Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om fastighetsrelaterad information kopplad till covid-19 och det nya coronaviruset, slutförda och pågående FoU-projekt, inspiration från medlemmar, information om arrangemang och utbildningar, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 
Fastighetsrelaterad information kopplad till Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Boverket – Tillfälligt hyresstöd till vissa lokalhyresgäster i utsatta branscher
Boverket har fått uppdraget att stödja länsstyrelserna med en process för fastighetsägares ansökan hos länsstyrelsen om ersättning för tillfälligt hyresstöd. Hyresstödet avser perioden den 1 mars till den 30 juni 2020 i de fall där specifika överenskommelser har tecknats mellan fastighetsägare och vissa lokalhyresgäster i utsatta branscher om reduktion av hyran.

OBS! Ansökningstiden för fastighetsägarna är kort. Stödet kan enbart sökas från den 1 juli 2020 till den 31 augusti 2020 hos länsstyrelserna.

Boverkets information om det tillfälliga hyresstödet
På denna sida finns bl.a. följande dokument:
SNI-koder för vissa lokalhyresgäster (pdf)
Boverkets preliminära intygsmall för hyresgästen (pdf)
Boverkets beräkningsmall för lokalhyresstödet (excel)

Boverkets övriga information med koppling till covid-19

Ny rapport från Kommuninvest: ”Covid-19 och den kommunala låneskulden – en ögonblicksbild”
Kommuninvest har publicerat en fokusrapport om den pågående coronakrisens effekter på investeringar, lån och skuldsättning i kommuner och regioner.
Läs mer på Kommuninvests webbplats

Kommuninvest: Webbinarium om investeringar, lån och skulder i kristid
Coronakrisen ändrar förutsättningarna för de fortsätta investeringarna inom kommunsektorn. Kommuner och regioner, inklusive deras bolag, kommer att under de närmaste månaderna behöva omvärdera och eventuellt justera sina planer för investeringar, lån och skuldsättning.

Kommuninvest bjuder in till webbinariet ”Investeringar, lån och skulder i kristid: Vart är kommuner och regioner på väg?” den 23 juni.
Läs mer om Kommuninvests webbinarium
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Pilotstudierapport klar: ”E-hälsa – Hur påverkar vårdens digitala utveckling behovet av lokaler och utformningen av dem?”
Fastighetsrådet, dvs. SKR:s FoU-fond för regionernas fastighetsfrågor, har finansierat Chalmers Centrum för vårdens arkitekturs pilotstudie om hur vårdens digitalisering av verksamheten påverkar behovet och utformningen av de fysiska miljöerna. En intressant tillbakablick, en nulägesbild och utblick mot framtidens möjligheter.
Rapporten

SKR har gjort en sammanställning som visar att användningen av regionernas egna digitala tjänster nästan har tiodubblats under de första månaderna under 2020.
SKR:s sammanställning

SKR har samlat information om vårdens utvecklingsarbete kring e-hälsa på webben.
Webbsidorna om e-hälsa

”Digitalt möte” ingår som en ny produkt inom Ineras tjänst för Video- och distansmöte, och har särskilt utvecklats för att skapa större nytta för kommuner, eftersom den gör det både enklare och säkrare att använda digitala möten.
Läs mer om Ineras nya digitala mötestjänst

Chalmers CVA har nyligen också publicerat rapporten ”Registerbaserade studier för forskning och utveckling av byggd vårdmiljö: en outnyttjad guldgruva - Kartläggning och exempel på användningsområden av Socialstyrelsens registerdata”.
Ladda ner rapporten från CVA:s webbplats
Sammandrag Regionernas fastighetsnyckeltal 2019
Regionerna samlar varje år in nyckeltal inom fastighetsområdet. Nyckeltalen beskriver storleken på regionernas fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringar, kostnaderna för driften av lokalerna samt energianvändningen. Insamlingen är frivillig och regionerna står själva för innehållet i sina nyckeltal.

I skriften redovisas och kommenteras ett utdrag av 2019 års nyckeltal. Syftet är att ge information och kunskap om fastighetsbestånden både på en övergripande nivå för att se nationella trender och på lokal nivå för att se hur regionerna skiljer sig åt.
Läs rapporten här
 
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter.

Fastighetsrådet: Chalmers Centrum för vårdens arkitektur 2021-2025
Regionernas fastighetsorganisationer har sedan 2011 medfinansierat plattformen för Chalmers Centrum för vårdens arkitektur (CVA). CVA arbetar med forskningsprojekt samt nationell och internationell forskarsamverkan, utvecklingsprojekt, uppdragsutbildningen Vårdens lokaler som utgör en nationell akademisk kunskapsnod kring vårdens byggda miljöer m.m. CVA har ett nära samarbete med bl.a. Sahlgrenska akademin för att än tydligare koppla kunskapsutvecklingen mellan vårdens utveckling och vårdens fysiska miljöer. De 21 regionernas fastighetsorganisationer och Chalmers har nu beslutat att förlänga samarbetet och regionernas medfinansiering under perioden 2021-2025.

Ett stort tack till Chalmers Centrum för vårdens arkitektur från regionernas fastighetsorganisationer och SKR för ett mycket givande och inspirerande samarbete kring kunskapsutveckling!
Kommunfonden: Ny forskningsstudie om förskolelokaler tillsammans med Högskolan i Gävle
Styrelsen för SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor, benämnd Kommunfonden, har tagit beslut om att finansiera en forskningsstudie om framgångsfaktorer i befintliga förskolelokaler under hösten 2020 till hösten 2021. På vilket sätt stödjer den fysiska miljön den pedagogiska verksamheten? Vi kommer att göra ett urval av tre kommuner av dem som har visat intresse för att avropa ny förskolebyggnad från SKL Kommentus Inköpscentral. Under hösten 2021 kommer ett förslag till en uppföljande delstudie att presenteras för styrelsen om att jämföra framgångsfaktorer i befintliga förskolelokaler med de förskolelokaler som kommer att avropas från ramavtalen.

Den som är intresserad av att höra mer, är välkommen att kontakta Helén Örtegren, helen.ortegren@skr.se, inom SKR:s fastighetsgrupp. Vi kommer att bjuda in intresserade kommuner till ett informationsmöte under augusti/september.

Mer information om Högskolan i Gävle
Mer information om SKL Kommentus Inköpscentrals förskoleramavtal

Tips om kurs: Att utveckla lärmiljöer – teori och praktik 7,5 hp
Högskolan i Gävle erbjuder masterkursen Att utveckla lärmiljöer - teori och praktik 7,5 hp. Kursen hålls vårterminer, riktar sig till pedagogisk personal, och går igenom både teorier kring lärmiljöer och olika empiriska forskningsprojekt. Kursen ges helt online och som examination genomförs en mindre studie där en befintlig lärmiljö undersöks med fokus på att utveckla verksamheten.
Mer information finns här

Högskolan i Gävle genomför även kortare och längre uppdragsutbildningar med liknande innehåll, riktat mot bredare målgrupper.
Kontakta Anneli Frelin, anneli.frelin@hig.se eller Jan Grannäs, jan.grannas@hig.se för mer information.

KLASSA för IoT - SKR utvecklar stöd för det systematiska informationssäkerhetsarbetet
SKR genomför under 2020 ett arbete med att ta fram ett uppgraderat verktyg, ”Klassa v4”, för att stödja det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Parallellt med detta har SKR tillsammans med innovationsprojektet ”City as a Platform” tagit initiativ till att kravställa och utveckla normgivande stöd och vägledningsverktyg, ”Klassa för IoT”, som specifikt fokuserar på IoT-data.

KLASSA för IoT utvecklas och testas bland annat tillsammans med kommunerna i City as a Platform för att fånga in feedback från kommuner som redan inlett sin IoT-resa. KLASSA för IoT kommer i kombination med Klassa v4 att bli nyckelkomponenter för kommuners och regioners organisatoriska förutsättningar och förmågor att kunna hantera och tillgängliggöra IoT-data. KLASSA för IoT kommer successivt att kompletteras med specifikt stöd för fastighetsrelaterade IoT-tjänster och vi efterlyser nu fastighetsorganisationer som önskar vara med i den fortsatta utvecklingen av KLASSA för IoT för fastigheter.

För ytterligare information om KLASSA för IoT kontakta Bo Baudin bo.baudin@skr.se inom SKR:s fastighetsgrupp.

För ytterligare information om KLASSA v4 kontakta Lotta Nordström, sektionschef, avdelningen för Digitalisering lotta.nordstrom@skr.se

Referensarkitektur för IoT – SKR koordinerar utvecklingsarbete inom Ineras arkitekturgemenskap
SKR och Inera har tillsammans med innovationsprojektet City as a Platform tagit initiativ till en arbetsgrupp ”RefArk” som successivt ska definiera en referensarkitektur för IoT. Arbetet genomförs inom ramen för Ineras arkitekturgemenskap i samarbete mellan ett 20-tal kommuner.

SKR:s och Ineras arbete bygger på att ta fram grundläggande krav, som kommuner och regioner kan ställa vid upphandling och införande av IoT-lösningar. För kommuner och regioner som vill införa IoT-lösningar är det samma grundförutsättningar som behöver lösas, t.ex. datamodeller, standarder, IT-säkerhet och förvaltningsbarhet. Att kommuner och regioner hjälps åt med att ta fram en gemensam kravbild syftar till att underlätta för marknadens aktörer att skapa mer ändamålsanpassade lösningar och för att snabbare ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Den 26 juni kl 09-11 redovisar utförargruppen vårens arbete för gruppens följare och övriga intresserade från kommunala respektive regionala organisationer. Eventet är kostnadsfritt men föranmälan krävs, kontakta bo.baudin@skr.se och uppge organisationstillhörighet för att få kallelse med tillgång till länk till presentationsmötet.

För mer information om arbetsgruppen RefArk IoT och förutsättningar för deltagande/engagemang i arbetet med RefArk IoT som utförare alternativt följare, kontakta Peter Mannerhagen, Enterprise Arkitekt, Inera, peter.mannerhagen@inera.se
 
Arrangemang och utbildning
 
 
KTH-kursen Fastighetsföretagande i offentlig sektor inställd
Årets kurs Fastighetsföretagande i offentlig sektor som skulle ha genomförts i samarbete mellan SKR och KTH kommer tyvärr inte genomföras. Detta på grund av fortsatt osäkerhet avseende coronapandemin och att det inte varit möjligt att ställa om till digital kurs.
 
Inspiration från medlemmarna
 
 
Samarbete för att lösa effektutmaningar i Uppsala
Uppsala kommun, Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län och Energimyndigheten samarbetar för att råda bot på utmaningarna med effektbristen i regionen.

Läs mer på respektive organisations webbplats:
Uppsala kommun
Region Uppsala
Länsstyrelsen Uppsala län
Energimyndigheten

ÖrebroBostäder AB – första bostadsbolaget som lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska kraftnät (SVK)
Svenska kraftnäts godkännande av ÖBO som lokal leverantör anses vara ett unikt skifte på energimarknaden, då ett bostadsbolag för första gången får leverera energitjänster till det nationella kraftnätet. Med detta steg kan byggnader bistå det lokala och nationella energisystemet istället för tvärtom.

Det innebär att ÖBO som elenergitjänsteleverantör kan avlasta trycket på det nationella kraftnätet och på lokal nivå förbättra förutsättningarna för etablering/expansion av kapacitetskrävande industri och verksamhet. I ett första steg ansluts ett antal fastigheter i det befintliga beståndet. Parallellt planeras det för att ansluta ett helt nytt bostadsområde, stadsdelen Tamarinden med 600 bostäder, vi ser detta som ett viktigt steg i arbetet med städernas klimatomställning berättar Jonas Tannerstad, chef el och automation, ÖBO.

För mer information om de tekniska förutsättningarna, kontakta Jonas Tannerstad, ÖBO jonas.tannerstad@obo.se

Läs mer på respektive organisations webbplats:
ÖrebroBostäder AB
Svenska kraftnät

Bobergsskolan i Stockholm – Årets skol- och förskolebyggnad 2020
Nohrcon har i sin omröstning korat Bobergsskolan i Stockholm till årets skol- och förskolebyggnad 2020 bland många välförtjänta kandidater.
Nohrcon om vinnaren
SISAB:s pressrelease om utmärkelsen

SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor finansierar en forskningsstudie om Bobergsskolan och Skapaskolan, där Högskolan i Gävle kommer att undersöka hur de fysiska miljöerna kan stödja skolornas pedagogiska idé, organisation och arbetssätt. Studien pågår till 2022.
Om forskningsstudien på Högskolan i Gävles webbplats

Inspelad webbsändning: Allaktivitetshusen i Malmö bryter barriärer för ökad social hållbarhet
Tre allaktivitetshus har skapats i Malmö utifrån en ambition att utgöra en positiv motkraft i ett område präglat av brist på lokalt föreningsliv, med låga skolresultat och en hög upplevd otrygghet såväl i skolan som i det omkringliggande området. Om du missade det webbsända seminariet den 19 maj, kan du nu se sändningen i efterhand. Inspireras av framgångsfaktorer och praktiska erfarenheter från samverkansarbetet inom grundskole- och fritids- och kulturförvaltningen.
Se webbsändningen
SKR:s arbete med Strategi för hälsa
 
Mer från SKR
 
 
Ekonomirapporten
Vårens Ekonomirapport innehåller bland annat beskrivningar av hur coronaviruset påverkar ekonomin i kommuner och regioner. Vi utgår från ett tämligen positivt scenario där vi antar att pandemin kommer att avklinga under sommaren, och vårt samhälle därefter kan börja återgå till
ett normalläge.
Ekonomirapporten maj 2020 i webbversion

Stöd för prognos av boenden enligt LSS
SKR har tagit fram ett stöd till prognos för boende enligt LSS. Dokumentet syftar till att utgöra ett handfast stöd i kommunernas arbete med att prognosticera behovet av boende enligt LSS fem år framåt.
Stöd för prognos av boende enligt LSS (pdf)

I skriften finns det också ett metodstöd. Metodstödet är utformat för att guida arbetet med att ta fram en prognos utifrån en strukturerad genomgång av behov, tillgång och förutsättningar inom kommunen. Det är utformat för att skapa ett helhetsunderlag för alla typer av kommuner, men vilka steg som är relevanta och det praktiska genomförandet kommer givetvis att skilja sig åt utifrån lokala förutsättningar.
Metodstöd - prognos av boende enligt LSS (pdf)

En viktig framgångsfaktor, för att gradvis öka träffsäkerheten i prognoserna, är att varje år jämföra tidigare prognos med utfall och dra lärdomar för det fortsatta arbetet.

Öppna jämförelser - Stort antal planlagda bostäder i landets kommuner
Nya Öppna jämförelser från SKR visar att det i 158 av landets kommuner kan byggas över 152 000 bostäder i färdiga detaljplaner. Samtidigt uppger fortfarande många kommuner att de har bostadsbrist.
Läs mer på SKR:s webbplats
Öppna jämförelser – Planläggning och tidsåtgång 2020

Solceller - varukorg klart för avrop
Solcellslösningar 2019 ska stödja och påskynda produktionen av el från solkraft genom att erbjuda kommuner, regioner och deras bolag ett enkelt sätt att upphandla solcellslösningar. Upphandlingen avser köp av en eller flera varor som kan användas i en solcellsanläggning.

I maj arrangerade SKL Kommentus Inköpscentral en digital informationsdag om DIS för solcellslösningar. Om du missade den dagen, eller om du var med och vill ta del av informationen igen, finns en inspelad version på samlingssidan för samtliga DIS för solcellslösningar.
Läs mer på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats

Entrézoner - fast installerade entrémattor klart för avrop
Entrézoner är ett fastmonterat mattsystem med syfte att fånga upp smuts och väta. Det medverkar till ett minskat slitage på golv, bättre hygienisk miljö samt trevligare entrémiljö. Entrézoner kan exempelvis läggas på i förskolor och i receptioner.
Läs mer på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats

Laddningspunkter klart för användning
När användningen av elbilar ökar i landet, ökar också behovet av laddningspunkter till elbilar och laddhybrider. Vi vill hjälpa er i ambitionen att bidra till en bättre miljö i kommunen och nå målet om en fossilfri fordonsflotta senast 2030.
Läs mer på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats

SKR medverkar i statliga utredningar
Från SKR deltar Jan-Ove Östbrink och Olof Moberg i Typhusutredningen. Love Edenborg deltar i Ett förenklat och effektivt regelverk för bland annat bygglov.

Förbundet följer också utredningen Samordning för bostadsbyggande där Olof Moberg kommer att medverka i den del som avser att se över delar av plan- och bygglagen för att stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter samt utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer.

SKR kommer framöver att delta i utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning.

SKR medverkar i utredningen Ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård samt i Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS. Helén Örtegren inom fastighetsgruppen är kontaktperson för SKR:s medverkan gällande fastighetsrelaterade frågor i dessa båda utredningar.
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Inget undantag för idéburna offentliga partnerskap i upphandlingslagstiftningen
Det finns inga särskilda regler eller undantag för idéburna offentliga partnerskap (IOP) i den svenska upphandlingslagstiftningen. Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissyttrande om utredningen Idéburen välfärd.
Positivt att det skapas bättre förutsättningar för idéburna organisationer - Konkurrensverket

Nya kriterier för hållbar upphandling av simhallar
Upphandlingsmyndigheten har kommit med nya hållbarhetskriterier som ska underlätta vid upphandling av byggentreprenad av bad- och simanläggningar.
Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats
Hållbarhetskriterier vid upphandling av bad- och simhallar
 
Nationell vägledning – Förnyat vädervarningssystem
SMHI har i samverkan med ett stort antal aktörer tagit fram ett nytt system för vädervarningar som syftar till att skapa vädervarningar som är konsekvensbaserade. Systemet kommer att införas i april 2021.

Den nationella vägledningen för vädervarningar riktar sig till funktioner hos samhällsaktörer som påverkas av ett förändrat arbetssätt runt vädervarningar. Varje aktör ansvarar för att implementera och integrera det förnyade varningssystemet i sin egen organisation. SMHI erbjuder stöd i form av utbildningsmaterial och informationsmaterial som blir tillgängligt i juni 2020.
Läs mer på SMHI:s webbplats

Sveriges Allmännytta: Nya ramavtal för Kombohus
Sveriges Allmännytta har tecknat nya ramavtal för flerbostadshus.
Läs mer om de nya ramavtalen på Sveriges Allmännyttas webbplats

Även SKL Kommentus Inköpscentral har tecknat ramavtal för bostäder. Ramavtalen kan användas både för avrop av flerbostadshus och med förnyad konkurrensutsättning och även för särskilda boenden enligt LSS, för äldre och trygghetsboenden.
Läs mer på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats

Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler
Arbetsmiljöverket har tagit fram förslag till regler i en ny struktur vilka nu är ute på remiss. Sista svarsdatum är den 30 december 2020.
Samlad information om remissen finns på Arbetsmiljöverkets webbplats
Vanliga frågor och svar om förslaget

Framtidens idrottshall – en ny mötesplats för rörelseglädje och gemenskap
Bristen på idrottshallar är stor samtidigt som det finns ett ökande behov av mötesplatser som främjar rörelse och gemenskap. I samarbete med Sveriges fem största förbund för inomhusidrott; Handboll-, Basketboll-, Innebandy-, Gymnastik- och Volleybollförbunden, har White tagit fram ett innovativt koncept för framtidens idrottshall.

Konceptet för framtidens idrottshall presenteras på förmiddagen den 1 september, samma datum som det inställda Träffpunkt Idrott skulle ha ägt rum. Inbjudan med exakt tid och plats, fysisk eller digital, för evenemanget skickas ut senare men boka gärna in datumet redan nu. Är du intresserad av framtidens idrottshall och vill få en inbjudan? Skicka en intresseanmälan till någon av våra ansvariga för projektet:

Daniel Glimvert, anläggningsansvarig, Svenska Gymnastikförbundet, daniel.glimvert@gymnastik.se
Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt, White Arkitekter, niklas.singstedt@white.se

Mer information om konceptet

Möjlighet för kommuner att söka statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor
MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras, skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag och kommuner kan varje år ansöka om bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Ansökningsperioden för 2020 är öppen till och med 1 augusti.
Läs mer på MSB:s webbplats

Nytt uppdrag till Upphandlingsmyndigheten om arkitektur och gestaltad livsmiljö
Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att stärka kompetensen hos offentliga aktörer vad gäller kvalitetsaspekter som rör arkitektur och gestaltad livsmiljö vid upphandling av bl.a. tjänster, bebyggelse, inredning och utrustning. Detta ska bland annat ske genom metodstöd och vägledning. Det långsiktiga syftet är att höja den arkitektoniska och gestaltningsmässiga kvaliteten på framförallt den byggda miljön. Arbetet ska göras i nära samarbete med Boverkets pågående uppdrag om arkitektur och gestaltad livsmiljö.
Läs mer på regeringens webbplats
Prop. 2017/2018:110 Politik för gestaltad livsmiljö
Boverkets arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö

Sveriges Arkitekter och SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor uppdaterade skriften Bygga vackert 2019. Ett tips är att ta en titt i denna för att få stöd och inspiration för kommunens eller regionens interna dialog och process kring estetiska och funktionella värden vid upphandling av samhällsfastigheter.
Skriften Bygga vackert (SKR 2019) kan läsas och laddas ner i webbutiken
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se