SKR och regeringen avser komma överens om ökad testning
 
SKR och regeringen arbetar fram en gemensam inriktning för PCR-testning och serologisk testning i pandemins olika faser. Avsikten är att inom kort teckna en överenskommelse om genomförande och finansiering.
− Vi är överens om att få tillstånd en ökad ändamålsenlig testning och smittspårning. Med en gemensam inriktning för testning och med regionernas kapacitet och kunnande, så kan testverksamheten utökas på ett långsiktigt hållbart sätt. Att staten tydliggör förutsättningarna kring finansiering är välkommet, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.
Skyndsam förhandling om överenskommelse för testning av covid-19
 
Vd-krönika
 
 
Det stora digitala språnget
 
Våren 2020 har inte varit lik någon annan tid. Under covid-19-pandemins inledande månader har svensk hälso- och sjukvård samt omsorg genomfört en omställning på ett sätt som vi tidigare inte gjort, inte minst har den digitala omställningen varit exceptionell. Ett kraftigt språng där nya arbetssätt och nya digitala lösningar på kort tid har införts på bredden över hela hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen.
 
Ersättning för digital vård inom nationella taxan
 
Med anledning av det brådskande läget under den pågående covid-19-pandemin har SKR beslutat om rekommendationer om tillfälliga ersättningar för digitala vårdåtgärder för vårdgivare som är verksamma inom den nationella taxan. 
− Läkare och fysioterapeuter inom den nationella taxan är en stor och viktig resurs för vården. Det är bra att det nu finns en ökad möjlighet för de regioner som vill att även låta dem ge vård digitalt, säger Marie Morell, SKR.
Rekommendation om ersättning för digital vård
 
Utredning om gymnasieskolan lämnar många frågor obesvarade
 
Utredningen om framtidens gymnasieskola och komvux som nu har presenterats innehåller en bra problemanalys. Men flera förslag är långt ifrån färdiga.
− Det här är andra skolutredningen på kort tid som sätter stor tilltro till att staten ska styra upp kommunala uppdrag. Men som istället riskerar att bidra till en otydligare ansvarsfördelning och en större tröghet i systemet, säger Mats Gerdau, ordförande för SKR:s utbildningsberedning.
Utredning om framtidens gymnasieskola och komvux
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns exempelvis information om förslaget till ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Så påverkas tillgängligheten av covid-19
Hälso- och sjukvården i Sverige har under våren tvingats omprioritera sina resurser för att kunna ta hand om covid-19 patienter. Det har inneburit begränsade möjligheter att möta det ordinarie vårdbehovet för att istället ta hand om patienterna som behöver akut vård. SKR har sammanställt en nulägesbild av utvecklingen inom primärvården och den specialiserade vården på webbplatsen Väntetider i vården.
Tillgänglighet i vården under covid-19
 
Kriser löses bäst på lokal och regional nivå
Den pågående pandemin är – i praktiken och per definition – global. Men något vi lärt oss är att kriser hanteras bäst lokalt. Det skriver SKR, SKL International och ICLD i en debattartikel i tidningen Omvärlden. 
Den lokala nivån har en viktig roll i krishantering
 
Allt fler positiva till att få service digitalt
Enligt en ny undersökning är 83 % av invånarna positiva till att få digital service från kommuner och regioner. Allt fler ställer sig positiva och ökningen är tydligast bland kvinnor.
Invånarnas inställning till digitalisering i välfärden
 
Peter Arrhenius ny vd i Inera
Styrelsen i Inera, som är ett bolag som ägs av SKR samt av regioner och kommuner, har utsett Peter Arrhenius till ny vd.
− Vi är mycket glada att ha rekryterat Peter Arrhenius som vd i Inera. Han kommer in i ett läge då bolaget står mitt i ett förändringsarbete med en ny strategi som precis beslutats av Ineras ägarråd, säger Eva Fernvall, ordförande i Ineras styrelse. 
Ny vd i Inera tillträder i september
 
Kommek - för alla som arbetar med ekonomi och styrning
Kommek är en av landets största och ledande mötesplatser för kommuner och regioner där ekonomer, ledare, förtroendevalda, forskare och leverantörer möts. Med anledning av coronapandemin kommer Kommek 2020 att genomföras digitalt. Programmet innehåller föreläsningar, intervjuer och panelsamtal kring viktiga samhällsfrågor.
Kommek webbkonferens 2020
 
Bloggar från SKR
 
 
Fler komplexa analyser av stora skatteskillnader behövs
Utjämningssystemet och kommunalskatterna är onekligen i ropet. Bara sedan oktober har tre undersökningar presenterats. Trots det har svaret på skillnaderna i skattesatser ännu inte helt kunnat ringas in. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog. 
Ekonomibloggen
 
Viktigt att socialtjänsten hittar arbetssätt som fungerar på sikt
En viktig del av socialtjänstens arbete utgörs av det fysiska mötet. Men hur gör man för att minimera risken för smitta? SKR har tagit fram ett stöd för att trygga den fysiska kontakten i tider av corona. Det skriver Åsa Furén-Thulin, SKR.
Socialtjänstbloggen
 
Flera viktiga komvux-beslut i riksdagen
För två år sedan skrev jag om att vuxenutbildningen firade 50 år och hur komvux har utvecklats efter hur det svenska samhället sett ut och omvärlden har förändrats. Det skriver Per-Arne Andersson, SKR. 
Skolbloggen
 
Viktigt att stärka kvinnors och ungdomars sexuella hälsa och rättigheter 
Hur kan vården och ungdomsmottagningarna bidra till en god sexuell hälsa hos unga och stödja kvinnor som utsätts för sexuellt våld eller könsstympning? SKR har tre nya rapporter på området, skriver Eva Estling, SKR.
Vårdbloggen
 
Mänskliga rättigheter, demokrati och rasismens normalisering 
Den 17 juni 2020 anordnas ett panelsamtal som uppmärksammar vikten av att främja, förankra och försvara demokratin i Sverige. Syftet är att relatera mänskliga rättigheter till de utmaningar som normaliseringen av rasism innebär, med ett speciellt fokus på demokratin i kristid. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av coronaviruset. Följ myndighetens webbplats för aktuell information och frågor och svar om smittspridning av covid-19. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Socialstyrelsen ska samordna behov i vården under sommaren
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja samordningen av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren 2020 med anledning av covid-19. I uppdraget ingår även att samordna och vid behov stärka regionernas möjlighet att transportera patienter mellan olika regioner. Socialstyrelsen ska genomföra uppdraget i nära samverkan med SKR.
Samordning av hälso- och sjukvårdens resurser under sommaren
 
Satsning på 5,9 miljarder för testning och smittsmårning
Regeringen har presenterat en satsning på totalt 5,9 miljarder för en kraftigt ökad testning och smittspårning av covid-19.  Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att, i samråd med regionerna och länsstyrelserna, skyndsamt säkerställa förutsättningar för storskalig testning för covid-19 i hela landet.
Utökad testning och smittspårning av covid-19
 
Första kapitlen klara i handbok för kommunal krisberedskap
SKR arbetar tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med att ta fram en handbok i krisberedskap som riktar sig till landets kommuner. Nu finns de första kapitlen i handboken publicerade, som handlar om övergripande processer, dricksvatten och räddningstjänst. Innehållet i handboken publiceras löpande på MSB:s webbplats.
Handbok i kommunal krisberedskap
 
Fördelning av platser i äldreomsorgslyftet
Regeringen har presenterat antal platser per län som kan ta del av det så kallade äldreomsorgslyftet. Satsningen ska stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge ny och befintlig personal möjlighet till utbildning på betald arbetstid.
Kompetenslyft för att stärka äldreomsorgen
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 16 juni
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00