Nyheter från SKR
 
 
Regionala behov viktiga för ny vårdködelegation
Regionerna arbetar hårt för ökad tillgänglighet till vården. När regeringen nu tillsätter en delegation för kortare vårdköer är en viktig utgångspunkt de olika lokala förutsättningarna.
Det handlar inte bara om den traditionella vårdkapaciteten
 
Bemanningstrend för inhyrd personal i hälso- och sjukvården
Bemanningstrenden för helåret 2019 visar en total ökning i landet med 3,4 procent, eller 184 miljoner kronor. Men också en minskning inom flera områden.
Rapport om arbetet med inhyrd personal
 
Samverkan och förnyelse avgörande i vårdens coronaarbete
 SKR har publicerat en skrift om den omställning och utveckling som skett inom hälso- och sjukvården under coronapandemin. Nu behöver vården ta tillvara den utveckling som skett.
Förstärkt samordning och nödvändiga utvecklingssprång
 
Viktig granskning av särskilda boenden
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn av förutsättningar för individuell vård och behandling på landets 1700 särskilda boenden för äldre. IVO konstaterar att det är och har varit en mycket påfrestande situation för kommuner och regioner, men att läget har stabiliserats.
Samarbete en framgångsfaktor
 
Uppdatering av principer för ägarstyrning
En del förändringar har skett på området som påverkar tidigare beslutade principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag. Därför har SKR initierat ett arbete för att aktualisera dessa.
Se filmen som förklarar varför principer behöver uppdateras
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Samverkan med sociala företag - för innovativa och framgångsrika välfärdslösningar
Varmt välkommen till spridningskonferensen där handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag presenteras.
Välkommen 2 oktober
 
Seminarium Principer för ägarstyrning
SKR lanserar uppdaterade Principer för ägarstyrning och erbjuder dig att delta in ett kostnadsfritt seminarium för att ta del av det nya materialet
Välkommen 16 november, 9.00 - 11.30 i Stockholm
 
Nytt från omvärlden
 
 
Föreskrifter för lagen om upphandlingsstatistik är publicerade
Upphandlingsmyndigheten har fattat beslut om de föreskrifter som reglerar den kommande insamlingen av annonsuppgifter för statistikändamål. Därmed är regelverket som styr den framtida statistiken för offentliga upphandlingar på plats. Föreskrifterna har publicerats på myndighetens webbplats.
Beslutet om föreskrifter är en milstolpe - Upphandlingsmyndigheten
 
Primärt i vården
Befolkningen värderar olika typer av kontinuitet högt men skiljer sig också åt i vad de anser är viktigast och hur väl det tillgodoses i vården. En grupp värderar möjligheten till fast läkarkontakt högst, en annan grupp korta väntetider till icke-akuta besök och en tredje delaktighet. Det framkommer när befolkningen själva får ge sin bild.
Befolkningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler - Vårdanalys
 
Läkemedelsmodell prisas
Samverkan för att säkra inköpen av läkemedel har varit avgörande och fungerat väl. Så summerar SKR erfarenheterna från pandemin, där just modellen för att klara tillgången av läkemedel lyfts fram som ett framgångsexempel.
Genom att agera som en nationell aktör med ett uttalat mandat hade vi helt andra möjligheter att köpa - Upphandling 24
 
Sektorsundersökning digitala plattformar
Konkurrensverket genomför en sektorsundersökning om konkurrensen på digitala plattformar i Sverige. Syftet med undersökningen är att belysa hur konkurrensen fungerar och identifiera eventuella behov av åtgärder för att främja konkurrensen.
Digitala plattformar har haft omvälvande effekter på samhällsekonomin - Konkurrensverket
 
Stor kommun i hemtjänstskifte
Linköping bryter ny mark bland större kommuner genom att skrota sitt valfrihetssystem, LOV, inom hemtjänsten. Övergången till en ny upphandlingsmodell kan vara en del av en begynnande trend inom kommunsektorn.
Den nya modellen ska ge helt andra möjligheter för att sammanföra hemtjänst och hemsjukvård - Inköpsrådet
 
Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2020:8 Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.
Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget - Regeringen
 
Aktuell debatt
 
 
”Dags för politikerna att tala ur skägget om centralplaneringen av välfärden”
Svensk välfärd består av ”monstruöst ineffektiva” kvasimarknader och offentlig välfärdsproduktion som inte politikerna klarar av att hantera. Och det finns ”varken realism eller moral i att fortsätta försöka centralplanera finansiering och produktion av välfärd”, anser entreprenören Carl Fredrik Sammeli.
Det offentliga klarar inte av att leverera den vård och omsorg som de åtagit sig - Dagens Opinion
 
"Ökad samverkan är vägen framåt för att stärka vården"
Pandemin utsätter hälso- och sjukvården för enorma påfrestningar. SKR ser en ökad samverkan mellan stat, regioner och kommuner som är vägen framåt för att stärka vården.
En av grundförutsättningarna är samverkan mellan regionerna - SKR
 
”Ta hjälp av andra vårdgivare”
Vi befinner oss mitt i en pandemi vilken inte nått sin kulmen, åtminstone inte globalt sett. En konsekvens av pandemin är uteblivna operationer och behandlingar till människor med allvarliga sjukdomstillstånd. Många som har smärta dygnet runt har inte kunnat få adekvat behandling och vet kanske inte heller när de kommer att få den vård de behöver.
Be privata vårdgivare om hjälp och upphandla mer vård av dem - Dagens Medicin
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se