att kunna beviljas för investeringar inom tre kategorier: boende och boendemiljöer; trygghet, säkerhet och tillgänglighet; samt hälsa, idrott, utbildning och kultur. Ett av de centrala kriterierna är att investeringarna, som sådana eller inom ramen för bredare sociala insatser, ska bidra till att uppnå tydligt uppställda sociala mål.
Läs mer på Kommuninvests webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se