Skolahemma: Stöd för planering av hösten
 
Läget är osäkert om hur läsåret 2020/2021 kommer att bli på grund av Corona pandemin. Vad behöver landets förskolor, skolor, vuxenutbildningar och SFI tänka på, och hur kan de förbereda sig? RISE har tagit fram en scenarioplanering i samverkan med bland annat SKR och Skolverket, samt externa sakkunniga och experter. Här beskrivs tre möjliga scenarier och deras respektive konsekvenser för nationella beslutsfattare, skolhuvudmän och skolledare.
 
 
 
Kvalitet och likvärdighet i förskolan - vad är det och kan det mätas?
 
Hur skapar vi rätt förutsättningar för kvalitet och likvärdighet? Hur vet vi att förskolor har god kvalitet och vad bör man egentligen mäta? Vid årets förskolekonferens söker vi svar på bland annat dessa frågor. Vi lanserar också SKR:s första Öppna jämförelser för förskolan. Konferensen äger rum den 30 november i City Conference Centre Stockholm.

Konferensen kommer att hållas digitalt vid behov. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 
Webbinarier om #skolDigiplan
 
Som ett led i #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet, genomför SKR med början i september en serie webbinarier. Fokus för dessa är huvudmännens arbete för att säkra en likvärdig digital utveckling för alla skolor och en likvärdig digital kompetens för alla barn och elever. Det första webbinariet äger rum den 22 september och handlar om hur du som huvudman skapar förutsättningar för din verksamhet att nå målen i den nationella strategin.
 
Kommunerna behöver tydligare lagstiftning när det gäller webbfilter
 
SKR har på medlemmarnas uppmaning arbetat med att försöka ta fram verktyg/information om hur webbfilter skulle kunna användas. Under arbetet har det framkommit att lagstiftningen delvis är otydlig och att det saknas praxis för hur lagstiftningen ska tillämpas. Därför har SKR skickat en hemställan till regeringen om att utreda ett förtydligade av den lagstiftning som finns inom området.
 
 
Beslut om skolstatistik leder till sämre information
 
Skolverket kommer från och med den 1 september 2020 enbart att publicera statistik på riksnivå. Beskedet medför att det inte kommer att finnas någon offentlig statistik att tillgå om huvudmän, kommuner och enskilda skolor. Förutsättningarna för skolans systematiska kvalitetsarbete försvåras men även kommunernas information till barn, elever och vårdnadshavare inför val av förskola och skola blir sämre. 
 
 
Nytt område i En rektors första hundra dagar
 
Den digitala verktygslådan för rektorer har nu kompletterats med vägledning i ansvar och stöd för arbetet med att förbygga kränkningar samt redskap att använda om kränkningar ändå inträffar.
 
 
Riktad insats för skolor med stora digitaliseringsbehov
 
Behöver ni stöd och hjälp för att komma igång med digitaliseringen på er skola? Nu kan rektorer och huvudmän anmäla intresse för att delta i Skolverkets nya riktade insats för skolans digitalisering. Sista dag för anmälan är den 18 september.
 
Ny forskningsstudie om förskolelokaler med Högskolan i Gävle
 
SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor kommer att finansiera en forskningsstudie om framgångsfaktorer i befintliga förskolelokaler. Studien kommer att pågå från och med hösten 2020 till hösten 2021. Tre av de kommuner som har visat intresse för att avropa ny förskolebyggnad från SKL Kommentus Inköpscentral kommer att väljas ut för att delta i studien. Ett informationsmöte anordnas i augusti/september. För mer information kontakta helen.ortegren@skr.se.
 
Dags för upphandling av musikinstrument 
 
Den nationella upphandlingen av musikinstrument är nu annonserad. Informera gärna de musikföretag ni har kontakt med att lämna anbud i upphandlingen. Sista dag att lämna anbud är den 14 september 2020.
 
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Ansvarig utgivare
Per-Arne Andersson
per-arne.andersson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se