Ny barnrättsjurist hos SKR och barnkonsekvensanalys kopplad till covid-19 genomförd i Halmstad
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Krönika
 
 
Hej!
Den 1 februari i år började jag som sakkunnig i barnkonventionen på SKR - den roll som Elizabeth Englundh tidigare haft.
Det har varit en märklig tid att komma igång med arbetet under våren, men även om jag från början av mars har arbetat hemifrån har jag haft en spännande och bra start.
Jag har utfört många utbildningar digitalt och även hunnit träffa många engagerade medlemmar i Sveriges kommuner och regioner.

Nu har vi ett fortsatt viktigt arbete framför oss, med barnens bästa för ögonen i spåren av covid-19 bland annat. 

Marie Lundin Karphammar
Barnrättsjurist
 
Aktuellt SKR
 
 
Grundutbildning i barnkonventionen
 
SKR håller en grundutbildning i barnkonventionen för politiker den 27 augusti. Nästa utbildningstillfälle för samma målgrupp sker digitalt den 21 januari 2021. 

Motsvarande utbildning för tjänstemän kommer att genomföras digitalt den 21 oktober.
 
Kartläggning 
Vi väntar med spänning på regeringens kartläggning av hur svensk lagstiftning stämmer överens med barnkonventionen. Denna ska presenteras under november 2020.
 
Barnkonsekvensanalys i Halmstad
 
Under våren och sommaren har utbildnings- och arbetsmarknads-förvaltningen i Halmstad kommun, med stöd från SKR, upprättat en barnkonsekvensanalys och en utredningsplan. Frågeställningarna handlar om hur covid-19 påverkat gymnasieelevernas rätt till utbildning, hälsa och utveckling.

Drygt 1 100 elever har gett sina synpunkter genom enkäter, djupintervjuer och bilder.
På skr.se finns mer material och hela barnkonsekvensanalysen. 
 
Aktuellt från omvärlden
 
Nya lagar stärker skydd för barn
Tre lagändringar har trätt i kraft som stärker barnets rättigheter.
Ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, har införts för att ge ökat skydd mot barnäktenskap och annan hedersrelaterad brottslighet.
Preskription avskaffas för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn. Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs. Det har skett förbättringar för barn inom psykiatrisk tvångsvård.
 
UNICEF
Unicef har gjort en kartläggning som bygger på barns röster om hur de påverkas av Covid-19 i sin vardag.
 
Material från Rättighetsfokus
Rättighetsfokus har tagit fram "Barnkonventionen om föräldraskap - Ett fördjupningsmaterial för föräldrastödsarbete" för de som arbetar med föräldrastöd på olika sätt. Det är en skrift på 44 sidor som redovisar hur föräldraskapsfrågor hänger samman med barnets rättigheter i barnkonventionen.
På samma webb finns sex olika affischer om barnkonventionen, framtagna av Susann Swärd, att hämta gratis.
 
Barnombudsmannens årsrapport
Barnombudsmannens årsrapport "Dom tror att dom vet bättre – Barnet som rättighetsbärare" finns att ladda ner från deras hemsida.
 
Ny rapport från BRIS och Sveriges Stadsmissioner
Drygt 6 000 barn befinner sig varje år på ett skyddat boende med sin ena förälder, på flykt undan det livsfarliga våldet. Hur påverkas barnets liv av våldet och av att tvingas bryta upp från sin vardag?
I en ny rapport från Bris och Sveriges Stadsmissioner lyfts barns egna röster och erfarenheter.
”Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld" finns att ladda ner gratis.
 
Uttalande från Justitieombudmannen (JO)
JO uttalar sig om en myndighet har handlat i enlighet med lagen eller inte.
I JO:s beslut 9119-2019 lyfter JO principen om barnets bästa, barnkonventionen och legalitetsprincipen.
 
 
 
Redaktör
Ingela Larsen
ingela.larsen@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se