Senaste nytt från Storsthlm - Kommuner i samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
kommunal ekonomi - intervju med annika hellberg
Pandemin kommer att påverka kommunal ekonomi flera år framåt
 
Annika Hellberg, ekonomichef Vallentuna kommun och ordförande i Kommunalekonomernas förening
Annika Hellberg är ekonomichef i Vallentuna kommun och ordförande i Kommunalekonomernas förening. Vi ställde några frågor om hur kommunernas ekonomi påverkas av den pågående pandemin, hur staten täcker upp och om det finns skillnader mellan situationen för kommunerna i länet i relation till övriga landet.
 
Det var ju redan ett ansträngt ekonomiskt läge för kommunerna innan pandemin  hur skulle du säga att det ser ut för Stockholmskommunerna nu?
– Coronapandemin och insatserna för att motverka den har medfört en snabb ökning av arbetslöshet och en konjunkturnedgång som ger en kraftig minskning av skatteintäkterna. Detta påverkar kommunernas ekonomiska förutsättningar redan i år, men även flera år framöver. Att klara de nya förutsättningarna blir en stor utmaning för kommunerna.

Läs hela intervjun med Annika Hellberg
social välfärd och hälsa
Om framtidens socialtjänst med Margareta Winberg
 
Porträttbild på Margareta Winberg
Margareta Winberg, särskild utredare för utredningen 
Framtidens socialtjänst.
Socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig, främja jämställda levnadsvillkor och ha ett tydligare barnperspektiv.

Det berättade Margareta Winberg, särskild utredare för utredningen Framtidens socialtjänst, på Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänst i fredags där länets 26 socialchefer och vård- och omsorgschefer deltog.

Margareta Winberg gästade för att berätta om utredningen, vägval som gjorts och viktiga förslag som utredningen lett fram till. Socialcheferna och vård- och omsorgscheferna gavs möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på vissa delar av utredningen.
 
– Vi har arbetat med utredningen i tre år och två månader. Vi har varit ute och pratat med många olika grupper och verksamheter. Till hjälp har jag en grupp med sakkunniga och experter från departementet, myndigheter, forskare och organisationer, som alla berörs av socialtjänstlagen. I själva arbetet har vi två perspektiv. Det ena är lagens struktur och konstruktion, som handlar om språket och läsbarheten av lagen. Detta har varit och är ett väldigt stort arbete som vi ännu inte är helt klara med. Det andra perspektivet är det materiella innehållet i socialtjänstlagen, berättade Margareta Winberg.

Läs mer om Framtidens socialtjänst och Margareta Winbergs deltagande på nätverket
utbildning och arbetsmarknad
Gymnasiebehovsrapporten 2020
 
Fem tonåringar poserar framför en mobiltelefon där de tillsammans ska ta en bild.
En uppgång för ekonomiprogrammet och ett minskat söktryck på yrkesutbildningar. Det visar Gymnasiebehovsrapporten 2020, som i år ges ut för sjätte året i rad. Gymnasiebehovsrapporten är ett verktyg som följer elevernas sökmönster in i gymnasieskolan, vilka utbildningar som är mest populära och hur söktrycket ser ut på gymnasiesärskolorna.

Nytt för i år är att utbud, sökande och antagning sker i kommunkluster. Förhoppningen är att detta kan hjälpa kommunerna att förbättra planeringen och dimensioneringen av gymnasieplatserna.

Läs mer om Gymnasiebehovsrapporten 

Läs rapporten i sin helhet
Samhällsbyggnad och miljö
Stockholmskommuner samarbetar i omställningen till fossilfria transporter
 
Idag står transporter för nästan hälften av växthusgasutsläppen i Stockholms län och är därmed en av de största utmaningarna för att miljö- och klimatmålen ska nås. Nu krokar elva av länets kommuner arm med BioDriv Öst, Stockholms stad och Storsthlm för att tillsammans växla upp miljö- och klimatarbetet i projektet Fossilfritt 2030. Projektet Fossilfritt 2030 syftar till att påskynda arbetet med att ställa om till fossilfria transporter. Detta görs genom samarbete samt kunskaps- och erfarenhetsdelning. 

En av kommunerna som deltar i projektet är Botkyrka kommun, som antog sin första klimatstrategi redan år 2009 och har därefter arbetat fokuserat med att nå kommunens uppsatta klimatmål.
 
– I dagsläget kan vår egen fordonsflotta på cirka 180 fordon köras fossilbränslefritt. För att komma vidare i arbetet med att minska utsläppen behöver vi samarbeta över kommungränserna men också med näringslivet. Vi ser mycket positivt på projektet Fossilfritt 2030 och den plattform som den kommer skapa för att utveckla klimatarbetet i regionen, säger Gunilla Isgren, miljöutredare i Botkyrka kommun.

Läs mer om Fossilfritt 2030
Social välfärd och hälsa 
Covid-19 på särskilda boenden för äldre och hemtjänst
 
Storsthlm har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett faktaunderlag som ger en lägesbild över nuläget, smittspridningen och förutsättningarna för det förebyggande av arbetet i Stockholms län.

Den 1 juni fanns konstaterad covid-19-smitta på 235 av länets 313 särskilda boenden för äldre och 70 boenden för korttidsvård för äldre. Antalet äldre som konstaterats smittade är totalt 2.263 personer.

Läs faktaunderlaget om covid-19 på särskilda boenden för äldre och hemtjänst
utbildning och arbetsmarknad 
Gymnasiet + vux = sant!
 
Vårens regionala dialog om gymnasieregionen handlade om hur samverkan mellan gymnasiets yrkesprogram och vuxenutbildningens yrkesutbildningar kan utvecklas.

Den gemensamma gymnasieregionen har en lång tradition av samverkan och att årligen i regionala dialoger diskutera gymnasieregionens utmaningar och utveckling. Inom vuxenutbildningen är man på väg att införa liknande regionala dialoger.
 
– Det tuffa ekonomiska läget för kommunerna innebär att vi gemensamt behöver prata om hur vi utnyttjar resurserna bättre. Den här dialogen bidrog med många intressanta tankar. Att vi dessutom ser till helheten, men jobbar mer intensivt på ett delregionalt plan stämmer överens med hur vuxenutbildningen organiserad, säger Arion Chryssafis (M), ordförande i styrgruppen för arbetsmarknad och vuxenutbildning och ordförande i socialnämnden i Solna.

Läs mer om den regionala dialogen om gymnasieregionen
Utbildning och Arbetsmarknad
Oförändrade programpriser för gymnasieregionen 2021
 
Programpriserna för gymnasieregionen rekommenderas vara oförändrade 2021. Det beslutade Storsthlms styrelse den 4 juni. Beslutet innebär att kommunerna har fram till den 15 december 2020 på sig att besluta om rekommenderad prislista.

– I år har förutsättningarna varit betydligt svårare än vanligt, på grund av det mycket svåra ekonomiska läge kommunerna står i, säger Roger Svanborg, verksamhetschef Utbildning och arbetsmarknad, Storsthlm. Flertalet kommuner förbereder sig för att inte kunna räkna upp verksamheternas kostnader 2021.

Läs om oförändrade programpriser för gymnasieregionen 2021
Utbildning och Arbetsmarknad
Ändrad tidplan för gymnasieantagningen
 
Tyvärr uppstod tekniska problem i samband med elevernas omvalsperiod som medförde att omvalsperioden hölls öppen drygt en vecka till. Med anledning av detta behövde även den resterande tidplanen för antagningen justeras. Detta för att alla aktiviteter, såsom inhämtningar, beslut, körningar med mera, ska kunna genomföras på ett rättssäkert sätt.

Följande justeringar har gjorts i tidplanen:
  • Slutbetygen inhämtas enligt ursprunglig tidplan, det vill säga den 10 juni.
  • Deadline för när betyg från sommarlovsskola behöver vara inkomna till Gymnasieantagningen är senast den 22 juni (tidigare den 17 juni).
  • Slutantagningen kommer att publiceras den 8 juli (tidigare den 1 juli).
  • Sista svarsdag för eleverna kommer att vara den 20 juli (tidigare den 17 juli).
  • Reservantagning 1 kommer att publiceras den 4 augusti (tidigare den 3 augusti).
  • Reservantagning 2 kommer att publiceras enligt ursprunglig plan, den 12 augusti.
  • Den 14 augusti tar gymnasieskolorna över den fortsatta reservantagningen till sin egen skola.
Gymnasieantagningen finns på plats under hela sommaren för att stödja och vägleda både elever och tjänstemän ute i verksamheterna. På grund av den pågående pandemin kommer vi dock inte att erbjuda fysiska besökstider för eleverna i år, men finns tillgängliga med utökade telefontider och på mejl.
Sammanfattning från styrelsen
 
På styrelsemötet den 4 juni godkände Storsthlms styrelse uppföljningen av tertial 1 år 2020. Styrelsen beslutade om överenskommelser; Sfi Bas, som kommer upphöra att gälla och en rekommendation om en ny överenskommelse gällande samverkan av ungdomsmottagningar. Regeringen har tillsatt en utredare för att göra en översyn av yrket personlig assistent. Styrelsen beslutade att, Storsthlm som en av flera remissinstanser, skulle yttra sig. Bland övriga ärenden fanns bland annat uppföljningar av två gällande överenskommelser.

Läs hela sammanfattningen från styrelsemötet den 4 juni
Kalendarium
Digitala möten på Storsthlm
Storsthlms verksamhet består till stor del av möten och dessa är under den här perioden helt digitala. Inför varje möte gör vi en bedömning om mötet ska genomföras digitalt, ställas in eller skjutas framåt i tiden.