Nu tar nyhetsbrevet för konkurrens och valfrihet sommaruppehåll och är åter vecka 34. Vi önskar er en riktigt härlig sommar!
 
Nyheter från SKR
 
 
Allt fler positiva till att få service digitalt
Enligt en ny undersökning är 83 % av invånarna positiva till att få digital service från kommuner och regioner. Allt fler ställer sig positiva och ökningen är tydligast bland kvinnor.
Stort stöd för digitala tjänster i egenvård
 
Ersättning för digital vård inom nationella taxan
SKR har beslutat om rekommendationer om tillfälliga ersättningar för digitala vårdåtgärder för läkare och fysioterapeuter som är verksamma inom den nationella taxan.
Fakta om ersättningsnivåer
 
Modellkommuner ska stärka äldreomsorgens digitalisering
SKR utser tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.
Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
 
Nytt om upphandlingsrätt
Sammanställning av aktuella domar inom upphandling samt kurskalendarium.
Nytt om upphandlingsrätt - juni 2020
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Samverkan med sociala företag - för innovativa och framgångsrika välfärdslösningar
Varmt välkommen till spridningskonferensen där handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag presenteras.
Välkommen 2 oktober
 
Nytt från omvärlden
 
 
Klargörande från EU-domstolen om samarbeten som är undantagna LOU
Frågan om vad upphandlande myndigheter får samarbeta om i så kallade Hamburgsamarbeten är omdiskuterad. Det handlar om vad samarbeten mellan upphandlande myndigheter som är undantagna lagen om offentlig upphandling (LOU) kan avse. I en dom från 28 maj svarar EU-domstolen på frågan.
Gynnande av privata aktörer - Upphandlingsmyndigehten
 
Utmaningar och åtgärder för minskad smittspridning i äldreomsorgen
IVO:s tillsyn av äldreomsorgen visar att det finns utmaningar kopplade till basala hygienrutiner. Nu finns tre informationsblad med faktorer som IVO bedömer som särskilt viktiga för att minska risk för smittspridning av covid-19.
Starka riskindikationer bakom nationell tillsyn - IVO
 
IVO vill slopa avgifter för ändringsansökningar
IVO föreslår i en delrapport att avgifterna för att ändra ett tillstånd för SoL- och LSS-verksamhet bör avskaffas. Detta är något som Vårdföretagarna länge har argumenterat för. Rapporten är en del av myndighetens uppdrag från regeringen att analysera det nuvarande regelverket för tillståndsprövning inom vård och omsorg.
Avgiftsbeläggning risker att slå hårt mot fristående aktörer - Vårdföretagarna
 
Merparten av svensk äldreomsorg får godkänt av IVO
Äldreomsorgen har pekats ut som den svenska coronastrategins akilleshäl. Det har föranlett en rad olika undersökningar och inspektioner för att kartlägga omsorgens påstådda brister. Ännu har ingen undersökning lyckats identifiera några systematiska tillkortakommanden.
Detsamma gäller för IVO:s inspektion - Vårdföretagarna
 
Ökat vårdsamarbete i väst
Alla 49 kommuner i Västra Götaland går med i satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö. Målet är ökad samverkan mellan olika vårdgivare.
Enklare överblick över invånarnas egen vård - Upphandling 24
 
Flera förbättringsmöjligheter efter höstens varuförsörjningsproblem
Apotekstjänst överskattade sin förmåga samtidigt som Varuförsörjningsnämnden för de fem regionerna Sörmland, Uppsala, Örebro, Västmanland och Dalarna underskattade de lokala behoven av anpassning till den nya leverantören. Det visar utredningen kring problemen med varuförsörjning som uppstod under hösten 2019.
Det stod tidigt klart att de tänkta logistiklösningarna inte fungerande - Region Uppsala
 
Aktuell debatt
 
 
"E-hälsomyndighetens regeringsuppdrag – ett efterlängtat steg mot nationell standard?"
Under coronapandemin har sjukvården och omsorgen satts på hårda prov. Verksamheter har tvingats till ändrade arbetssätt och digitaliseringen har blivit en trampolin in i framtiden. Förhoppningsvis kan regeringsuppdraget, att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer, till E-hälsomyndigheten på sikt innebära ytterligare ett välkommet framsteg på e-hälsoområdet.
Regeringen har formulerat en vision för e-hälsa - Vårdföretagarna
 
"Berätta vilka de är som har hög kvalitet"
Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning är mycket välkommen, och att den behövs visar årsrapporten tydligt, skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.
Sju procent av de granskade skolorna håller hög kvalitet - SvD
 
”Ta höjd för överprövning”
En överprövning som spräcker tidsplanen är inte skäl nog för att få direktupphandla. Det slår Konkurrensverket fast och yrkar att Skellefteå kommun ska böta 225 000 kronor.
Undantag ska tillämpas restriktivt - Upphandling 24
 
"Ny myndighet mot fusk i välfärden"
En helt ny myndighet föreslås för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. – Det krävs ett skyndsamt agerande för att skattemedel inte ska fortsätta betalas ut felaktigt, myndigheten bör inrättas snarast, menar Anne-Marie Begler, som utrett saken.
Förebygga och upptäcka - Offentliga Affärer
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se