Fysiska möten behövs i socialtjänsten – även under corona
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Viktigt att socialtjänsten hittar arbetssätt som fungerar på sikt
 
En viktig del av socialtjänstens arbete utgörs av det fysiska mötet. Men hur gör man för att minimera risken för smitta? SKR har tagit fram ett stöd för att trygga den fysiska kontakten i tider av corona. Det skriver Åsa Furén-Thulin, chef för socialtjänstsektionen på SKR.
Socialtjänstbloggen
 
Modellkommuner ska stärka äldreomsorgens digitalisering
 
SKR har utsett tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Tillsammans med SKR ska de stödja andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik. 
Satsning på teknik, kvalitet och effektivitet i äldreomsorgen
 
Mer från SKR 
 
 
Klart att beställa skyddsutrustning via SKL Kommentus
På uppdrag av SKR har SKL Kommentus köpt in skyddsmateriel som det varit brist på i omsorgen. Kommuner kan nu beställa utrustning genom företaget OneMeds webbutik.
Webbutik för bristvaror nu öppen
 
Skyddsutrustning för privata utförare i omsorgen
SKR har tagit fram ett förslag till rutin för hur privata utförare inom personlig assistans, boende inom LSS, särskilt boende för äldre och hemsjukvård ska kunna rapportera in akuta behov av skyddsutrustning till Socialstyrelsen via kommunerna. Privata utförare kan även beställa materiel via SKL Kommentus efter godkännande från kommunen.
Skyddsutrustning till privata utförare
 
Stöd till prognos för boende enligt LSS
Vill du göra träffsäkrare prognoser och använda resurser mer effektivt gällande behovet av LSS-bostäder? SKR har tagit fram ett stöd för kommunernas arbete att göra prognoser för fem år framåt. Till materialet finns även ett metodstöd.
Stöd för prognos av LSS-bostäder
 
Minska risk för smitta på LSS-boende
Hur kan LSS-boenden förhindra smittspridning och hitta en balans mellan försiktighetsåtgärder och aktiviteter så att vardagen blir så bra som möjligt för de boende? SKR har tagit fram en checklista i samråd med FUB och Autism- och Aspergerförbundet. På SKR:s webbplats hittar du också  stödmaterial att prata om covid-19 med brukare med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.
Checklista för LSS-boende
 
Beredd på värmebölja?
Värmeböljor kan innebära stora risker för äldre, personer med funktionsnedsättning, barn, kroniskt sjuka och de som tar viss medicin. Därför är det viktigt att ha rutiner på plats och nå ut med information. På SKR:s webbplats hittar du stödmaterial och verktyg samt länkar till korta faktablad för allmänhet, anhöriga, omsorgspersonal, sjuksköterskor och annan legitimerad personal inom vård och omsorg.
Stöd vid värmebölja
 
Brukarundersökning IFO och funktionsnedsättning
Sista dag för anmälan till de nationella brukarundersökningarna inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen är framflyttat till 26 juni. Undersökningarna genomförs september-oktober som stöd för verksamheternas förbättringsarbete.
Brukarundersökningar 2020
 
Pilot – brukarundersökning placerade barn och unga
Hösten 2020 genomförs en pilotundersökning riktad till barn och unga i HVB, familjehem och stödboende. Piloten är en omarbetad version av brukarundersökningen om ensamkommande barn och ungas boendesituation. Sista dag för anmälan är 26 juni. Nu kan du också se demoenkäter för undersökningen.
Brukarundersökning placerade barn och unga 
 
Kurser och konferenser 
 
 
27 AUGUSTI
Grundkurs i barnkonventionen
SKR bjuder in till webbsändning om barnkonventionen för dig som är förtroendevald. Lär dig grunderna i konventionen, hur en barnkonsekvensanalys kan genomföras och vad det innebär att implementera konventionen i en kommun.
Grundkurs, barnkonventionen
 
8 SEPTEMBER
Administratör i socialtjänsten
Som administratör i socialtjänsten krävs ofta ett brett kunnande. Under en heldag lär du dig de viktigaste lagarna, den kommunala organiseringen och andra frågor du behöver känna till. Utbildningen webbsänds och kan ses i efterhand.
Administratör i socialtjänsten
 
11 SEPTEMBER
Barnets rättigheter vid vårdnadstvister
Konflikter och vårdnadstvister påverkar ofta barnen negativt. Hur kan socialtjänst och domstolar se till barnets rättigheter och vad innebär det att barnets bästa är avgörande? Dagen webbsänds och kan även ses i efterhand.
Barns rättigheter, vårdnadstvister
 
Nytt från omvärlden 
 
 
Stöd för ökad provtagning i särskilt boende
Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett stöd för utökad provtagning för covid-19 inom särskilda boenden, riktat till verksamhetsansvariga, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och läkare i äldreomsorgen. Stödet beskriver praktiska aspekter på hur provtagningen kan organiseras och tillämpas vid misstänkta fall, smittspårning och screening.
Provtagning i särskilt boende
 
Samhällsviktig verksamhet vid testning av covid-19
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram underlag som beskriver vad som är samhällsviktig verksamhet och ett stöd att identifiera vad som är samhällsviktigt i den egna organisationen.
Samhällsviktig verksamhet vid testning
 
Kartläggning om E-hälsa och välfärdsteknik 
Socialstyrelsens årliga kartläggning av e-hälsa och välfärdsteknik visar att tekniska lösningar har blivit vanligare i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Men i många kommuner rör det sig fortfarande om pilotsatsningar.
E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
 
Försäkringskassan får möjlighet att förlänga vårdbidrag
Från 1 juli 2020 har Försäkringskassan möjlighet att förlänga ett beslut om vårdbidrag. Förlängningen är tänkt att gälla under tiden en ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning utreds, men längst till 1 juli 2022.
Förlängt vårdbidrag
 
Tillsyn av äldreomsorgen under coronapandemin
IVO har publicerat goda exempel och utmaningar utifrån tillsynen av över 1000 verksamheter inom hemtjänst, särskilt boende och LSS-boende för vuxna. I var tionde verksamhet gör IVO en fördjupad tillsyn. I mitten av maj inledde IVO även en fördjupad tillsyn av vård och behandling för personer på äldreboenden som insjuknat i covid-19.
IVO:s tillsyn av äldreomsorgen
 
Redaktör 
Sofia Karlsson 
Ansvarig utgivare 
Karin Falck
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00