Överenskommelse om genomförande av ökad testning klar
 
Regeringen och SKR är nu överens om att staten tar kostnaderna samtidigt som regionerna åtar sig att utföra testningen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
− Regionerna tar ett stort ansvar för testningen. Genom den här överenskommelsen kan testningen och smittspårningen öka på ett långsiktigt hållbart sätt. Testningen måste alltid vara ändamålsenlig och behoven kommer variera mellan olika regioner och över tid, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på SKR.
Överenskommelse om testning av covid-19
 
Vd-krönika
 
 
Det är sommar i år också
 
Beskedet om vad som gäller för inrikes resor under sommaren har många väntat på. Människor har hållit sina semesterplaner öppna i väntan på detta besked. Många företag inom besöksnäringen har ansträngt sig och hållit ut, på vippen av att begära konkurs, i hopp på detta positiva besked som nu förhoppningsvis kan rädda sommaren och deras företag.
 
Se över ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevård
 
Det finns oklarheter i ansvarsfördelningen mellan sjukvård och socialtjänst kring vård, stöd och behandling av personer med missbruk och beroende. SKR vill ha en översyn av lagstiftningen.
− Det är nödvändigt med en tydligare reglering av huvudmännens ansvar för att kunna ge en effektiv, kunskapsbaserad och jämlik vård för personer med missbruk och beroende, säger Arion Chryssafis, ordförande för SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg.
Hemställan om översyn av huvudmannaskap för beroendevård
 
Så påverkas kollektivtrafiken av råd om resor inom landet
 
Från den 13 juni avråder inte längre Folkhälsomyndigheten generellt från resor inom landet. Myndigheten gör dock ett särskilt förbehåll för resor med kollektivtrafik och allmänna färdmedel. SKR har tagit fram en genomgång av vad de förändrade råden för resor betyder för kollektivtrafik och allmänna färdmedel.
Allmänna råd om resor med anledning av covid-19
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns exempelvis information om förslaget till ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Ledande politikers erfarenheter under coronapandemin
Coronapandemin har haft ett Stockholmsfokus, demokratin har påverkats, krisledningen och samarbetet med civilsamhället har fungerat väl, den digitala utvecklingen har tagit fart och stora ekonomiska utmaningar är att vänta framöver. Det är några av slutsatserna i skriften Att leda under coronapandemin, som ger en inblick i hur det har varit för 17 olika ordföranden i kommun- eller regionstyrelser att styra och leda under pågående smittspridning våren 2020.
Att leda under coronapandemin
 
Positivt besked om 150 miljoner i stöd till kulturen
SKR välkomnar att regeringen ser den svåra situation som många regionala och kommunala kulturverksamheter befinner sig i. Det är ett viktigt besked för Sveriges kulturliv.
Tillskott till kulturen med anledning av coronapandemin
 
SKR välkomnar statligt stöd till regionala flygplatser
SKR ser positivt på beskedet om ett tillfälligt krisstöd till de regionala flygplatserna, som går med kraftiga underskott i spåren av covid-19.
− Det är en viktig signal om att staten nu tar ett utökat ansvar över flygtransporterna i hela landet, säger Gunilla Glasare, SKR.
Regeringen aviserar krisstöd till regionala flygplatser
 
Stora behov av insatser för digitalisering i skolan
Pandemin belyser vikten av att skolan har goda kunskaper om digitalisering. Men endast två initiativ i den nationella handlingsplanen är genomförda. Nu behöver arbetet växlas upp.
– Huvudmännen behöver bättre förutsättningar att säkerställa att alla barn och ungdomar får tillgång till en likvärdig utbildning, säger Per-Arne Anderson, SKR.
Få förslag i #skolDigiplan genomförda
 
Ebo-begränsningarna bör utvidgas - inte stramas åt
Kommunen kan bäst avgöra vilka områden som ska begränsas för asylsökandes möjligheter att bosätta sig i eget boende och regelverket bör gälla fler kommuner. Det skriver SKR i ett yttrande till regeringen.
Kommunerna har bäst kunskap om lokala förhållanden
 
Stärkt samverkan för utveckling av vården
SKR och Life Science-branschen har tecknat två överenskommelser för att utveckla arbetet med kliniska prövningar och kvalitetsregister.
Överenskommelser om kliniska prövningar och kvalitetsregister
 
Hälso- och sjukvårdsrapporten om läget 2019
SKR:s rapport Hälso- och sjukvårdsrapporten, Öppna jämförelser 2020 presenteras idag. Den behandlar läget i hälso- och sjukvården innan pandemin och dess effekter.
Hälso- och sjukvårdsrapporten - Öppna jämförelser 2020
 
Sämre etablering i spåren av ett stökigt 2019
Andelen nyanlända i arbete eller studier två år efter etableringsprogram minskade under 2019. En orsak är stoppet av extratjänster. Arbetsförmedlingens omstrukturering kan vara en annan.
Samordningsansvaret för nyanlända bör ses över
 
SKR om Arbetsförmedlingens rapport om lokal närvaro
Arbetsförmedlingen har beskrivit hur lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet ska säkras. SKR efterlyser tydlighet i vad lokal närvaro betyder i praktiken.
Lokal närvaro viktigt för stödet till arbetslösa
 
Stort antal planlagda bostäder i landets kommuner
Nya Öppna jämförelser från SKR visar att det i 158 av landets kommuner kan byggas över 152 000 bostäder i färdiga detaljplaner. Samtidigt uppger fortfarande många kommuner att de har bostadsbrist.
Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2020
 
Bloggar från SKR
 
 
Mycket att vinna på ökat samarbete
Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om. Många har upplevt en mer pressad arbetssituation än någon gång tidigare i arbetslivet, skriver Caroline Olsson, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Sverige har inte råd att stå utan beredskap
På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället. Det skriver Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av coronaviruset. Följ myndighetens webbplats för aktuell information om smittspridning av covid-19. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Besöksförbudet på äldreboenden förlängs
Regeringen har beslutat att förlänga besöksförbudet på äldreboenden för att minska smittspridning av covid-19. Förbudet, som infördes den 1 april, har förlängts till den 31 augusti i år. 
Besöksförbud på äldreboende förlängs till sista augusti
 
En samlad bild av sociala risker efter covid-19
Länsstyrelserna ska på uppdrag av regeringen samordna en lägesbild av hur kommunerna ser på risker för social problematik och utsatthet till följd av covid-19-pandemin, exempelvis barns utsatthet eller ökat våld i nära relation. Kommunerna ska också lämna beskrivningar av genomförda eller planerade åtgärder för att hantera sociala konsekvenser av pandemin.
Covid-19-pandemins sociala konsekvenser
 
Krisen på arbetsmarknaden bedöms bli långvarig
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att fortsätta öka dramatiskt i år och nästa år. Enligt myndighetens prognos kommer långtidsarbetslösheten att nå historiskt höga nivåer, till följd av coronapandemin.
Arbetsförmedlingens prognos över arbetslösheten
 
Tillfällig möjlighet till självprovtagning för livmoderhalscancer
Socialstyrelsen föreslår att regionerna tillfälligt ska få möjlighet att införa självprovtagning av livmoderhalscancer för alla kvinnor mellan 23-64 år. Detta på grund av att covid-19-pandemin har lett till att screeningen för livmoderhalscancer pausats helt eller delvis i flera regioner i landet. 
Möjlighet till självprovtagning med anledning av coronapandemin
 
Förslag om åtgärder för kommunal räddningstjänst
Regeringen föreslår åtgärder för en mer likvärdig och effektiv kommunal räddningstjänst med syfte att ge bättre förutsättningar att förebygga och minska skador till följd av olyckor. Ett av förslagen är en starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande arbete och räddningstjänst.
Proposition om en effektivare kommunal räddningstjänst
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 23 juni
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00