Nyheter från SKR
 
 
Den 1 september försvinner statistik från Skolverket
Den 1 september försvinner statistik om skolväsendet på alla nivåer utom riket från Skolverket.se. Kommuner som vill ha kvar information bör skyndsamt hämta in denna från Skolverket.
Det handlar exempelvis om  uppgifter om elevantal, betyg och andel behöriga lärare
 
Beslut om skolstatistik leder till sämre information
Skolverket har beslutat att bara publicera statistik på riksnivå - statistik på kommunal nivå försvinner. SKR hoppas nu att riksdagen, när de får frågan på sitt bord, snabbt åtgärdar detta.
Skolverket och SCB ska 4 september lämna förslag på lösningar
 
Positiva förslag för en mer tillgänglig socialtjänst
Utredningen Framtidens socialtjänst föreslår många positiva förändringar, bland annat ges kommunerna möjlighet att enklare kunna ge tidiga riktade insatser utan biståndsbedömning.
Coronapandemin har synliggjort luckor i lagstiftningen
 
Nya sekretessregler påverkar skolstatistiken
Skolverket stänger databaserna Siris och Jämförelsetal samt skolenhetsregistret. I Kolada kommer de uppgifter som finns för skolområdet att ligga kvar även efter första september.
Koladas nyhetsbrev vecka 35
 
Valfrihetssystem i kommuner 2020 - Beslutsläget i införandet av LOV
SKR har sammanställt en översikt av beslutsläget i införandet av Lag om valfrihetssystem, LOV, i Sveriges kommuner. Det finns uppgifter inom vilka tjänster LOV tillämpas och de kommuner som tillämpar LOV inom särskilt boende.
Uppgifterna är hämtade till och med 1 juli 2020
 
Nytt om upphandlingsrätt
Nyhetsbrev från SKR med fokus på upphandlingsrätt, domar, kurser och övrigt.
Upphandlingsrätt september 2020
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endagars översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 17 september, 9.00 - 16.00
 
Tillsammans mot korruption 2020 - Att upphandla rätt i kristider
Efter ett över två år långt revideringsarbete är nu en uppdaterad Näringslivskod klar: Kod mot korruption i näringslivet.
Välkommen till ett öppet webbinarium i samverkan med IMM 2020-09-24
 
Samverkan med sociala företag - för innovativa och framgångsrika välfärdslösningar
Varmt välkommen till spridningskonferensen där handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag presenteras.
Välkommen 2 oktober
 
Seminarium Principer för ägarstyrning
SKR lanserar uppdaterade Principer för ägarstyrning och erbjuder dig att delta in ett kostnadsfritt seminarium för att ta del av det nya materialet
Välkommen 16 november, 9.00 - 11.30 i Stockholm
 
Nytt från omvärlden
 
 
Om Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden)
Näringslivskoden skapades inom ramen för arbetet med befintlig mutbrottslagstiftning och ska ses som ett komplement till lagstiftningen. Koden uppställer krav på förebyggande antikorruptionsarbete och ger vägledning för hantering av förmåner och mellanhänder. Koden riktar sig till företag som bedriver näringsverksamhet, oavsett om ägandet är privat eller offentligt, samt till svenska företags filialer och koncernföretag i utlandet.
Koden kan också användas av myndigheter, kommuner och andra aktörer - Institutet mot mutor
 
Föreskrifter för lagen om upphandlingsstatistik är publicerade
Upphandlingsmyndigheten har fattat beslut om de föreskrifter som reglerar den kommande insamlingen av annonsuppgifter för statistikändamål. Därmed är regelverket som styr den framtida statistiken för offentliga upphandlingar på plats.
Beslutet om föreskrifter är en milstolpe - Upphandlingsmyndigheten
 
Betygsättning gynnar båda
Övik Energi låter strategiskt viktiga leverantörer ranka sig inom nio kompetensområden – och gör motsvarande betygsättning på egen hand. Resultaten speglas mot varandra vid ett årligt uppföljningsmöte. ”Vi får ut mer av våra avtal när leverantörerna vässar sig”, säger Åke Andersson, inköpschef.
Utvärderingsarbetet tar tid, men ger tillbaka mer än det kostar - Inköpsrådet
 
Kort om KOS-reglerna
I upphandlingssammanhang kan det vara lätt att enbart fokusera på regelverken som gäller specifikt för offentlig upphandling. Därutöver finns en avsevärd mängd andra regler som också måste beaktas. Här uppmärksammar Joakim Lavér och Frida Svensson, Hannes Snellman Advokatbyrå, reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.
2010 inördes bestämmelser avseende konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen - Inköpsrådet
 
Uppsala tar hjälp utifrån
Andelen privat vård kan öka när regionerna ska beta av sina vårdskulder efter pandemin. Region Uppsala har valt att skriva avtal med två vårdbolag för att avlasta den egna vården.
 För att kunna erbjuda en jämlik vård till alla våra invånare  Upphandling 24
 
Vården är värd en bättre styrning
Staten måste ta ett större ansvar för vårdens nödvändiga omställning mot mer personcentrering, ökad digitalisering och en förstärkt primärvård. Det konstaterar Anders Anell, professor vid Ekonomihögskolan i Lund, i en ny SNS-rapport. Han föreslår ökad statlig finansiering och ett nationellt reglerat vårdval med två nivåer, en med i första hand digitala mottagningar och en med fysiska mottagningar inriktade på bland annat äldre.
Ökad statlig finansiering även bör få konsekvenser för styrningen - SNS
 
Friskolor publicerar själva den statistik som de rapporterat in till SCB och Skolverket
Märklig dom om statistik för gymnasieskolor hindrar elever och föräldrar från att göra ett informerat skolval. Riksförbundet uppmanar sina medlemmar att själva lägga ut statistiken på sina hemsidor.
Betyg är inte affärshemligheter - Friskolornas Riksförbund
 
Aktuell debatt
 
 
"Små ska göras starka"
Mindre företag ska få större möjligheter att konkurrera om vård som upphandlas enligt LOU eller inom valfrihetssystem. Regeringen vill bland annat se över LOU:s rättigheter för en grupp av utförare.
Idag hindrar vårdmomsen den här typen av samarbetslösningar i sjukvården - Upphandling 24
 
”Centerpartiet bär skulden för den sekretessbelagda skolstatistiken”
”Det är på grund av Centerpartiets agerande som vi nu har en situation där all skolstatistik samt vilka skolor som finns i Sverige hemligstämplas den 1 september”, skriver Linnea Lindquist, rektor och skoldebattör.
Aktieägarnas intressen sätts före skolans intressen - Skolvärlden
 
”Ta avstånd från fattigvårdstiden, Hallengren”
Vi välkomnar utredningen om socialtjänstens framtids förslag att socialtjänstens verksamheter ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi beklagar samtidigt att utredningen inte valt att förändra socialtjänstens grundstruktur. Politiken är alltjämt överordnad professionen, skriver Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.
Förslaget innehåller både sött och salt - Dagens Samhälle
 
"Kan digitaliseringen rädda vården?"
Hälsokostnaderna för pandemin ökar dramatiskt för varje dag som går. Pandemin tvingar fram nya digitala lösningar i allt snabbare takt, och en fortsatt digitalisering av vården kan skapa förutsättningar att i realtid upptäcka sjukdomsmönster för hela befolkningen, skriver nationalekonomen Mårten Blix vid IFN och överläkaren Nasim Farrokhnia på vårdföretaget Kry.
Digital vård under uppbyggnad - Kvartal
 
"Förslag: Upphandlingar ska lösa vårdskulden"
Låt regionerna upphandla bort vårdköerna med statliga pengar. Det förslaget skickar två av Region Skånes vårdpolitiker till regeringen.
Redan i september kommer landets regioner stå med en vårdskuld - Dagens Medicin
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se