Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Juni 2020
 

I månadens Nytt om LSS: 
 • Riksförbundet FUB:s enkät om covid-19 smitta i LSS-bostäder
 • Webbinarier om Covid-19 och vardagen för personer med LSS-insatser
 • Långa väntetider för flera LSS-insatser
 • Ny statlig utredning: Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service
 • Ny nationell samordnare för fysisk aktivitet
 • Informationsmaterial om covid-19 till personal i bostad för vuxna
 • Kommuner skyldiga att göra individuella bedömningar vid avsteg från ett LSS-beslut
 • Nya övergångsbestämmelser för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
 • IVO:s tillsyn av äldreboenden och LSS-bostäder med anledning av covid-19
 • Dom i Hovrätten angående fullmakt
fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").
 
Riksförbundet FUB:s enkät om covid-19 smitta i LSS-bostäder
Sedan den 13 maj publicerar Socialstyrelsen statistik över antal personer som bor i LSS-bostad som har testats positivt för covid-19 eller som har dött i covid-19. Men Riksförbundet FUB vill få en tydligare bild av smittläget i landet för personer med intellektuell funktionsnedsättning/
utvecklingsstörning. Vi har därför tagit fram en kortfattad enkät med frågor till anhöriga/ställföreträdare och personal i LSS-bostäder.
En anpassad enkät kommer att tas fram inom kort i samarbete med Inre Ringen Sverige.
 
Vi uppskattar om du vill besvara enkäten, senast den 15 juni 2020. Besvara enkäten här.
 
Webbinarier om Covid-19 och vardagen för
personer med LSS-insatser
HejaOlika.se, tidningen Föräldrakraft och ABH Utbildning ordnade tre webbinarier för några veckor sedan på temat covid-19 och vardagen för personer med LSS-insatser. Paneldeltagarna som bidrog med sina olika perspektiv kom från myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Webbinariet #3 hade ett särskilt fokus på vårdfrågor. Nu kan alla ta del av serien genom att klicka här.
 
Långa väntetider för flera LSS-insatser
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har redovisat ej verkställda LSS-beslut under 2019. De flesta beslut som inte verkställdes rörde insatserna kontaktperson, bostad för vuxna och daglig verksamhet. Antalet personer som fick vänta på daglig verksamhet ökade under 2019 med cirka 150. Medianväntetiden för bostad för vuxna var i genomsnitt 12 månader. Det är, enligt IVO, relativt vanligt att enskilda tackar nej till beviljad plats i bostad för vuxna. I nästan 20 procent av ärendena under 2019 avböjde den enskilde kommunens erbjudande om boende. Mer information här.
 
Ny statlig utredning: Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service (Dir. 2020:28)
Carina Sammeli har tillsatts som särskild utredare. I uppdraget ingår att redogöra för och bedöma rättsläget när det gäller kommunens möjlighet att välja upplåtelseform för bostad med särskild service, dvs. gruppbostad eller servicebostad. Utredaren ska även undersöka hur reglerna i hyreslagen tillämpas i hyresförhållande för bostad för vuxna samt under vilka förutsättningar som gemensamhets- och personalutrymmen i anslutning till bostaden får vara underlag för beräkning av hyran enligt hyreslagen. I uppdraget ingår även att analysera och redogöra för vilka ekonomiska konsekvenser ett hyres- respektive avgiftsförhållande enligt gällande reglering får för den enskildes kostnader för sitt boende.
 
FUB:s ordförande Harald Strand ingår i utredningens expertgrupp. Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021. Se utredningens direktiv.
 
Ny nationell samordnare för fysisk aktivitet
Den fjärde maj började Johan Holmsäter sitt nya uppdrag som nationell samordnare för fysisk aktivitet. Många känner igen Holmsäter som grundaren av Friskis & Svettis i slutet av 1970-talet och genom uppdraget vill regeringen att Holmsäter vänder utvecklingen med övervikt och fetma i Sverige. I en intervju på regeringens webbplats säger han
- "Jag är oerhört stolt över det här uppdraget. Jag vill ta fasta på det friska och på goda förebilder för att fler ska förstå hur viktigt det är med fysisk aktivitet", säger Johan Holmsäter.
Uppdraget kommer att ha särskilt fokus på tre grupper: barn och ungdomar, personer över 70 år och personer med funktionsnedsättning. FUB kontaktade Holmsäter direkt efter utnämningen med önskemål om att få en plats i en av referensgrupperna som han ska knyta till sig, då så många i vår målgrupp lever i en vardag med bristande fysisk aktivitet och stora problem med fetma och andra relaterade sjukdomar. Den pågående covid-19 pandemin har avslöjat med tragisk tydlighet hur livsfarliga dessa tillstånd är.
 
Informationsmaterial om covid-19 till personal i bostad för vuxna

Riksförbundet FUB har haft mycket samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och centrala myndigheter under den pågående pandemin. Ett resultat är följande informationsmaterial:
 • Hur kan LSS-bostäder ordna en bra vardag och samtidigt förhindra smittspridning? SKR har tagit fram en checklista i samråd med FUB och Autism- och Aspergerförbundet. Checklista: Förhindra smittspridning av covid-19 på LSS-bostäder finns på Socialstyrelsens webbplats. Mer information.
   
 • Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Myndigheten för delaktighet, MFD har tillsammans med Riksförbundet FUB och Autism & Aspergerförbundet tagit fram informationsmaterialet ”Att prata om coronaviruset och covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism”. Mer information.
   
 • Som stöd för personal som arbetar i bostad för vuxna har Socialstyrelsen även tagit fram ”Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS”. Även här har FUB haft möjlighet att lämna synpunkter. Mer information.
 
Kommunerna är skyldiga att göra individuella bedömningar vid varje avsteg från ett LSS-beslut
En del kommuner fattar nu generella beslut om att dra in LSS-insatser som kontaktperson och ledsagning med hänvisning till spridningen av covid-19. Kommunerna är dock skyldiga att göra individuella bedömningar. Det förekommer också att kommunerna hävdar att besöksförbud gäller för boendestödjare (Socialtjänstlagen). Som vi har beskrivit tidigare får inte kommunerna införa besöksförbud i personers egna lägenheter. Läs mer här.
 
Nya övergångsbestämmelser för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
FUB har fått information från Försäkringskassan om nya övergångsbestämmelser för ersättningarna omvårdnadsbidrag och merkostnads-ersättning. Övergången från handikappersättning och vårdbidrag har fått kraftig kritik och nu regeringen föreslagit nya övergångsregler. Enligt förslaget ska Försäkringskassan ha möjlighet att förlänga ett pågående vårdbidrag, för att sökande inte ska stå utan ersättning under tiden som omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning utreds. Läs mer om de nya övergångsreglerna på Försäkringskassans webbplats.
 
IVO:s tillsyn av äldreboenden och LSS-bostäder med anledning av covid-19
IVO granskade totalt drygt tusen äldreboenden, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden i april 2020 med anledning av covid-19/corona. I tillsynen fick första linjens chefer beskriva arbetet med att förhindra och minska smittspridningen bland de boende. Av tillsynen framgår vikten av ett nära och tydligt ledarskap och att aktivt arbeta med personalplanering. Många chefer har berättat att varit en utmaning att få till väl fungerande rutiner kring skydd och hygien. Läs mer om tillsynen på IVO:s webbplats.
 
ÖÄ 927-20 – Fullmakt tecknad av person med Downs Syndrom som förstår vad saken gäller är giltig.

En överförmyndarnämnd ansökte om anordnande om godmanskap för person med downs syndrom då nämnden inte ansåg att den existerande fullmakten var giltig med hänvisning till att en person med downs syndrom inte kan teckna en lagligt gällande fullmakt. Personen som är född 1987 har sedan denne fyllt 18 lämnat en general fullmakt för att få hjälp med att få sina behov tillgodosedda i allt som rör det ekonomiska och socialrättsliga livet.
 
För drygt ett år sedan ifrågasattes fullmakten och överförmyndarnämnden ansökte istället om anordnande av godmanskap mot personens vilja som inte alls hade lust att byta ut sin fullmaktstagare då allt hade fungerat perfekt under åren som gått. Personen förklarade för Överförmyndarnämnden att även personer med funktionsnedsättningar har full rättshandlingsförmåga och om man förstår vad man skriver på i t.ex. en fullmakt så är den juridiskt sett giltig. Något annat skulle vara diskriminering.
 
Personalen fick på uppmaning av överförmyndarnämnden därefter vid ett tillfälle personen att ändå ge ett samtycke genom att manipulera fram en underskrift på ett papper gällande en ansökan om godmanskap. Samtycket var inte informerat och personen förstod inte konsekvenserna av sitt undertecknande förrän han fick det förklarat, protesterade starkt och skrev i sitt yttrande till hovrätten att han inte godkände det samtycket heller.
 
Tingsrätten ansåg att det av utredningen framgick att personen förstod vad saken gäller för fullmakt och att han inte har samtyckt till godmanskap. Därmed kan inte godmanskap förordnas.
Överförmyndarnämnden överklagade Tingsrättens beslut till Hovrätten över Skåne och Blekinge som den 3 april meddelade beslut om att inte bevilja prövningstillstånd och att Tingsrättens beslut därmed står fast. Fullmakten är därmed fortsatt giltig.
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31
E-post: eva.borgstrom@fub.se