Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Krönika
 
En annorlunda sommar 2020
I spåren av coronaviruset har SKR fortlöpande kontakt med myndigheter och lyfter de behov som kommuner och regioner har när det gäller covid-19. Ni har i kommunerna fått en ny tillsynsuppgift av serveringsställen och smittorisker på snabba beslut från Folkhälsomyndigheten, och den 1 juli träder den nya lagen om trängsel på serveringsställen i kraft med uppdrag för Miljö- och hälsoskydds-nämnderna. Det är vid de här tillfällena styrkan framkommer med kommunala uppdrag och hur snabba vi är att växla upp och axla nya uppdrag som snabbt behövs. Många kommuner har fått stor uppmärksamhet i media, väldigt roligt att det syns vad ni gör i kommunerna! Naturvårdsverket redovisar preliminära resultat om att vi nu har lägre halter av luftföroreningar än jämfört med tidigare år, vilket är väldigt roligt.

Det händer förstås mycket i omvärlden som inte rör corona men då vi närmar oss sommaren väntar många av oss på Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att se hur våra sommarplaner kan infrias.

Oavsett planer önskar SKR dig en trevlig sommar!

Ann-Sofie Eriksson
 
Ny lag om trängsel på serveringsställen
Regeringens förslag till tillfällig lag om en effektivare tillsyn för att minska spridningen av covid-19 på serveringsställen förväntas träda i kraft den 1 juli i år. SKR har på sin hemsida kortfattat beskrivit lagens innebörd för kommunerna och presenterar nu ett underlag för delegationsordningen.
 
Avfall och producentansvar
 
 
Hushållsavfall blir kommunalt avfall och ett flertal andra ändringar i miljöbalken föreslås från 1 augusti 2020
Regeringen har avlämnat propositionen 2019/20:156 ”Genomförande av reviderade EU-direktiv inom avfallsområdet” för riksdagsbehandling innan sommaren. Ändringarna innebär bl.a. att begreppet hushållsavfall kommer ersättas av begreppet kommunalt avfall. Det kommer även införas krav på utsortering av vissa fraktioner av bygg- och rivningsavfall i avfallsförordningen. Naturvårdsverket får meddela förskrifter om undantag och miljönämnden kan, under vissa förutsättningar, meddela dispenser i enskilda fall.
 
Spillfett och fettavskiljarfett från vissa restauranger utgör verksamhetsavfall enligt ett avgörande från MÖD
 
Fler viktiga nyheter inom producentansvar
Naturvårdsverket har avslagit de två ansökningarna om tillstånd för insamlingssystem för förpackningar som inkommit till verket.

Regeringen har beslutat att avskaffa producentansvaret för returpapper. Formellt beslut om att upphäva förordningen har ännu inte skett. SKR är kritiskt till att kommunerna ska samla in tidningar.
 
 
Buller
 
 
Rapport om befolkningens påverkan av omgivningsbuller i Europa
Rapporten presenterar en uppdaterad bedömning av befolkningen som utsätts för höga nivåer av omgivningsbuller och tillhörande hälsoeffekter i Europa. Utvärderingen av exponeringen för omgivningsbuller i Europa är baserad på de senaste uppgifterna som samlats in under miljöbrusdirektivet (END)
 
Hållbarhet
 
 
Växande fokus på hållbarhet i Sverigestudien 2020
Studien ger beslutsfattare, politiker och arbetsgivare unika insikter om de värderingar och beteenden som över tid präglar det svenska samhället. Årets kanske mest intressanta trend visar på ett växande fokus kring social, ekonomisk och klimatmässig hållbarhet – oavsett ålder och hemvist.
 
Luft
 
 
Lägre halter av luftföroreningar efter restriktionerna för covid-19
Preliminära resultat från kommuner runt om i Sverige visar att halterna av luftföroreningar har generellt sett varit lägre under 2020 jämfört med tidigare år, enligt Naturvårdsverket. På flera platser kan man se en tydlig minskning av halterna under våren sedan restriktionerna för covid-19 har introducerats.
 
På gång inom EU
 
 
EU-strategin från jord till bord publicerad
EU har publicerat strategin Från jord till bord för ett mer hälsosamt och hållbart livsmedelssystem inom EU. Strategin spänner över en rad områden, däribland klimat, bevarande av biologisk mångfald och främjandet av ett mer ekologiskt jordbruk. Strategin aviserar att flera initiativ ska presenteras under de kommande åren, däribland revidering av direktiven för bekämpningsmedel och material i kontakt med livsmedel, ökade insatser för att bekämpa livsmedelsbedrägerier, rättsligt bindande mål för att minska matsvinn, näringsvärdes- och klimatmärkning av livsmedel och minimikriterier för upphandling av hållbart producerade livsmedel.
 
Nytt dricksvattendirektiv färdigförhandlat
I mars kom Europaparlamentet och ministerrådet överens om ett nytt dricksvattendirektiv. Den antagna texten ska nu språkgranskas innan den träder i kraft, vilket förväntas ske i december 2020. Reglerna ska därefter införas i svensk lagstiftning inom två år. Direktivet innehåller en del nyheter, däribland är den riskbaserade inriktningen nu obligatorisk och berör alla delar i leveranskedjan (såväl tillrinningsområdena kring vattentäkterna som leverantörernas försörjningsriskbedömning samt fastighetsinstallationer), skrivelser om tillgång till vatten samt ett regelverk för material i kontakt med vatten. Direktivet innehåller också omfattande krav på information till allmänheten gällande vattnets kvalitet.
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Vägledning för energitillsyn enligt miljöbalken
Efter runt 2000 genomförda företagsbesök och positivt gensvar har Energimyndigheten förlängt sitt projekt för incitament för energieffektivisering. 14 länsstyrelser deltar i förlängningen till april 2021 och kommer i olika mån bjuda in kommunerna att delta. Syftet är att via miljötillsynen ge information/rådgivning till företag, att företagen ska hitta sina egna drivkrafter och arbeta systematiskt och strukturerat med energifrågan.
Material, metodstöd och webbinarier om bland annat motiverande samtal finns på Energimyndigheten.
 
Konferenser och seminarier
 
 
Webbmötet Tillsyn & Taxor om strandskydd 10 juni
På Tillsyn och taxor den 10 juni kommer vi att fokusera på strandskydd. SKR:s förbundsjurist Johan Larsson berättar om den pågående strandskyddsutredningen, om vilka förslag som diskuteras samt om SKR:s ståndpunkter. Vi kommer också att fördjupa oss i hur tillsynen av strandskydd finansieras. Hur ser processen ut och vilka delar går att finansiera?
Mer information och länk till webbmötet
 
Extrainsatt webbmöte med Tillsyn & Taxor om coronapandemin och trängselkontroll 16 juni
SKR kommer sända ett extrainsatt Tillsyn & Taxor om coronapandemin och den nya tillfälliga lagstiftningen för att minska spridningen av covid-19 på serveringsställen den 16 juni 9-10. Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen berättar om den nya vägledningen.
Mer information kommer på SKRs hemsida
 
Kompetens i dricksvattenkontrollen 27 augusti
Den 27 augusti arrangerar SKR en konferens om dricksvattenkontroll som bland annat kommer att ta upp nyheterna i direktivet och hur de påverkar dricksvattenkontrollen. Prenumerera på våra webbsidor för att inte missa inbjudan!
 
Nätverkskonferens för miljöstrateger 14 september
Boka in den 14 september kl. 09.30-15.30. Vi ses via webblänk. Ytterligare information med program och anmälan kommer innan sommaren. Tema är styrning och ledning i kommunen utifrån ett hållbarhetsperspektiv, tvärsektoriellt arbetssätt, miljöstratgens roll och verktyg samt aktuella frågor.
 
Tillsynsdagen 13 oktober
Varmt välkomna till årets webbsända tillsynsdag som går av stapeln den 13 oktober på temat framtidens tillsyn och kontroll. Vi fokuserar på vilka konsekvenser coronapandemin får för miljö- och klimatpolitiken i stort såväl som för vårt arbete med tillsyn och kontroll i kommunerna. Vi diskuterar också hur våra arbetssätt har förändras och om det finns lärdomar att dra inför framtiden. Vi lyssnar till kommunala erfarenheter och diskuterar tillsammans med tillsynsvägledande myndigheter.
Mer information och anmälan
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se