Debatten om äldreomsorgen behöver utgå från fakta
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Så har äldreomsorgen klarat pandemin  
 
Äldreomsorgen har utsatts för hård kritik under coronapandemin. SKR har därför samlat fakta om äldreomsorgen i en ny rapport. Syftet är att ge en saklig beskrivning av hur äldreomsorgen fungerar och, utifrån kunskapen så här långt, hur äldreomsorgen har hanterat coronaviruset. Rapporten presenterades under en presskonferens den 25 juni.
– Under coronapandemin har debatten om äldreomsorgen blivit extra polemisk och onyanserad. Svensk äldreomsorg förtjänar en diskussion som vilar på fakta och saklighet, säger Anders Knape, ordförande SKR.

Ny rapport om äldreomsorgen
Se presskonferensen
 
Extra stöd till äldreomsorgen vid ökad smittspridning
 
Under sommaren kan SKR ge extra stöd i det fall kommuner får ökad smittspridning i äldreomsorgen. Det kan handla om frågor som rör verksamhet, juridik, kommunikation eller arbetsgivarfrågor. Stödet ges efter begäran av kommunledningen.
Stöd till äldreomsorg i sommar
 
Fler använder systematiska arbetssätt
 
Den 24 juni publicerade Socialstyrelsen, i samverkan med SKR, 2020 års öppna jämförelser för tio områden inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Resultaten visar bland annat att allt fler kommuner använder IBIC.
– Det är positivt att utredning och uppföljning blir mer systematisk. De kunskapsbaserade arbetssätten är ett viktigt stöd till medarbetare och bidrar mer likvärdiga och transparenta bedömningar, säger Åsa Furén-Thulin, chef för socialtjänstsektionen på SKR.
Öppna jämförelser i socialtjänsten
 
Mer från SKR 
 
 
Stöd för digitala möten i socialtjänsten
Genom att ge stöd digitalt kan socialtjänsten minska risken för smitta och öka tillgängligheten för brukare och klienter under coronapandemin. Men hur bedömer man om en digital tjänst är säker nog? Vilka möten passar att genomföra digitalt? Och vad ska man tänka på när en tjänst saknar stark autentisering? 
Digitala möten i socialtjänsten
 
Covid-19 och värmebölja 
Värmeböljor kan innebära stor risk för äldre, personer med funktionsnedsättning och andra sårbara grupper. Därför är det viktigt att ha rutiner på plats och nå ut med information. I sommar behöver beredskap och rutiner också anpassas för att hindra smittspridning. På SKR:s webbplats hittar du stöd, verktyg och goda exempel.
Stöd vid värmebölja
 
Se över ansvarsfördelningen i missbruksvården
SKR har länge påtalat att det råder oklarheter i ansvarsfördelning mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården när det gäller vård, stöd och behandling för personer med missbruk och beroende. SKR har därför skickat in en hemställan till regeringen om att det behövs en bred översyn av lagstiftningen.
Utredning kan in bara omfatta samsjuklighet
 
Sök stimulansbidrag för välfärdsteknik
Missa inte möjligheten att få stimulansmedel och stöd att utveckla digitala arbetssätt och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Hittills har 158 kommuner rekvirerat medel ur SKR och regeringens satsning på teknik, effektivitet och kvalitet i äldreomsorgen 2020-2022. Medlen rekvireras hos kammarkollegiet.
Sista ansökningsdag 1 december
 
Brukarundersökningar – anmälan öppen till 24 augusti
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till brukarundersökningarna inom funktionshinderområdet, individ- och familjeomsorgen samt pilotundersökningen för placerade barn och unga. Sista anmälningsdag för vissa tilläggstjänster är den 26 juni. För deltagande utan tilläggstjänster är sista anmälningsdag den 24 augusti.
Brukarundersökningar socialtjänt
 
Kurser och konferenser 
 
 
29 JUNI –1 JULI
Kraftsamlingsverkstad psykisk hälsa
Första veckan i juli, samma vecka som Almedalen brukar äga rum, arrangerar SKR en webbsändning i tre delar om Kraftsamling för psykisk hälsa. Vad händer inom Kraftsamling psykisk hälsa? Hur gör vi verkstad av alla planer? Projektchef Ing-Marie Wieselgren med gäster medverkar.
Kraftsamlingsverkstad
 
26 AUGUSTI
Bostäder för utsatta grupper
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att utsatta grupper har möjlighet till bostad. Samtidigt har bostadsmarknaden stängt dörren för allt fler. Vilken roll ska stat och kommun spela i bostadsförsörjningen? Och hur kan kommuner ta sig an utmaningarna? Ta del av forskning, pågående utredningar och lokala exempel. Dagen webbsänds.
Bostäder för utsatta grupper
 
2 SEPTEMBER
Effektivare arbetssätt i socialtjänsten
Effekten av coronapandemin och demografiska utmaningar ökar trycket på kommunerna. Hur kan socialtjänsten använda resurserna mer effektivt? SKR bjuder in till en heldags webbsändning om förändringsledning, digitalisering och smartare arbetssätt.
Effektivare arbetssätt
 
13 NOVEMBER
Hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersrelaterat våld och förtryck begränsar ofta ungas handlingsutrymme och rätt att välja partner. Att förstå, identifiera och agera när unga utsätts är en kompetens som behövs inom såväl skola, socialtjänst som primärvård. Under en heldags webbsändning hör du några av landets mest kunniga på området.
Hedersrelaterat våld och förtryck
 
Nytt från omvärlden 
 
 
Hindra smitta – checklista för äldreboende
Socialstyrelsen har tagit fram en checklista för att hindra smittspridning på äldreboende. Checklistan innehåller reflektionsfrågor och tips som kan användas på kort och lång sikt.
Checklista för äldreboende
 
Stöd att nå våldsutsatta under coronapandemin
Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram stöd för kommuner att nå personer som utsätts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck under coronapandemin. Bland annat finns en checklista för information som bör finnas på kommuners webbplatser samt goda exempel på kommuners informationsinsatser.
Stödet uppdateras löpande
 
Reviderat stöd för provtagning inom omsorgen
Folkhälsomyndigheten har reviderat stödet för provtagning av covid-19 i omsorgen för äldre. Bland annat har stöd kring provsvar och bedömning av misstänka fall uppdaterats. Stödet innefattar nu även hemtjänst och hemsjukvård i ordninärt boende.
Provtagning inom kommunal omsorg
 
Statsbidrag för kommuner
Socialstyrelsen har publicerat utlysningarna av stadsbidrag för:
Regeringen har beslutat att 30 miljoner kronor ska utlysas till kommuner för att motverka isolering hos äldre till följd av pandemin. Medlen kan bland annat användas för digitala lösningar.
 
Nya regler för att hindra barnäktenskap
1 juli 2020 stärks lagen mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Bland annat införs reseförbud i LVU som ska skydda barn från att föras utomlands. Socialstyrelsen har tagit fram ett meddelandeblad om de nya reglerna.
Meddelandeblad från Socialstyrelsen
 
Lagändring för personlig assistans
1 juli 2020 ändras LSS så att alla delar av hjälp med andning och sondmatning kan ge rätt till assistans. Kravet på att hjälpen ska vara av privat och integritetsnära karaktär när det gäller grundläggande behov tas bort. För grundläggande behov kan assistansersättning beviljas för tid i barnomsorg eller skola utan särskilda skäl. För daglig verksamhet kvarstår kravet på särskilda skäl.
Information hos Försäkringskassan
 
Konsekvenser av covid-19 för individ- och familjeomsorgen
Regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att analysera konsekvenserna av covid-19 pandemin för individ- och familjeomsorgen,
Uppdraget ska redovisas 29 januari 2021
 
Länsstyrelserna samordnar lägesbilder kring social utsatthet
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att samordna lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social utsatthet med anledning av covid-19.
Uppdraget ska redovisas 30 oktober 2020
 
Stöd till aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet ska ta fram ett stödmaterial till kommuner för att främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning.
Uppdraget ska redovisas 15 juni 2021
 
Redaktör 
Sofia Karlsson 
Ansvarig utgivare 
Karin Falck
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00