Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om fastighetsrelaterad information kopplad till covid-19 och det nya coronaviruset, slutförda och pågående FoU-projekt, inspiration från medlemmar, information om arrangemang och utbildningar, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 
Fastighetsrelaterad information kopplad till Covid-19 och det nya coronaviruset
 

Chalmers Centrum för vårdens arkitektur – webbinarium den 19 augusti om vårdens lokaler under coronapandemin
Chalmers Centrum för vårdens arkitektur (CVA) bjuder in till ett avgiftsfritt webbinarium den 19 augusti kl. 13-15, där fem regioner kommer att dela med sig av sina erfarenheter kring hälso- och sjukvårdens fastighetsrelaterade utmaningar och lösningar under covid-19-pandemin. Intressanta exempel ges om hur olika regioner har arbetat med sina lokaler för att vårda patienter, minska smittspridning, öka antal IVA-platser, förbättra logistik och förrådshantering m.m. under de senaste månaderna.

Sprid gärna inbjudan till kollegor och nätverk.

Frågor om webbinariet besvaras via epost cva.arch@chalmers.se

Anmäl dig här
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Ny rapport: Hur påverkas lokaler av att verksamheter digitaliseras? – fokus lärmiljöer
Den digitala utvecklingen inom pedagogiken kan ha fått en skjuts framåt av den pandemi som drabbade världen våren 2020. Men, vi ser alltjämt att man undervisar på samma sätt, fast med inslag av digitala verktyg. Den data som sensorer i fastigheter ger kan användas mer: dels ur ett drift- och förvaltningsperspektiv, dels pedagogiskt. Den smarta skol­byggnaden och lärmiljön är ett sätt att optimera resurshushållningen ur såväl ett ekonomiskt, ekologiskt som socialt perspektiv. Från skalskydd ned till klassrummet och lärsituationen. Det är viktigt att förstå och se sambanden.

Svaret på hur man bygger rätt och hållbart i framtiden är mångtydigt, men i rapporten finns underlag och analysmetoder för hur en fastighetsägare kan koppla på tvärveten­skapligt kunnande och basala krav kopplat till byggnaden och dess digitala tvilling (BIM-modellen) som svarar upp mot digitaliseringen. Sensorteknik och AI är, och kommer att vara, en tillgång i såväl ett drift- och förvaltningsperspektiv som för det pedagogiska arbetet framöver.

Rapporten avhandlar funktionalitet, pedagogik, utmaningar och möjliga framtida analysverktyg genom BIM, parametrisk design och simuleringar.
Läs mer på Offentliga fastigheters webbplats
Ny rapport: Moderna kontor – Aktivitetsbaserade arbetsplatser
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gav 2014 ut idéskriften Aktivitetsbaserade arbetsplatser. Syftet var att ge en introduktion till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Med denna fristående uppföljande skrift Moderna kontor är målsättningen att inspirera och ge mer konkret stöd till omvärldsbevakning och interna diskussionsunderlag. I skriften finns lästips om och länkar till fördjupande läsning i hur det moderna kontoret kan utformas i enlighet med de senaste forskningsrönen och utifrån olika medarbetares och verksamheters behov av funktionella administrativa arbetsmiljöer.
Läs mer på Offentliga fastigheters webbplats
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Uppdatering av gränsdragningslistorna för kommuner respektive regioner
För att stödja en modern och rationell fastighetsförvaltning behöver gränsdragningslistorna kompletteras med nya föremål. Gränsdragningslistan är en detaljerad lista med föremål som används i ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd, exempel el, inredning, lås och skyltar. Det är av största vikt att projektet får in så många förslag på föremål som möjligt, för att bland annat kunna stödja den tekniska utvecklingen.

Efterlysning: SKR efterlyser förslag på föremål till gränsdragningslistan. Om ni vet med er att ni har saknat föremål när ni arbetat i gränsdragningslistan, har ni nu möjlighet att säkerställa att de kommer med i den nya listan. Denna information är mycket värdefull för regioner och kommuner i arbetet med bland annat internhyror och projektverksamhet. Kanske har er organisation upprättat en egen förteckning/gränsdragningslista? Skicka gärna era förslag på föremål (alt. egna gränsdragningslistor) till projektledare Erika Englund, erika.englund@skr.se senast den 4 september 2020.

Nytt från EnOff-projeket
SKR och flera av SKR:s medlemmar deltar i EU-finansierade projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff. Ett delområde i projektet är mervärden och förstudierapporten ”Mervärden av energieffektivisering” har nu färdigställts. I rapporten har mervärden av energieffektivisering, och i förekommande fall även storleken på dessa mervärden, beskrivna i den vetenskapliga litteraturen och i andra rapporter publicerade inom området, sammanställts. Sammanställningen har utförts med ett särskilt fokus på de typer av energieffektiviseringar och energirelaterade åtgärder som vanligen utförs inom offentlig sektor.
Läs hela rapporten här

Ett annat delområde i projektet är genomförande av ett Hackaton. Målet är, förutom att deltagarna tillsammans i olika grupper kommer tävla om att ta fram bäst förslag på en lösning till problemformuleringar, att visa upp en attraktiv bransch, locka och få fler unga att få upp ögonen för energieffektivisering och välja branschen. Hackatonet planeras genomföras i februari 2021.
Läs mer på projektsamordnaren EEF - Energieffektiviseringsföretagens webbplats
 
Arrangemang och utbildning
 
 
Styra och leda med Agenda 2030
Hur kan Agenda 2030 implementeras i styrprocessen? Och hur kan samspelet mellan styrning av den egna organisationen och samverkan med andra fungera?
Detta tas upp på en webbsänd utbildning den 29 september kl 13.30-15.30
Kostnaden är 835 kronor.
Agenda 2030 i styrprocessen

Innovationsvecka 2020
En nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det gäller innovation och förmåga att tänka nytt. Den 5-9 oktober 2020 genomförs Innovationsveckan som är både lokal och nationell samtidigt. Initiativtagare till veckan är SKR, Vinnova, Innovationsmyndigheten, Upphandlingsmyndigheten och DIGG-myndigheten för digital förvaltning.
Vad är Innovationsveckan?
Dela med dig av erfarenheter
 
Mer från SKR
 
 
Ny rapport: Fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin
Rapporten innehåller fakta om hur utvecklingen sett ut över de senaste decennierna, hur de äldre själva ser på den vård och omsorg de får, hur personalsituationen och de ekonomiska förutsättningarna för äldreomsorgens verksamheter ser ut. Det är fakta som förhoppningsvis kan öka kunskapen om svensk äldreomsorg. För SKR som arbetsgivarorganisation är det också viktigt att stå upp för äldreomsorgens chefer och medarbetare, som gör enorma insatser varje dag.
Rapporten för nedladdning
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Framtidens äldreboende
SWECO arrangerade ett filmat seminarium om framtidens äldreboende den 25 juni. Under föreläsningarna togs bl.a. upp vikten av att lära av erfarenheterna från den pågående covid-19-pandemin inför planering och utformning av framtidens äldreboenden. Filmningen av seminariet startade några minuter in under arrangemanget.
Framtidens äldreboende (drygt en timmes inspelning)

Krav på individuell mätning och debitering i flerbostadshus
Från och med den 1 juli 2021 gäller nya krav på individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. Det innebär att krav ställs på installation av mätare för värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå och Boverket har beslutat om tillämpningsföreskrifter till reglerna. Under hösten kommer Boverket och Energimyndigheten informera byggnadsägare om vilka byggnader som omfattas av kraven, om alternativa energieffektiviseringsåtgärder och om de undantag som finns.
Föreskrifter om individuell mätning och debitering på Boverkets webbplats

Energihushållningsreglerna i BBR ändras den 1 september 2020
Boverket har fattat beslut om ändrade energihushållningsregler i BBR. Ändringarna innebär i korthet att kravnivåer justeras och att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid beräkning av en byggnads energiprestanda. Detta för att energihushållningsreglerna tydligare ska ta sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem.
Läs mer på Boverkets webbplats
Information om Boverkets webbseminarium ”Nya energiregler 2020”

Boverkets nya vägledning om takras till kommuner
Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. För att underlätta detta arbete har Boverket tagit fram en vägledning för byggnadsnämndernas tillsynsarbete.
Läs mer på Boverkets webbplats

Ändringar i PBL avseende bygg- och rivningsavfall
Plan och bygglagen, PBL, innehåller från och med 1 augusti ändringar vad gäller bygg- och rivningsavfall. Syftet är att främja selektiv rivning och att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen, så att återanvändning underlättas och materialåtervinning kan ske med hög kvalitet.
Läs mer på Boverkets webbplats

Belok-förstudie om effektreducering i lokalfastigheter
Belok har tagit fram en förstudierapport som syftar till att bidra till ökad kunskap om olika tekniker och lösningar för reducering och utjämning av värme-, kyl- och eleffektuttag i lokalfastigheter. Förstudien ger exempel på olika effektreduceringsmetoder som används av större fastighetsägare runtom i landet och lyfter pågående diskussioner och samarbeten. Vidare utreder förstudien vilka incitament som fastighetsägare har till att implementera effektreducerande åtgärder.
Läs mer på Beloks webbplats där det även går att ladda ner förstudierapporten

MSB anordnar digital konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor
Den 30 september anordnar MSB den digitala konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet.
Läs mer och anmäl dig på MSB:s webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se